• ROČNÍKOVÁ PRÁCA


    Všeobecné  podmienky 2020/2021

    1. Ročníkovú prácu píše každý žiak III.A, VII.O,  II.A.  Jednu prácu píše práve jeden žiak, skupinové práce sa nepovoľujú.
    2. Každý žiak si vyberie jedného konzultanta z radov pedagógov a spolu dohodnú tému ročníkovej práce od 16.9.2020 do 30.09.2020.
    3. Zápis témy sa uskutoční prostredníctvom konzultačného záznamu, ktorý je uložený u konzultanta a slúži na zapisovanie konzultácií.
    4. Pracovný názov témy, predmet, meno žiaka zašle každý konzultant koordinátorovi ročníkových prác M.Čurlíkovi: curlik@esspo.sk T:2.10.2020
    5. Jeden pedagóg konzultuje maximálne 6 ročníkových prác, viac so súhlasom riaditeľa školy.
    6. Každý žiak konzultuje svoju prácu minimálne 4x v priebehu školského roka, čo dokladuje podpisom konzultanta v konzultačnom zázname.
    7. Parametre práce:
     a) min. 25 normostrán (normostrana: písmo „times new roman“, veľkosť 12, riadkovanie 1,0; okraje strany 2,5 cm)
     b) min. 15 normostrán v prípade anglicky a nemecky písaných prác.
     c) prílohy sú povinné, prílohu  do rozsahu nezapočítavajú.
     d) príslušný poznámkový aparát, bibliografické citácie a zoznam použitej literatúry
    8. Termín odovzdania ročníkových prác v elektronickej podobe konzultantovi: 30. apríl 2021. V tlačenej podobe je práca odovzdaná: do 14.mája 2021.
    9. Konkrétne podmienky: obsah, štruktúru, formu, stanovuje konzultant práce v súlade so všeobecnými podmienkami.
    10. Prezentácia, obhajoba  a hodnotenie ročníkových prác sa uskutoční na žiackej konferencii v júni 2021.

    TERMÍNY

    Rozdelenie preukazov:  16.09. 2020
    Výber témy: od 16.09. 2020 do 30.09. 2020
    Zápis u konzultanta do preukazu:  do 30.09.2020
    Tému nahlásiť (aj na curlik@esspo.sk): meno, priezvisko, trieda, konzultant, názov témy, e-mail kontakt žiaka
    Tému si môžete dodhodnúť s konzultantom samostatne, alebo si vybrať z ponuky na nástenke v triede, kde sú uvedené aj pokyny k práci. Po zápise u konzultanta, preukaz  ostáva u konzultanta, kde sú zapisované konzultácie, zapožičaná literatúra, e-mail, a prípadné úpravy znenia témy.

    ABSTRAKT - vzor >>>

    Titulný list a šablóna ročníkovej práce  >>>