• Zlepšenie školských výsledkov pomocou inklúzie II

    Kód: ITMS2014+ 312011AQI4

    Na základe: Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/174/2020 a

    Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít č. 2020 MPC NP PoP2 ZŠ 183

    Typ projektu: Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II”

     

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

    Jeho poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

    Cieľ projektu: prostredníctvom novovytvorených pracovných miest zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní, alebo zdravotných problémov. Projekt priamo nadväzuje na špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

    Inkluzívne vzdelávanie je inovatívnou metódou v oblasti vzdelávania, ktorá zdôrazňuje právo každého dieťaťa nielen na kvalitné vzdelávanie, ale aj rozvoj celej jeho osobnosti. Ide o proces s cieľom vytvárať bezpečné prostredie pre každé dieťa, vzhľadom k jeho individuálnym potrebám a rôznorodému potenciálu.

    Na aktuálne potreby žiakov reaguje systém odborných a vzdelávacích služieb, poskytovaných prostredníctvom komplexnej podpory v rámci úzkej spolupráce medzi odbornými zamestnancami školy (špeciálny pedagóg, školský psychológ), triednymi a predmetovými učiteľmi, asistentmi učiteľa a vedením školy. Cieľom podporného systému je vytvárať prostredie, v ktorom má každé dieťa možnosť osobnostne rásť smerom k spolupráci a prosociálnosti a pripraviť sa na život cez výchovné pôsobenie školy (prevenčné aktivity, podpora reflexie, komunikácia emócií a potrieb, sebavyjadrenie).

    Obdobie realizácie: 09/2021-08/2022

    Inkluzívny tím - vytvorené pracovné pozície v rámci projektu:

    školský psychológ - 100% úväzok - Mgr. Anna Polohová, psycholog@esspo.sk

    školský špeciálny pedagóg - 50% úväzok: Mgr. Richard Šturmankin, sturmankin@esspo.sk

    asistenti učiteľa:

    100% úväzok - Mgr. Stanislava Dargajová, dargajova@esspo.sk

    100% úväzok - Bc. Gabriela Platková, platkova@esspo.sk,

    100% úväzok – Danka Smolinská, smolinska@esspo.sk