• INFORMÁCIE PRE RODIČOV

   •   6,30 -  8,00

    Príchod žiakov, odpočinková činnosť, odchod žiakov na vyučovanie

    11,40 - 13,00

    Hygiena, obed, odpočinková činnosť

    Prvá možnosť výberu žiaka z ŠKD

    13,00 - 14,00

    Rekreačná činnosť

    Prosíme nevyrušovať.

    14,00 - 14,30

    Záujmová činnosť

    14,30 - 14,45

    Olovrant

    Druhá možnosť výberu žiaka z ŠKD

    14,45 - 15,30

    Príprava na vyučovanie

    Prosíme nevyrušovať.

    15,00 - 16,30

    Odpočinková a rekreačná činnosť, odchod detí z ŠKD.


    Žiaci, ktorí obedujú v školskej  jedálni a nenavštevujú ŠKD odchádzajú z priestorov školy cca 40 minút po ukončení ich vyučovania.

    V prípade mimoriadneho výberu žiaka z ŠKD  (mimo pravidelne nahlásených odchodov) je potrebné vypísať priepustku z ŠKD.

    Poplatok za ŠKD je vo výške 20 € (úhrada - bankovým prevodom) na číslo účtu : SK79 1100 0000 0029 2284 3046 – Tatrabanka, variabilný symbol:  individuálne pridelený, správa pre prijímateľa: SKD – meno a priezvisko dieťaťa.