• ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ESŠ

   • Poskytovanie stravy pre deti EMŠ a EZŠ 1. stupňa začína až po uhradení správnych poplatkov a po odovzdaní zápisného lístka.

    Stravu pre deti EMŠ podávame od 4.9.2023, dieťa zákonný zástupca odhlasuje najneskôr do 8:00 hod. ráno v daný deň triednej učiteľke v EMŠ na tel. číslo 0915 272 023.

    Poskytovanie stravy pre žiakov 1. stupňa začína od 5.9.2023.

    Kontakt na vedúcu školskej jedálne: 0908 203 176 alebo jedaleness@esspo.sk.

    Prihláška EZŠ 1. stupeň >>>


    Príspevok na stravu

    Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pre školský rok 2023/2024 je stanovený na 2,40 € na 1 jedlo/deň pre dieťa vo veku 2-5 rokov. Deti uplatňujúce si dotáciu doplácajú 1,00 €.

    Pre žiakov 1. - 4. ročníka základnej školy je cena stravného 2,00 € za 1 obed.
    Deti uplatňujúce si dotáciu, zaplatia zálohovú platbu 20,00 €. V prípade neodhlásenia a neodobratia stravy, je zákonný zástupca žiaka povinný uhradiť celú sumu za stravu.


    Uhrádzanie stravného

    Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa účet školskej jedálne:  SK50 1100 0000 0029 2784 3336

    Konštantný symbol: 0558

    Variabilný symbol:  každý žiak má priradený svoj vlastný symbol

    Do správy pre prijímateľa uveďte: meno a priezvisko stravníka

    Pri platení poštovou poukážkou - najneskôr do 20. dňa.


    Odhlasovanie stravy

    Zákonný zástupca odhlasuje svoje dieťa/žiaka cez internet na adrese Odhlasovanie alebo kliknutím na obrázok, pomocou prihlasovacieho mena a hesla. Prihlasovanie a odhlasovanie sa zo stravy je možné aj cez aplikáciu Strava.cz.

    Naša jedáleň má číslo 9485. Po vyplnení prihlasovacieho mena a hesla, v objednávkach sa odhlasuje. (odklikne), potom potvrdiť zelené tlačítko odoslať.

    prihlasovacie meno - priezviskomeno (bez diakritiky)

    heslo - variabilný symbol dieťaťa/žiaka


    Preplatky a nedoplatky v ŠJ