• Duchovná pieseň 2021

     • 7. mája 2021 sa konalo celoslovenské kolo speváckej súťaže Duchovná pieseň 2021... tak ako väčšina súťaží - on - line. Aj tento rok bola konkurencia silná, no " silní " boli aj naši súťažiaci.
      V 1. kategórii súťažila MIA  UHRIŇÁKOVÁ, 2.A  a v 2. kategórii súťažil MICHAL SURINA ,3.B.
      Mia a Miško sa nielenže umiestnili v zlatých pásmach, ALE STALI SA ABSOLÚTNYMI  VÍŤAZMI vo svojich kategóriách.
      SRDEČNE  GRATULUJEME!

     • Logická olympiáda v EZŠ

     • Počas uplynulého týždňa sa na našej škole uskutočnilo školské kolo celoslovenskej olympiády pre intelektovo nadaných žiakov - LOGICKÁ OLYMPIÁDA. Našim žiakom s intelektovým nadaním držíme palce aj v ďalšom kole súťaže!

     • Príkaz riaditeľa školy č. 23/2021 s platnosťou od 10. 5. 2021

     • Príkaz riaditeľa školy
      č. 23/2021

      na spôsob prevádzky a vzdelávací proces v zložkách  v Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3 
      v Prešove s
      platnosťou od 10. 05. 2021.

      V súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021, rozhodnutím ministra školstva telesnej výchovy a športu SR č. 2021/12811:1-A1810 z 12.04.2021 a v súlade s Vyhláškou č. 200 Úradu verejného zdravotníctva SR z 30.04.2021 vydávam nasledujúce pokyny k prevádzke a vzdelávaniu v organizačných zložkách Evanjelickej spojenej školy v Prešove:

      Evanjelická materská škola: 
      od 10.05. .2021 prezenčná prevádzka pre deti všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 hod.                 Bez povinnosti zasielať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a testovať dieťa. Pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie (edupage). 
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Evanjelická základná škola – prvý stupeň + Školský klub detí:
      od 10.05. 2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 hod.
      Bez povinnosti zasielať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a testovať žiaka. Pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie (edupage). 
      V prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní. Nad 5 dní vyžaduje škola lekárske potvrdenie.  
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Evanjelická základná škola – druhý stupeň:
      od 10.05. 2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 hod.
      Bez povinnosti zasielať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a testovať žiaka. Pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie (edupage). 
      V prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní. Nad 5 dní vyžaduje škola lekárske potvrdenie.  
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta: 
      od  10.05. 2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 hod.
      Bez povinnosti zasielať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a testovať žiaka. Pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie (edupage). 
      V prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní. Nad 5 dní vyžaduje škola lekárske potvrdenie.  
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Kvinta, Sexta, Septima, I.A, II.A, III.A:
      pokračuje dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a  rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET. 

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Oktáva, IV.A: 
      d 10.-14.05.2021 prezenčné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín.
      Bez povinnosti zasielať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a testovať žiaka. Pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) plnoletý žiak predkladá čestné vyhlásenie (edupage). 
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Rozhodnutie o spôsobe vzdelávania sa môže meniť
      v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie
      v okrese Prešov a v súlade s pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

      PhDr. Marián Damankoš, PhD.
                        riaditeľ školy

     • Regionálne kolo 10. ročníka IQ olympiády

     • Vo štvrtok 6. mája 2021 sa konalo regionálne kolo 10. ročníka vedomostnej súťaže IQ olympiáda pod záštitou našej prezidentky Zuzany Čaputovej. Do regionálneho kola postúpilo najlepších 80 riešiteľov školských kôl v 3 regiónoch - Región Východ (Prešovský a Košický kraj), Region Stred (Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj) a Region Západ (Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj), teda spolu 240 žiakov. Našu školu reprezentoval Martin Šepeľak z kvarty a získal vynikajúce 27. miesto v regióne Východ a v rámci celého Slovenska 68. miesto! Do celoslovenského finále postupuje prvých 60 riešiteľov. Maťo, srdečne blahoželáme!

      RNDr. Iveta Germanová

     • Online beseda so spisovateľom Valentínom Šefčíkom

     • Vo štvrtok 6. mája sa žiaci našej prímy a sekundy zúčastnili počas hodín slovenského jazyka o 11. 00 hod. besedy so spisovateľom Valentínom Šefčíkom. Besedu pre nás organizovala Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove. Žiaci sa aktívne zapojili aj otázkami, ktoré sme napísali cez internetové pripojenie. Témou besedy bola láska, ktorej sa venoval vo svojej knihe básní pre deti a mládež: Bola raz jedna láska. Básnik nám tiež predstavil knihu, ktorú práve chystá do tlače. Veríte na zázraky? My sa už teraz tešíme, kedy sa objaví v kníhkupectvách, pretože si v nej budeme môcť  prečítať 40 básní o zázrakoch. Pripomíname, že jednu z nich - o zázraku knihy – sme si v prednese od samotného autora mohli vypočuť v našom projekte Knihomoľ.

      PhDr. Ľudmila Kónyová

     • Záložka do knihy spája školy

     • Počas „adaptačných“ hodín SJL sme v týchto dňoch realizovali v EKG veľmi zaujímavú aktivitu. Ešte v októbri sme v rámci aktivity Záložka do knihy spája školy vyrábali so žiakmi prímy - kvarty záložky do kníh, ktoré sme si mali vymeniť so žiakmi z partnerskej školy. Tou bolo pre nás v tomto školskom roku Gymnázium Olomouc-Hejčín. Vzhľadom na to, že naši žiaci boli od októbra doma na dištančnom vzdelávaní, tento medzinárodný projekt bol na 7 mesiacov prerušený. Záložky sme si síce navzájom poštovou zásielkou s českou školou stihli vymeniť, ale žiakom sme ich už nemali ako odovzdať. O to väčšie nadšenie a vzrušenie sme po mesiacoch sociálnej izolácie mohli tento týždeň v triedach s našimi žiakmi zažiť. Českí žiaci nám totiž záložky poslali v obálkach aj s pozdravmi, informáciami o sebe a mnohí pridali aj kontakt na seba. Keďže internet nám v dnešnej dobe umožňuje okamžité spojenie sa, hneď na hodinách sa niektorým podarilo navzájom skontaktovať sa. Veríme, že je to začiatok nových priateľstiev, ktoré môžu vzniknúť aj počas tohto náročného Covidového obdobia. A my sa tešíme, že sa naplnil cieľ projektu a záložky skutočne spojili naše školy.     

               PhDr. Ľudmila Kónyová

     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín v EKG

     • Už od februára sme v EKG realizovali triedne kolá  súťaže v prednese poézie a prózy od prímy po kvartu online formou. Teší nás, že sa zapojili všetci žiaci 2 tried: prímy a kvarty. Víťazi triedneho kola postúpili ďalej do školského, ktoré sa uskutočnilo v marci tiež online formou.  V ňom mala 2 reprezentantov aj tercia. Vyučujúce SJL: PhDr. Ľ. Kónyová a Mgr. Ľ. Martičková museli vyberať víťazov spomedzi vyrovnaných umeleckých prednesov. O tom, že to nebolo vôbec jednoduché, svedčí aj fakt, že udelili viacero rovnakých miest. Ako to celé dopadlo?

      II. kat. (príma):

      Poézia: 1. A. Š. Jaššová, 2. L. Benková, P. Mihočová, 3. T. Beňa, V. Havir, D. Pancurák

      Próza: 1. A. Alexovič, 2. R. Damankošová, 3. N. Imrichová

      III. kat. (sekunda-kvarta): 

      Poézia: 1. A. A. Jaššová, 2. T. Berta, 3. T. Biroš, A. Mihaľová

      Próza: 1. D. Škarupová, 2. M. Petrušová, L. Velebírová, 3. S. Kacvinská

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za zodpovednú prípravu a víťazom blahoželáme. 

      PhDr. Ľ. Kónyová   

     • IQ olympiáda

     • V týždni od 19. do 23. apríla 2021 sa konal 10. ročník súťaže IQ olympiáda, ktorého sa zúčastnilo 9 222 detí zo 405 základných škôl a osemročných gymnázií celého Slovenska. IQ olympiáda prináša zábavnou formou aktivity, na ktoré v školských osnovách veľakrát nezostáva miesto. Všetky súťažné úlohy sú založené na všeobecných princípoch a pre ich riešenie nie je treba žiadne špeciálne vedomosti. S trochou nadsadenia sa dá povedať, že pre ich riešenie je potrebný iba „zdravý rozum“. Nejde teda o vedomostnú  súťaž, ale o súťaž rozvíjajúcu predovšetkým schopnosť samostatného logického uvažovania.Súťaž je určená žiakom II. stupňa základných škôl  a príslušných ročníkov osemročných gymnázií (príma až kvarta). Zo 72 žiakov prímy až kvarty sa súťae zúčastnilo 66 žiakov, za čo sme boli odmenení finančnou hrou Finančná odysea. 
      Výsledky školského kola:
      1. miesto: Martin Šepeľak (IV. O) - 96,37% kvantil v rímci Slovenska - regionálny finalista!
      2. miesto: Stanka Kacvinská (III. O) - 91,38% 

      3. miesto: Radka Damankošová (I. O) - 87,06%
      4. miesto: Tomáš Berta (IV. O), Andrej Mojžiš (II.O) - 
      80,65%
      5. miesto: Tomáš Pabiš (IV. O) - 79,6%

      6. miesto: Matej Čurlík (I. O) - 78,67%
      7. miesto: Milica Petrušová (IV. O) - 76,43%
      8. miesto: Baška Frankovská (IV. O), Anka Šálková (III. O) - 75,12%
      9. miesto: Adam Poľaček (IV. O) - 72,89%
      10. miesto: Miška Brehuvová (II. O) - 71,63%.
      Ďakujeme všetkým žiakom, blahoželáme k super výsledkom a Maťovi, ktorý postúpil do regionálneho finále, ktoré sa koná 6.mája , držíme palce!

      RNDr. Iveta Germanová

     • Príkaz riaditeľa školy č. 21/2021 s platnosťou od 3. 5. 2021 - aktualizácia

     • Príkaz riaditeľa školy
      č. 21/2021

      na spôsob prevádzky a vzdelávací proces v zložkách  v Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3 
      v Prešove s
      platnosťou od 03. 05. 2021.

      V súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021, rozhodnutím ministra školstva telesnej výchovy a športu SR č. 2021/12811:1-A1810 z 12.04.2021 a v súlade s Vyhláškou č. 197 Úradu verejného zdravotníctva SR z 28.04.2021 vydávam nasledujúce pokyny k prevádzke a vzdelávaniu v organizačných zložkách Evanjelickej spojenej školy v Prešove:

      Evanjelická materská škola: 
      od 03.05. .2021 prezenčná prevádzka pre deti všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 hod. 
      Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré pôjde do školy, odošle cez EDUPAGE v časti „žiadosti“: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke vždy do nedele predchádzajúcej novému pracovnému týždňu do 18.00 hod.
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Evanjelická základná škola – prvý stupeň + Školský klub detí:
      od 03.05. 2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 hod.
      Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré pôjde do školy, odošle cez EDUPAGE v časti „žiadosti“: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke vždy do nedele predchádzajúcej novému pracovnému týždňu do 18.00 hod.
      Žiaci 3. a 4. ročníka majú možnosť (nie povinnosť) sa testovať kloktacími testami priamo v škole v rámci vyučovania. Toto testovanie je podmienené prejavením záujmu zákonného zástupcu po výzve školy.
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Evanjelická základná škola – druhý stupeň:
      od 03.05. 2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 hod.
      Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré pôjde do školy, odošle cez EDUPAGE v časti „žiadosti“: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke vždy do nedele predchádzajúcej novému pracovnému týždňu do 18.00 hod.
      Žiaci majú možnosť (nie povinnosť) sa testovať kloktacími testami priamo v škole v rámci vyučovania (vždy v piatok na 1. vyučovacej hodine). Toto testovanie je podmienené prejavením záujmu zákonného zástupcu po výzve školy.
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.                 
      Prezenčné vzdelávanie v období od 03.05.2021 do 06.05.2021 bude v 5.-7. ročníku realizované v rámci adaptačného procesu žiakov po návrate z dištančného vzdelávania v súlade s nasledujúcimi pokynmi:

      1. Žiakom bude vytvorený mimoriadny rozvrh hodín s prevahou triednických hodín zameraných na adaptáciu, sociálno-psychologické poradenstvo, výchovné a vzdelávacie aktivity.
      2. Klasifikácia a hodnotenie žiakov nebude realizované formou známok, ale vo forme ústneho hodnotenia, poradenstva, couchingu a podpory obnovovania vzdelávacích návykov.
      3. Prechod na prezenčné vzdelávanie a celkový adaptačný proces sa bude riadiť Metodickým pokynom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, odporúčaniami školskej psychologičky a školskej špeciálnej pedagogičky.

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta: 
      od 03.05. 2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 hod.
      Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré pôjde do školy, odošle cez EDUPAGE v časti „žiadosti“: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke vždy do nedele predchádzajúcej novému pracovnému týždňu do 18.00 hod.
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.   
      Prezenčné vzdelávanie v období od 03.05.2021 do 06.05.2021 bude realizované v rámci adaptačného procesu žiakov po návrate z dištančného vzdelávania v súlade s nasledujúcimi pokynmi:

      1. Žiakom bude vytvorený mimoriadny rozvrh hodín s prevahou triednických hodín zameraných na adaptáciu, sociálno-psychologické poradenstvo, výchovné a vzdelávacie aktivity.
      2. Klasifikácia a hodnotenie žiakov nebude realizované formou známok, ale vo forme ústneho hodnotenia, poradenstva, couchingu a podpory obnovovania vzdelávacích návykov.
      3. Prechod na prezenčné vzdelávanie a celkový adaptačný proces sa bude riadiť Metodickým pokynom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, odporúčaniami školskej psychologičky a školskej špeciálnej pedagogičky.

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Kvinta, Sexta, Septima, I.A, II.A, III.A: pokračuje dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a  rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET. 

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Oktáva, IV.A: 
      od 03. 05. 2021 prezenčné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín. 

      Plnoletý žiak zašle Vyhlásenie o bezinfekčnosti elektronicky cez EDUPAGE v časti „žiadosti“  triednej učiteľke vždy do nedele predchádzajúcej novému pracovnému týždňu do 18.00 hod.
      Povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Rozhodnutie o spôsobe vzdelávania sa môže meniť
      v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie
      v okrese Prešov a v súlade s pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

      PhDr. Marián Damankoš, PhD.
                        riaditeľ školy

     • Úspechy v Geografickej olympiáde

     • Žiačky Ema Lacková zo IV.AIsabell Sumilas z III.A, nás úspešne reprezentovali na celoštátnom kole 49. ročníka Geografickej olympiády, ktoré sa konalo online 23.4.2021. Ema Lacková v kategórii B obsadila celkové 5.miesto, pričom z celej kategórie mala najlepšiu obhajobu na plný počet bodov. Ema Lacková súťažila s prácou na tému: „Technické pamiatky regiónu Šariš“ (konzultant : Miroslav Čurlík).  Isabell Sumilas v kategórii A zabodovala veľmi kvalitnou prácou na tému: „Detské sobáše vo svete“ (konzultantka: Radka Čurlíková) a obsadila vo veľkej konkurencii 11. miesto. Celoslovenské kolo pozostávalo zo spracovania práce na uvedené témy, obhajoby a tematického vedomostného testu. Obe žiačky tak nadviazali na mimoriadne úspechy v krajskom kole, kde sa Ema Lacková umiestnila na 1.mieste a Isabell Sumilas na 2.mieste.  
      Ela Majerníková, žiačka II.O triedy,
      nás úspešne reprezentovala na krajskom kole Geografickej olympiády, kategória F, kde postúpila z 3.miesta v okresnom kole (pripravovala: Radka Čurlíková). Veríme, že Ela bude v ďalších ročníkoch úspešne nasledovať Emu a Isabell na celoštátnych kolách, má k tomu veľké predpoklady. Všetkým riešiteľkám geografickej olympiády srdečne blahoželáme. 

      Mgr. Miroslav Čurlík, Mgr. Radka Čurlíková

     • Zber vrchnákov

     • Dnes 26. 4. 2021 sme s triedou IV.O odovzdali do 101 Drogérie dve veľké vrecia plné plastových vrchnákov z PET fliaš. Veríme, že okrem pomoci našej planéte sme aspoň troška pomohli aj malému Alexovi R., pre ktorého sa vrchnáky zbierajú. 
      Zbierka stále pokračuje, preto ak máte doma zvyšné vrchnáky z PET fliaš, doneste ich do kabinetu BIO-GEO. 
      Ďakujeme!

      Učitelia biológie

    • Projekt „Naša trieda číta“
     • Projekt „Naša trieda číta“

     • Všetky triedy z prvého stupňa našej EZŠ sa zapojili do projektu organizovaného kníhkupectvom Martinus – „Naša trieda číta“. Pre každú triedu sme vybrali 20 kníh do triednej knižnice, ale zaplatili sme len za 10 kníh. Touto cestou sa chceme poďakovať RZ, že podporilo túto skvelú akciu a zafinancovalo nákup kníh. Žiaci sa knihám nielen potešili, ale čo je dôležité, začali ich aj aktívne čítať. Veríme, že aj týmto spôsobom podporíme deti v čítaní „pre radosť.

     • Okresné kolo Pytagoriády - kategórie Z3 a Z4

     • Dňa 13. 4. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády kategórií Z3 a Z4. V tomto kole súťažili žiaci 3.B Lenka Šimočková a Gregor Čorba a žiaci 4.B Daniel Drotár, Samuel Ferenc a Samuel Kupský, ktorí boli úspešnými riešiteľmi školského kola. Okresné kolo prebiehalo online formou. Žiaci Lenka Šimočková, Daniel Drotár, Samuel Ferenc a Samuel Kupský boli úspešnými riešiteľmi aj na okresom kole.
      Blahoželáme! :)

     • Príkaz riaditeľa školy č. 19/2021 s platnosťou od 26. 4. 2021

     • Príkaz riaditeľa školy
      č. 19/2021

      na spôsob prevádzky a vzdelávací proces v zložkách  v Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3 
      v Prešove s
      platnosťou od 26. 04. 2021.

      V súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021, rozhodnutím ministra školstva telesnej výchovy a športu SR č. 2021/12811:1-A1810 z 12.04.2021 vydávam nasledujúce pokyny k prevádzke a vzdelávaniu v organizačných zložkách Evanjelickej spojenej školy v Prešove:

      Evanjelická materská škola: 
      od 26.04.2021 riadna (prezenčná) prevádzka pre deti všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 po testovaní zamestnancov školy a rodičov.
      Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré pôjde do školy odošle cez EDUPAGE v časti „žiadosti“ nasledujúce prehlásenia (všetko v jednom):
      Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa. V prílohe tohto vyhlásenia dokladuje negatívny výsledok PCR alebo AG testu (nie starší ako 7 dní), alebo že spadá pod niektorú z výnimiek. Odoslaním vyhlásenia rodič súhlasí so spracovaním osobných údajov v súvislosti s COVIDOom.
      Čestné vyhlásenie je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke vždy do nedele predchádzajúcej novému pracovnému týždňu do 18.00 kópie negatívnych PCR, resp. AG testov každých 7 dní.  Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Evanjelická základná škola – prvý stupeň + Školský klub detí:
      od 26.04.2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 po testovaní zamestnancov školy a rodičov.
      Zákonný zástupca žiaka, ktorý pôjde do školy odošle cez EDUPAGE v časti „žiadosti“ nasledujúce prehlásenia (všetko v jednom):
      Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa. V prílohe tohto vyhlásenia dokladuje negatívny výsledok PCR alebo AG testu (nie starší ako 7 dní), alebo že spadá pod niektorú z výnimiek. Odoslaním vyhlásenia rodič súhlasí so spracovaním osobných údajov v súvislosti s COVIDOom. Čestné vyhlásenie je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke do nedele predchádzajúcej novému pracovnému týždňu do 18.00kópie negatívnych PCR, resp. AG testov každých 7 dní. 
      Žiaci 3. a 4. ročníka majú možnosť (nie povinnosť) sa testovať kloktacími testami priamo v škole v rámci vyučovania. Toto testovanie je podmienené prejavením záujmu zákonného zástupcu po výzve školy.
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Evanjelická základná škola – druhý stupeň:
      od 26.04.2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 po testovaní zamestnancov školy, rodičov a žiakov.
      Zákonný zástupca žiaka, ktorý pôjde do školy odošle cez EDUPAGE v časti „žiadosti“ nasledujúce prehlásenia (všetko v jednom):
      Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa. V prílohe tohto vyhlásenia dokladuje negatívny výsledok PCR alebo AG testu (nie starší ako 7 dní) žiaka (AG alebo kloktací PCR) a rodiča (AG), alebo že spadá pod niektorú z výnimiek.
      Žiaci majú možnosť (nie povinnosť) sa testovať kloktacími testami priamo v škole v rámci vyučovania (najbližšie v piatok 23. 04. 2021). Toto testovanie je podmienené prejavením záujmu zákonného zástupcu po výzve školy. V prípade nezáujmu o kloktacie testy, žiaci musia predložiť negatívny výsledok iného typu testu na COVID (AG alebo PCR).
      Odoslaním vyhlásenia rodič súhlasí so spracovaním osobných údajov v súvislosti s COVIDOom. Čestné vyhlásenie je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke do nedele predchádzajúcej novému pracovnému týždňu do 18.00kópie negatívnych PCR, resp. AG testov každých 7 dní. 
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.                 
      Prezenčné vzdelávanie v období od 26.04.2021 do 30.04.2021 bude realizované v rámci adaptačného procesu žiakov po návrate z dištančného vzdelávania v súlade s nasledujúcimi pokynmi:

      1. Žiakom bude vytvorený mimoriadny rozvrh hodín s prevahou triednických hodín zameraných na adaptáciu, sociálno-psychologické poradenstvo, výchovné a vzdelávacie aktivity.
      2. Klasifikácia a hodnotenie žiakov nebude realizované formou známok, ale vo forme ústneho hodnotenia, poradenstva, couchingu a podpory obnovovania vzdelávacích návykov.
      3. Prechod na prezenčné vzdelávanie a celkový adaptačný proces sa bude riadiť Metodickým pokynom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, odporúčaniami školskej psychologičky a školskej špeciálnej pedagogičky.

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta: 
      od 26.04.2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 po testovaní zamestnancov školy, rodičov a žiakov.
      Zákonný zástupca žiaka, ktorý pôjde do školy odošle cez EDUPAGE v časti „žiadosti“ nasledujúce prehlásenia (všetko v jednom):
      Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa. V prílohe tohto vyhlásenia dokladuje negatívny výsledok PCR alebo AG testu (nie starší ako 7 dní) žiaka (AG alebo kloktací PCR) a rodiča (AG), alebo že spadá pod niektorú z výnimiek.
      Odoslaním vyhlásenia rodič súhlasí so spracovaním osobných údajov v súvislosti s COVIDOom. Čestné vyhlásenie je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke do nedele predchádzajúcej novému pracovnému týždňu do 18.00kópie negatívnych PCR, resp. AG testov každých 7 dní. 
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.   
      Prezenčné vzdelávanie v období od 26.04.2021 do 30.04.2021 bude realizované v rámci adaptačného procesu žiakov po návrate z dištančného vzdelávania v súlade s nasledujúcimi pokynmi:

      1. Žiakom bude vytvorený mimoriadny rozvrh hodín s prevahou triednických hodín zameraných na adaptáciu, sociálno-psychologické poradenstvo, výchovné a vzdelávacie aktivity.
      2. Klasifikácia a hodnotenie žiakov nebude realizované formou známok, ale vo forme ústneho hodnotenia, poradenstva, couchingu a podpory obnovovania vzdelávacích návykov.
      3. Prechod na prezenčné vzdelávanie a celkový adaptačný proces sa bude riadiť Metodickým pokynom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, odporúčaniami školskej psychologičky a školskej špeciálnej pedagogičky.

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Kvinta, Sexta, Septima, I.A, II.A, III.A: pokračuje dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a  rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET. 

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Oktáva, IV.A: 
      od 26. 04. 2021 prezenčné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín po testovaní zamestnancov školy a žiakov. 
      Do budovy môžu vstúpiť iba žiaci, ktorí predložia čestné Vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukážu sa negatívnym AG alebo PCR testom na ochorenie COVID-19, ktorý si zabezpečuje samostatne alebo dokladuje, že spadá pod niektorú z výnimiek.  
      Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a výsledok negatívneho testu je potrebné zaslať elektronicky triednemu učiteľovi vždy hneď po skončení platnosti posledného 7-dňové potvrdenia o negativite cez EDUPAGE. 
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Rozhodnutie o spôsobe vzdelávania sa môže meniť
      v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie
      v okrese Prešov a v súlade s pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

      PhDr. Marián Damankoš, PhD.
                        riaditeľ školy

     • Úspech M. Drotára v okresnom kole Pytagoriády

     • V stredu 14. apríla 2021 sa konalo online okresné kolo Pytagoriády v kategóriách P6 až P8. V kategórii P6, v ktorej súťažilo 71 žiakov, boli úspešní riešitelia - Radka Damankošová, Adriana Šarlota Jaššová a David Pancurák z prímy. V kategórii P7 spomedzi 72 riešiteľov získal skvelé 1. miesto Michal Drotár zo sekundy a na 6. - 7. mieste skončili  Daniel Marcin a Samuel Klimko zo 7.A.  Úspešnou riešiteľkou v kategórií P8, v ktorej súťažilo 58 žiakov, sa stala Stanislava Kacvinská z tercie. Srdečne blahoželáme úspešným riešiteľom a Michalovi držíme palce v celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční 2.- 3. júna 2021!

      RNDr. Iveta Germanová

     • EZŠ na celoštátnom kole Olympiády v nemeckom jazyku

     • Koncom marca sa konalo celoštátne kolo olympiády v nemeckom jazyku, na ktorom Evanjelickú základnú školu reprezentovala v kategórii 1C žiačka 8.A Emma Komlošová. Emma v silnej konkurencii obsadila pekné šieste miesto, čím našej škole zabezpečila historický úspech. Týmto jej ďakujeme za skvelú reprezentáciu a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu cudzích jazykov.

      Mgr. Katarína Kopčák