• PROJEKTY

   • Projektové aktivity v škole sú výsledkom spolupráce učiteľov, žiakov a rodičov. V súčasnosti realizujeme nasledujúce projekty:

    Cheer je cool
    Cheerleading = šport vhodný rovnako pre chlapcov aj dievčatá, ktorý zapája do aktivity všetky deti z triedy, nezávisle na ich fyzickej pripravenosti. Zábavným spôsobom vytvára medzi deťmi pocit dôvery a zodpovednosti za spoločný výsledok tímu, učí ich spolupracovať a pomáhať si navzájom. Rozvíja základné pohybové schopnosti, rozvíja obratnosť, koordináciu, gymnastické, silové aj tanečné zručnosti. Poskytuje škole skvelú príležitosť na vytvorenie školských športových klubov, ktoré zabezpečia prezentáciu školských aktivít alebo aj reprezentáciu školy v rámci športových súťaží školského športu. CHEER JE PROSTE COOL."

    viac >>>

     

    Zdravý úsmev

    na projekte spolupracujeme s Fakultou zdravotníckych odborov v Prešove, Katedrou dentálnej hygieny.

     

    Erasmus+

    Podať ďalej prijaté II (To share the received II)

    Termíny realizácie: 12/2021-05/2023
    Rozpočet: 31.200,00 €

    Projekt nadväzuje na predchádzajúci schválený úspešný projekt z programu Erasmus + z roku 2014 s názvom „To share the received/ Podať ďalej prijaté/“, v rámci ktorého sa naši zamestnanci zúčastnili odborných kurzov a seminárov zameraných na zvyšovanie ich odborných zručností v jazykovej a manažérskej oblasti. Dané mobility mali veľký prínos pre našu školu. Práve z tohto dôvodu chceme opäť využiť možnosť ďalšieho odborného rastu učiteľov a následne samozrejme aj rastu osobnosti žiakov.

    Posledné roky a vývoj spoločnosti priniesli so sebou do našej školy nové výzvy a potreby: pribúdajúci žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, dopyt spoločnosti po osobnostne zrelých a odborne zdatných jednotlivcoch, potreba neustáleho zavádzania inovatívnych metód a zlepšovania sa v oblasti digitálnych technológií.

    Cieľ projektu:
    V rámci schváleného projektu sa 19 učiteľov zúčastní medzinárodných kurzov, ktoré organizuje Alicante Training v Španielsku a ITC International Training Center v Prahe.

    Plánované aktivity pomôžu učiteľom pri zvyšovaní ich odborného rozvoja, a to konkrétne v oblasti:
    1) 
    inovačných učebných metód,
    2) využívania nových technológií,
    3) inklúzie

    Všetky získané poznatky obohatia a skvalitnia vyučovací proces a budú prínosom tak pre učiteľov, ako aj pre žiakov.

    Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – Digiškola-

    Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Ide najmä o implementáciu informačného systému, zriadenie a vybavenie digitálnych tried. Súčasťou projektu je aj zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

     

    Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

    Národný projekt, ktorý sa koncentruje na inovácie obsahu a metódy výučby s dôrazom na využívanie digitalizovaného obsahu, ako aj na zvýšenie popularizácie a motivácie žiakov vzdelávať sa v prírodovedných a technických predmetoch.

     

    EnglishOne - Nové trendy vzdelávania učiteľov ANJ v ZŠ

    Národný projekt zameraný na zvýšenie kvality vo vyučovaní anglického jazyka na základných školách. Projekt ponúka nové metódy a nástroje ako urobiť hodiny angličtiny atraktívnejšie.

     

    EDULAB – Moja prvá škola

    Cieľom projektu je implementácia digitálneho vzdelávania na 1. stupni ZŠ. Odborným garantom je pedagogická fakulta Prešovskej univerzity.

     

    Školienka

    Cieľom je rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov cez rozvoj kognitívnych procesov, čitateľskej a jazykovej gramotnosti, sociálneho rozvoja a  ovplyvňovanie postojovej stránky osobnosti žiakov.

    Prostredníctvom rozprávkových príbehov  rozvíjať čitateľské, komunikačné  a jazykové zručnosti,  rozvíjať prírodovedné a sociálne poznávanie cez porovnávanie sveta školskej komunity detí a rozprávkového sveta v knihe. Cez poznávanie iných spoznávať seba. Podporovať osobnostný rozvoj a individualitu každého  dieťaťa. Viesť deti k zdravému a citovo bohatému životu v školskej komunite.

     

    ExpEdícia

    Projekt zameraný na zmenu vyučovania prírodovedných predmetov na 2. stupni základných škôl využívaním konštruktivistických metód – aktívny prístup žiaka k riešeniu problémov, kritické myslenie, experimentovanie – praktické činnosti, práca v skupine.

     

    Civilizácia

    Projekt Civilizácia je komplementárnym projektom k projektu ExpEdícia. Pilotný projekt je zameraný na zmenu vyučovania predmetov vzdelávacej oblasti človek a spoločnosť  na 2. stupni základných škôl využívaním konštruktivistických metód – aktívny prístup žiaka k riešeniu problémov, kritické myslenie, experimentovanie – praktické činnosti, práca v skupine.

     

    Zlepšenie vzdelávacích výsledkov pomocou inklúzie

    Cieľom projektu je prostredníctvom novovytvorených pracovných miest zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní, alebo zdravotných problémov. plagát >>>

    Príklady dobrej praxe >>>

     

    Zlepšiť výsledky a gramotnosť žiakov

    Cieľom projektu je  zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, zlepšenie výsledkov  a kompetencií  žiakov v oblasti funkčných gramotností, vytvoriť atraktívne krúžky mimoškolskej činnosti zamerané na rast gramotnosti žiakov - podporiť rozvoj predstavivosti, samostatného a logického myslenia žiakov, budovanie pozitívneho vzťahu k prírodným vedám, využívanie prvkov „objavného“ vyučovania, riešenie úloh obsahujúcich zaujímavé a netradičné prvky, ktoré sú podnecujúce pre žiakov.