• ROČNÍKOVÁ PRÁCA


    Všeobecné  podmienky 2023/2024

    1. Ročníkovú prácu píše každý žiak III.A, VII.O, II.A a VI.O.  Jednu prácu píše práve jeden žiak, skupinové práce sa nepovoľujú.
    2. Každý žiak si vyberie jedného konzultanta z radov pedagógov a spolu dohodnú tému ročníkovej práce od 19. 9. 2023 do 02. 10. 2023.
    3. Zápis témy sa uskutoční prostredníctvom konzultačného záznamu, ktorý je uložený u konzultanta a slúži na zapisovanie konzultácií (aj online - MS Teams, ZOOM, e-mail).
    4. Pracovný názov témy, predmet, meno žiaka zašle každý konzultant koordinátorovi ročníkových prác Mgr. M. Čurlíkovi: miroslav. curlik@esspo.sk T: 02.10.2023
    5. Jeden pedagóg konzultuje maximálne 7 ročníkových prác, viac so súhlasom riaditeľa školy.
    6. Každý žiak konzultuje svoju prácu minimálne 4x v priebehu školského roka (aj online - MS Teams, ZOOM, e-mail), čo dokladuje podpisom konzultanta v konzultačnom zázname.
    7. Parametre práce:
     a) min. 25 normostrán (normostrana: písmo „Times New Roman“, veľkosť 12, riadkovanie 1,15; okraje strany 2,5 cm);
     b) min. 15 normostrán v prípade anglicky a nemecky písaných prác;
     c) prílohy sú povinné, do rozsahu práce sa nezapočítavajú;
     d) príslušný poznámkový aparát, bibliografické citácie a zoznam použitej literatúry.
    8. Termín odovzdania ročníkových prác v elektronickej podobe konzultantovi: 30. apríl 2024. V tlačenej podobe je práca odovzdaná: do 12. mája 2024 vo formáte .doc a .pdf.
    9. Konkrétne podmienky: obsah, štruktúru, formu, stanovuje konzultant práce v súlade so všeobecnými podmienkami.
    10. Prezentácia, obhajoba  a hodnotenie ročníkových prác sa uskutoční na žiackej konferencii v júni 2024.

    TERMÍNY

    Rozdelenie preukazov:  19.09. 2023
    Výber témy: od 19.09. 2023 do 02. 10. 2023
    Zápis u konzultanta do preukazu:  do 29.09.2023
    Tému nahlásiť (aj na miroslav.curlik@esspo.sk), alebo cez Edupage, resp. vpísať priamo do hárku, ktorý prinesie koordinátor do triedy: meno, priezvisko, trieda, konzultant, názov témy, e-mail kontakt žiaka.
    Tému si môžete dohodnúť s konzultantom samostatne, alebo si vybrať z ponuky na nástenke, kde sú uvedené aj pokyny k práci. Po zápise u konzultanta, preukaz  ostáva u konzultanta, kde sú zapisované konzultácie, zapožičaná literatúra, e-mail, a prípadné úpravy znenia témy.

    Šablóna ročníkovej práce >>>