• Školský klub detí je školským zariadením pre výchovu detí v čase mimo vyučovania. Poslaním výchovy v ŠKD je cieľavedomá a zmysluplná výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná k regenerácii psychických a fyzických síl v aktívnom oddychu po vyučovaní.

    V Školskom klube detí pri Evanjelickej spojenej škole v Prešove (ďalej len „ŠKD“) výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave detí na život, ktorý vyžaduje kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Pripravujeme deti pre kooperatívnu prácu, pozitívne hodnotenie schopnosti iných a vlastné sebahodnotenie smerujúce k motivácii do ďalšieho sebazdokonaľovania.       

    Prioritou výchovno-vzdelávacích činnosti je relaxácia, aktívny odpočinok a záujmová činnosť, ktorá rozvíja celú osobnosť dieťaťa a rešpektuje psychohygienu. Vo voľno-časových aktivitách, v bezpečnom prostredí, ponúkame deťom širokú paletu výchovno-vzdelávacích aktivít. Dbáme na individuálny prístup, vytvárame rodinný charakter, posilňujeme a rozvíjame osobnosť a záujmy každého jedinca, zlepšujeme jeho výchovno-vzdelávacie výsledky, vytvárame pozitívny vzťah k celoživotnému vzdelávaniu.  Najväčšiu úlohu tu hrá vhodná motivácia, radosť z činnosti, ctižiadostivosť, zvedavosť, túžba po poznaní.

    Pri vyberaní činností,  deťom prirodzeným spôsobom približujeme život Pána Ježiša Krista, dbáme na kresťansko-evanjelický profil. U detí rozvíjame duchovnú, duševnú a telesnú stránku. Deti vedieme k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesníkmi, zodpovednosti za seba, svoje zdravie, zdvorilosti, vzájomnej pomoci, empatii a úcte. Učíme ich fungovať na pravidlách, vedieme ich k zdravej komunikácii. Pomáhame im realizovať sa v činnostiach vychádzajúcich z ich záujmov, podporovať ich detskú tvorivosť.