• Rodičovské združenie pri EZŠ

   • Predseda RZ pri EZŠ: Mgr. Mária Harčárová, email: predseda.rz.ezs@esspo.sk

    Podpredseda RZ pri EZŠ: Ing. Miriama Mulíková, email: podpredseda.rz.ezs@esspo.sk


    Školský rok 2021/2022

    Rozpočet RZ pri EZŠ na školský rok 2021/2022 >>>

    Plnenie rozpočtu RZ pri EZŠ za školský rok 2021/2022 >>>


    PLATBA  ČLENSKÉHO  PRÍSPEVKU

    Číslo účtu pre Základnú školu pri ESS: SK47  8330  0000  0027  0105  7076

     

    Do poznámky: Meno, priezvisko, trieda

     

    Suma: 1 dieťa – 60,- Eur/rok

                2 deti –  na každé 45,- Eur/rok

                3 deti  –  na každé 30,- Eur/rok ( pri troch a viac deťoch je to max. 90€)

     

    Pri platbe sa uplatňuje rodinný model - vzájomne sa sčítavajú všetci súrodenci v rámci celej Evanjelickej spojenej školy napr. jeden súrodenec navštevuje MŠ a  druhý ZŠ – v tom prípade platia rodičia na každé dieťa po 45€ (čísla účtov MŠ, ZŠ a gymnázia nie sú identické, preto prosíme, aby ste za každé dieťa platili individuálne v rámci zložky, ktoré dieťa navštevuje).

     

    V prípade ťažkej finančnej situácie rodiny je možné požiadať o zníženie/odpustenie členského príspevku (žiadosti s odôvodnením pošlite na: predseda.rz.ezs@esspo.sk)

     

    Platba prostredníctvom pošty, ak nemáte zriadený účet - len v nutných prípadoch (doklad o platbe nám môžete poslať mailom (predseda.rz.ezs@esspo.sk), prípadne nechať kópiu na sekretariáte školy alebo odovzdať tr.učiteľke)

    Prosíme neplaťte vkladom na účet kvôli vysokému  poplatku!

     

    Spôsob platby:

    • platba celej sumy
    • platba v dvoch splátkach  1. splátka do 31.10. 2021 a 2. splátka do 31.01.2022
    • mesačné splátky

    Schválený členský príspevok je potrebné uhradiť do 31.10.  V prípade mesačnej splátky členského príspevku je potrebné  zrealizovať min. prvé dve mesačné splátky.

     

    Link na zobrazenie nášho účtu https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2701057076

    (Majiteľ účtu: Rodičovské združenie pri Evanjelickej spojenej škole v Prešove)

     

    Vďaka  tomuto  príspevku bude vaše dieťa poistené. Žiakom budú umožnené kreatívne stvárnené projektové týždne. Hradíme exkurzie, kultúrne akcie ako galéria, divadlo. Prispievame na školu v prírode žiakom 1.stupňa. Financujeme korčuľovanie pre žiakov a rodičov. V 6. - 9. ročníku sa Vaše dieťa môže zúčastniť biblickej víkendovky, na víkendovku sa prispieva aj žiakom 5.ročníka. Hradíme plavecký výcvik žiakom 3. a 5. ročn íka. Vďaka príspevku sa uskutočňuje športové popoludnie Lutheriáda pre 1.stupeň, pizza párty pre 2. stupeň. Z toho príspevku sa hradia aj výdavky na vianočné akadémie, kupujú sa odmeny za účasti na rôznych súťažiach školy. Preplácame dopravu počas školských výletov a na konci roka z týchto peňazí kupujeme deťom odmeny. Pomáhame tiež investíciou do rekonštrukcií na škole.

     

    ĎAKUJEME                                                               V Prešove, dňa 08.09. 2021


    Školský rok 2020/2021
     
     
    Školský rok 2019/2020
     
    Školský rok 2018/2019