• Dlhodobé projekty

   • Projekt ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj
    začiatok realizácie 01.09.2018

    O projekte: Projekt zameraný na zmenu vyučovania prírodovedných predmetov na 2. stupni základných škôl využívaním konštruktivistických metód – aktívny prístup žiaka k riešeniu problémov, kritické myslenie, experimentovanie – praktické činnosti, práca v skupine.

    Cieľová skupina: I.O - IV.O

    Spôsob realizácie: Na vyučovaní geografie a biológie budú v jednotlivých tematických celkoch a pri vybraných témach realizované vyučovacie hodiny, aktivity a experimenty s využitím konštruktivistického prístupu a výskumne ladenej koncepcie vo vyučovaní. Používané budú pripravené metodické materiály a pracovné listy s pokrytím vzdelávacích cieľov ŠVP, rešpektujúce proces prirodzeného poznávania a učenia sa u detí. Podporí sa tým rozvoj sociálnych a komunikačných kompetencií žiakov, kritické myslenie, praktické zručnosti pri práci s pomôckami a vo zvýšenej miere budú využívané medzipredmetové vzťahy, najmä v rámci prírodovedných predmetov.

    Frekvencia realizácie: priebežne počas školského roka na vyučovaní BIO a GEO

     

    Projekt Civilizácia

    začiatok realizácie 01.09.2018

     

    O projekte: Cieľom projektu je vyvinúť efektívny nástroj na zmenu vzdelávania v predmetoch dejepis, občianska náuka a geografia využitím konštruktivistického vyučovania.

     

    Cieľová skupina: I.O - IV.O

    Spôsob realizácie: Na vyučovaní dejepisu, občianskej náuky a geografie budú pri vybraných témach realizované vyučovacie hodiny, aktivity s využitím konštruktivistického vyučovania, teda také, pri ktorom žiaci nezískavajú hotové poznatky (alebo iba v nevyhnutnej miere z dôvodu ako je nedostatok času a podobne), ale žiaci vlastnou aktivitou konštruujú a systemizujú poznatky vo svojej mysli.  Používané budú pripravené metodické materiály a pracovné listy s pokrytím vzdelávacích cieľov ŠVP, rešpektujúce proces prirodzeného poznávania a učenia sa u detí. Podporí sa tým rozvoj sociálnych a komunikačných kompetencií žiakov, kritické myslenie, vo zvýšenej miere budú využívané medzipredmetové vzťahy.

    Frekvencia realizácie: priebežne počas školského roka na vyučovaní DEJ

     

    Erasmus+ project "Schools joining up for Communities of Peace-Školy spájajúce sa do mierových komunít

    začiatok realizácie od 01.09.2021

     

    Do projektu sú zapojené protestantské školy z Nemecka, Británie, Maďarska a Slovenska. Je financovaný cez Erazmus+.  Hlavným koordinátorom projektu je: "Global Pedagogical Network - Joining in Reformation" (GPENreformation) of the Protestant Church in Germany. /Globálna pedagogická sieť-Spájanie v reformácii v Nemecku/

    Cieľom projektu je, aby študenti spolu s učiteľmi vytvorili digitálnu mapu miest /EduMaP-Education makes Peace/- Vzdelanie prináša mier a príručku /Experiencing European Peace and Conflicts with Studetns/ - Zažívanie európskeho mieru a konflitku so študentmi, ktoré sú zamerané na mier alebo konflikt. Každá skupina si vyberie miesto v svojom okolí, ktoré bude podrobne dokumentovať, fotiť, robiť videá, pripravia kvíz, zmapujú históriu.

    Kázeň na hore z Evanjelia podľa Matúša 5-7 bude slúžiť ako prepojovací most medzi jednotlivými miestami, ktoré si študenti z jednotlivých krajín vyberú.

    Trvanie projektu: September 01, 2019 do Marec 31, 2022 (31 mesiacov)

     

    Máme za sebou prvé školenie, ktoré sa uskutočnilo 1.11.2021. Áno, počas štátneho sviatku, ale nám to nevadilo.  Naučili sme sa pracovať so stránkou GPEN a vytvárať 360 stupňové fotky, ktoré budeme využívať pri tvorbe virtuálnej prehliadky. Mali sme zaujímavé úlohy,  napr. odfotiť naše prostredie a zo snímky vytvoriť 360 stupňovú fotografiu, ktorú sme následne v programe H5 upravovali. Diskutovali sme  o rôznych možnostiach, ktoré daný program ponúka. Bolo to veľmi poučné, obohatili sme naše digitálne zručnosti a tešíme sa na ďalšie školenie. (Simona Talianová, Sára Ferencová, Mgr. Miriama Voľanská)

     

           

     

    V piatok 19.11. 2021 sme navštívili Evanjelické kolégium v Prešove. Dané miesto sme si vybrali ako to, ktoré reprezentuje vzdelávanie v mieri aj v nepokojoch. Dozvedeli sme sa množstvo informácií z histórie samotnej budovy, akým spôsobom tam fungovalo vzdelávanie a získali sme podnetné informácie aj o významných osobnostiach. Sme vďační za ochotu a čas, ktorý nám venovali p. Marek Cingeľ– tajomník biskupa VD a p. Miloš  Kožlej– archivár. (Mgr. M. Voľanská - vyučujúca ANJ)

     

         

     

    V utorok 23.11. 2021 sme sa zúčastnili ďalšieho ZOOM meetingu, ktorý bol zameraný na komunikáciu s našimi kamarátmi z Nemecka, Maďarska a Írska. V skupinkách sme sa rozprávali na tému média a sociálne siete. Počas toho sme rozvíjali naše vedomosti z anglického jazyka. Bola to zábava, pretože sme mohli bližšie spoznať našich rovesníkov z iných krajín. Naučili sme  sa rozvíjať svoje anglické skills. (Sára Ferencová, Simona Talianová)