•      Zlepšiť výsledky a gramotnosť žiakov

     

    Operačný program: Ľudské zdroje

    Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018DOP/1.1.1-01

    ITMS kód projektu: NFP312011T101

    Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity: 1. Vzdelávanie

    Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj): Prešov/Prešov/Prešovský kraj

    Časový rámec realizácie projektu: 07/2019 – 02/2022

    Typ projektu: dopytovo orientovaný

    Cieľové skupiny: žiaci a pedagogickí zamestnanci

     

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

    Jeho poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

     

    Cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, prírodovednej a čitateľskej gramotnosti.

    Vytvoriť atraktívne krúžky mimoškolskej činnosti zamerané na rast gramotnosti žiakov - podporiť rozvoj predstavivosti, samostatného a logického myslenia žiakov, budovanie pozitívneho vzťahu k prírodným vedám, využívanie prvkov „objavného“ vyučovania, riešenie úloh obsahujúcich zaujímavé a netradičné prvky, ktoré sú podnecujúce pre žiakov.

    Práve vďaka realizácii projektu a jeho hlavných aktivít budú potreby cieľovej skupiny uspokojené, a to prostredníctvom kombinácie navrhovaných aktivít a činností. Hlavné aktivity projektu budú zamerané na realizáciu mimoškolskej činnosti, nákup vybavenia, vzdelávanie zamestnancov a

    koordináciu projektu.

    Vo vzťahu k cieľovej skupine – žiaci bude možné po realizácii projektu sledovať nasledovné očakávané výsledky a prínosy:

    - zvýšené zručnosti a gramotnosti žiakov

    - zlepšená celková kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu

    - zlepšený celkový prospech žiakov (klasifikačný priemer žiakov)

    - zlepšené študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti

    - vytvorený časový priestor pre hĺbkový výklad vyučovanej problematiky

    - vytvorené extra hodiny zabezpečujúce pridanú hodnotu v ďalšom vzdelávaní žiakov

    - rozšírenie ponuky mimoškolských aktivít

    - vytvorená možnosť účasti na atraktívnych mimoškolských aktivitách

     

    Vo vzťahu k cieľovej skupine – pedagogickí a odborní zamestnanci bude možné po realizácii projektu sledovať nasledovné očakávané výsledky a prínosy:

    - zabezpečená efektívna vzájomná spolupráca pedagogických a odborných zamestnancov

    - zabezpečené adekvátne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov zamerané na podporu rozvíjania matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti u žiakov školy

    - zvýšené zručnosti a kľúčové kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov

    - zabezpečená inovácia vzdelávacích a výchovných procesov

    - dosiahnutá vyššia úroveň vzdelávacieho procesu

     

    Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená žiadateľom prostredníctvom aktuálnych a budúcich materiálnych, technických, odborných a administratívnych kapacít.

    Realizácia projektu vytvorí priestor pre kontinuálne zlepšovanie výsledkov svojich žiakov, a to vďaka prostredníctvom projektu nadobudnutého know-how jednotlivých pedagogických a vzdelávacích zamestnancov, ako aj vedenia školy.

    Realizácia projektu bude zabezpečená prostredníctvom troch hlavných aktivít projektu:

    1. Žiaci
    2. Učitelia
    3. Riadenie

    Plánované verejné obstarávania v súvislosti s realizáciou aktivity:

    V súvislosti s realizáciou aktivity budú v dostatočnom časovom predstihu realizované všetky verejné obstarávania, a to tak, aby boli všetky tovary a služby potrebné pre realizáciu aktivity zakúpené v prvých mesiacoch realizácie projektu.

    Obstarávať sa bude zariadenie nevyhnutné k naplneniu aktivít hlavne na mimoškolskú činnosť.