• Záložka do knihy spája školy

      Počas „adaptačných“ hodín SJL sme v týchto dňoch realizovali v EKG veľmi zaujímavú aktivitu. Ešte v októbri sme v rámci aktivity Záložka do knihy spája školy vyrábali so žiakmi prímy - kvarty záložky do kníh, ktoré sme si mali vymeniť so žiakmi z partnerskej školy. Tou bolo pre nás v tomto školskom roku Gymnázium Olomouc-Hejčín. Vzhľadom na to, že naši žiaci boli od októbra doma na dištančnom vzdelávaní, tento medzinárodný projekt bol na 7 mesiacov prerušený. Záložky sme si síce navzájom poštovou zásielkou s českou školou stihli vymeniť, ale žiakom sme ich už nemali ako odovzdať. O to väčšie nadšenie a vzrušenie sme po mesiacoch sociálnej izolácie mohli tento týždeň v triedach s našimi žiakmi zažiť. Českí žiaci nám totiž záložky poslali v obálkach aj s pozdravmi, informáciami o sebe a mnohí pridali aj kontakt na seba. Keďže internet nám v dnešnej dobe umožňuje okamžité spojenie sa, hneď

     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín v EKG

      Už od februára sme v EKG realizovali triedne kolá súťaže v prednese poézie a prózy od prímy po kvartu online formou. Teší nás, že sa zapojili všetci žiaci 2 tried: prímy a kvarty. Víťazi triedneho kola postúpili ďalej do školského, ktoré sa uskutočnilo v marci tiež online formou. V ňom mala 2 reprezentantov aj tercia. Vyučujúce SJL: PhDr. Ľ. Kónyová a Mgr. Ľ. Martičková museli vyberať víťazov spomedzi vyrovnaných umeleckých prednesov. O tom, že to nebolo vôbec jednoduché, svedčí aj fakt, že udelili viacero rovnakých miest. Ako to celé dopadlo?

     • IQ olympiáda

      V týždni od 19. do 23. apríla 2021 sa konal 10. ročník súťaže IQ olympiáda, ktorého sa zúčastnilo 9 222 detí zo 405 základných škôl a osemročných gymnázií celého Slovenska. IQ olympiáda prináša zábavnou formou aktivity, na ktoré v školských osnovách veľakrát nezostáva miesto. Všetky súťažné úlohy sú založené na všeobecných princípoch a pre ich riešenie nie je treba žiadne špeciálne vedomosti. S trochou nadsadenia sa dá povedať, že pre ich riešenie je potrebný iba „zdravý rozum“. Nejde teda o vedomostnú súťaž, ale o súťaž rozvíjajúcu predovšetkým schopnosť samostatného logického uvažovania.Súťaž je určená žiakom II. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií (príma až kvarta). Zo 72 žiakov prímy až kvarty sa súťae zúčastnilo 66 žiakov, za čo sme boli odmenení finančnou hrou Finančná odysea.
      Výsledky školského kola:
      1. miesto: Martin Šepeľak (IV. O) - 96,37% kvan

     • Príkaz riaditeľa školy č. 21/2021 s platnosťou od 3. 5. 2021 - aktualizácia

      Príkaz riaditeľa školy
      č. 21/2021

      na spôsob prevádzky a vzdelávací proces v zložkách v Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3
      v Prešove s
      platnosťou od 03. 05. 2021.

      V súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021, rozhodnutím ministra školstva telesnej výchovy a športu SR č. 2021/12811:1-A1810 z 12.04.2021 a v súlade s Vyhláškou č. 197 Úradu verejného zdravotníctva SR z 28.04.2021 vydávam nasledujúce pokyny k prevádzke a vzdelávaniu v organizačných zložkách Evanjelickej spojenej školy v Prešove:

     • Úspechy v Geografickej olympiáde

      Žiačky Ema Lacková zo IV.A a Isabell Sumilas z III.A, nás úspešne reprezentovali na celoštátnom kole 49. ročníka Geografickej olympiády, ktoré sa konalo online 23.4.2021. Ema Lacková v kategórii B obsadila celkové 5.miesto, pričom z celej kategórie mala najlepšiu obhajobu na plný počet bodov. Ema Lacková súťažila s prácou na tému: „Technické pamiatky regiónu Šariš“ (konzultant : Miroslav Čurlík). Isabell Sumilas v kategórii A zabodovala veľmi kvalitnou prácou na tému: „Detské sobáše vo svete“ (konzultantka: Radka Čurlíková) a obsadila vo veľkej konkurencii 11. miesto. Celoslovenské kolo pozostávalo zo spracovania práce na uvedené témy, obhajoby a tematického vedomostného testu. Obe žiačky tak nadviazali na mimoriadne úspechy v krajskom kole, kde sa Ema Lacková umiestnila na 1.mieste a Isabell Sumilas na 2.mieste.
      Ela Majerníková, žiačka II.O triedy,
      nás úspešne reprezentovala na krajs

     • Zber vrchnákov

      Dnes 26. 4. 2021 sme s triedou IV.O odovzdali do 101 Drogérie dve veľké vrecia plné plastových vrchnákov z PET fliaš. Veríme, že okrem pomoci našej planéte sme aspoň troška pomohli aj malému Alexovi R., pre ktorého sa vrchnáky zbierajú.
      Zbierka stále pokračuje, preto ak máte doma zvyšné vrchnáky z PET fliaš, doneste ich do kabinetu BIO-GEO.
      Ďakujeme!

    • Projekt „Naša trieda číta“
     • Projekt „Naša trieda číta“

      Všetky triedy z prvého stupňa našej EZŠ sa zapojili do projektu organizovaného kníhkupectvom Martinus – „Naša trieda číta“. Pre každú triedu sme vybrali 20 kníh do triednej knižnice, ale zaplatili sme len za 10 kníh. Touto cestou sa chceme poďakovať RZ, že podporilo túto skvelú akciu a zafinancovalo nákup kníh. Žiaci sa knihám nielen potešili, ale čo je dôležité, začali ich aj aktívne čítať. Veríme, že aj týmto spôsobom podporíme deti v čítaní „pre radosť.

     • Okresné kolo Pytagoriády - kategórie Z3 a Z4

      Dňa 13. 4. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády kategórií Z3 a Z4. V tomto kole súťažili žiaci 3.B Lenka Šimočková a Gregor Čorba a žiaci 4.B Daniel Drotár, Samuel Ferenc a Samuel Kupský, ktorí boli úspešnými riešiteľmi školského kola. Okresné kolo prebiehalo online formou. Žiaci Lenka Šimočková, Daniel Drotár, Samuel Ferenc a Samuel Kupský boli úspešnými riešiteľmi aj na okresom kole.
      Blahoželáme! :)

  • Počet návštev: 3619756
  • Zvonenia

   Štvrtok 6. 5. 2021
  • Partneri