• Základné informácie o projekte Inklúzia I

   • Projekt Inklúzia

    Zlepšenie školských výsledkov pomocou inklúzie

    kód ITMS2014+ 312011N614 a na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/236/2018

    Typ projektu: dopytovo-orientovaný

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
    Jeho poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

    Cieľ projektu: prostredníctvom novovytvorených pracovných miest zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní, alebo zdravotných problémov. Projekt priamo nadväzuje na špecifický cieľ:1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. 

    Inkluzívne vzdelávanie je inovatívnou metódou v oblasti vzdelávania, ktorá zdôrazňuje právo každého dieťaťa nielen na kvalitné vzdelávanie,  ale aj rozvoj celej jeho osobnosti.  Ide o proces s cieľom vytvárať bezpečné prostredie  pre každé dieťa, vzhľadom  k  jeho individuálnym potrebám  a rôznorodému potenciálu.

    Na aktuálne potreby žiakov reaguje systém odborných a vzdelávacích služieb, poskytovaných prostredníctvom komplexnej podpory v rámci úzkej spolupráce medzi odbornými zamestnancami školy (špeciálny pedagóg, školský psychológ), triednymi a predmetovými učiteľmi, asistentmi  učiteľa  a vedením školy.  Cieľom podporného systému  je vytvárať prostredie, v ktorom má každé dieťa možnosť osobnostne rásť  smerom k spolupráci a prosociálnosti a pripraviť sa na život cez   výchovné pôsobenie  školy (prevenčné aktivity, podpora reflexie, komunikácia emócií a   potrieb, sebavyjadrenie).

    Obdobie realizácie: 09/2018-08/2021    

    Inkluzívny tím - vytvorené pracovné pozície v rámci projektu:

    školský špeciálny pedagóg - 100% úväzok: Mgr. Jana Gregová, gregova@esspo.sk

    školský psychológ - 50% úväzok - Mgr. Anna Polohová, psycholog@esspo.sk

    asistenti učiteľa: 3x100% úväzok  - 

    Mgr. Kristína Hajdová, hajdova@esspo.sk

    Mgr. Mária Sabová, sabova@esspo.sk

    Mgr. Gabriela Platková, platkova@esspo.sk