• PREVÁDZKOVÁ DOBA ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

   • Denne (t.j. každý vyučovací deň, pokiaľ v knižnici neprebieha ohlásené vyučovanie):
    •  8:00 - 10:30 hod.
    • 13:30 - 15:30 hod.
    V uvedenom čase je možné si vypožičiavať knihy a časopisy, využívať v knižnici umiestnené notebooky, pripravovať úlohy a študovať. Každý návštevník knižnice je povinný riadiť sa platným Štatútom Školskej knižnice ESŠ (interná norma č. 11/2010) a Knižničným a výpožičným poriadkom Školskej knižnice ESŠ (interná norma č. 12/2010). Akékoľvek mimoriadne aktivity a výpožičky je potrebné konzultovať so školskou knihovníčkou PhDr. Ľudnmilou Kónyovou  (konyova@esspo.sk).
    PhDr. Marián Damankoš, PhD.
    riaditeľ školy