• Zápis do Evanjelickej základnej školy

   • Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
    Zákonný zástupca je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

    TERMÍN A FORMA ZÁPISU:   
    1. Zákonný zástupca vyplní elektronickú prihlášku, ktorá sa zobrazí po kliknutí  TU

    Elektronické prihlasovanie bude sprístupnené v dňoch 2. - 5. apríla 2024.

    • je potrebné vyplniť všetky údaje napriek tomu, že nie všetky polia prihlášky sú povinné (v prípade neúplných údajov Vás budeme kontaktovať)
    • vyplňte všetky polia korektne (veľké a malé písmená), úplne a s diakritikou (mäkčene, dĺžne, vokáne, dve bodky, dve čiarky)
    • možnosť „Žiadosť do materskej školy o pokračovanie plnenia predprimárneho vzdelávania“– túto možnosť označíte v prípade, že dieťa nie je zrelé, nedosiahlo školskú spôsobilosť a pokračuje v predprimárnom vzdelávaní, t.j. naďalej bude navštevovať materskú školu (riaditeľ školy mu vydá rozhodnutie o neprijatí)
    • po úspešnom odoslaní prihlášky zákonným zástupcom bude automaticky vygenerovaný a odoslaný mail o potvrdení prihlášky na mailovú adresu, ktorú zadali v prihláške

    2. Prezenčný zápis

    • zápis sa bude konať podľa rozpisu v termínoch, o ktorých budú zákonní zástupcovia školou informovaní prostredníctvom mailu
    • na zápis prídu obaja zákonní zástupcovia, ktorí podpíšu nami vygenerovanú prihlášku, ktorú vyplnili elektronicky
    • na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti prinesú na prezenčný zápis vyplnené pisomné vyhlásenie zákonných zástupcov.
    • podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa. Spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať čestným vyhlásením, ktoré je potrebné priniesť na zápis.

    V prípade potreby individuálneho termínu, kontaktuje zákonný zástupca zodpovedného pracovníka školy a dohodne individuálny termín - (adriana.pancurakova@esspo.sk) alebo telefonicky na 0915 272 050 (volať v pracovné dni od 10.00 do 12.00).

    Zápis do 1.ročníka EZŠ Prešov 2024/2025 - organizačné zabezpečenie.pdf>>>

    Žiadosť o prijatie do ŠKD >>>

    kontakt: adriana.pancurakova@esspo.sk