• Úspech žiakov EKG v krajskom kole geografickej olympiády

     • V piatok 26. marca 2021 sa online formou uskutočnilo krajské kolo 49. ročníka Geografickej olympiády v kategórii A, B a Z. Žiačka Isabella Sumilas z III. A obsadila 2. miesto v kategórii A a postupuje na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v apríli 2021 online formou. Žiačka Ema Lacková zo IV. A pri zhodnom počte bodov s 1. miestom obsadila 2. miesto a v kategórii B postupuje na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční taktiež v apríli. V kategórii Z (test) sme mali dvoch úspešných riešiteľov Emu Lackovú (IV. A) a Jakuba Kmeca (III. A). Žiakom blahoželáme a prajeme úspešné reprezentovanie na celoštátnom kole!

      Mgr. Miroslav Čurlík

     • EZŠ - naše aktivity

     • V našej škole sa učíme inak. Prepájame teóriu s praxou, realizujeme zážitkové učenie, učíme sa spolupracovať, deliť o svoje talenty a ešte mnoho iného :).

     • Pozdrav našich žiakov

     • Naši milí učitelia, ďakujeme za všetko !!!

      V mene Žiackej školskej rady, ale aj v mene všetkých žiakov EKG vám chcem ukázať našu vďaku týmto videom. Užite si :)

     • ONLINE DEŇ UČITEĽOV ŠKÔL VD ECAV NA SLOVENSKU

     • „Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“ (Ján Ámos Komenský)

      28. marca, v deň narodenia Jána Ámosa Komenského, máme vzácnu príležitosť poďakovať všetkým pedagógom, a oceniť navrhnutých za mimoriadny prínos k rozvoju evanjelických škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Aj v tomto období, keď je práca pedagogických a odborných zamestnancov náročnejšia, prijmite aj od nás povzbudenie k tejto práci, je to veľká výzva a určite prinesie svoje ovocie do budúcna.
      V online programe dňa 28. marca 2021 o 15. 00 hod. na YouTube kanáli VD ECAV sa vám prihovoria dištriktuálny biskup Mgr. Peter Mihoč a dištriktuálny dozorca Ing. Ľubomír Pankuch.
                                                                                                                                Srdečne Vás všetkých pozývame.

      Viac informácií tu >>> 

     • Počas projektových týždňov EZŠ rozvíjame aj tvorivosť

     • To, že na našej škole pripravujeme pre žiakov veľmi obľúbené projektové týždne, už viete. Pravidelnou súčasťou projektových týždňov sú činnosti, kde deti môžu rozvíjať svoju tvorivosť. Vyrábajú rôzne výrobky, na hodinách tvorivého písania píšu zaujímavé texty a výsledkom tejto činnosti môže byť napríklad aj pieseň. Deti vyrobili hudobné nástroje, napísali text a pieseň je na svete a s ňou aj dobrá nálada a radosť. Kúsok dobrej nálady posielame aj vám :)

     • Vianočné akadémie EZŠ

     • Vianoce sú nádherný čas. A deti sú plné tvorivosti, hravosti, občas sa rady predvádzajú, rady si vymýšľajú, tancujú a spievajú, hrajú na hudobných nástrojoch.  Majú v sebe skryté aj viditeľné  talenty. Každoročne pred Vianocami pripravujeme v našej škole so žiakmi vianočné akadémie či už v podobe divadelných predstavení alebo krátkych hudobno-dramatických pásiem, kde žiaci môžu naplno ukázať svoje herecké či hudobné nadanie. Vždy tak  potešia nielen svojich rodičov, ale ja nás učiteľov. Je to krásny dar pre všetkých.

     • Olympijský deň

     • Šport, pohyb, hry, spoločné aktivity v prírode sú veľmi obľúbenou činnosťou detí. V našej základnej škole pripravujeme práve takéto aktivity, ktoré rozvíjajú nielen pohybové zručnosti, ale aj športového ducha, prinášajú radosť zo spoločného úspechu či víťazstva, učia deti spolupracovať. Olympijský deň realizujeme počas jarného projektového týždňa, radosť zo športu či spoločne prežitého času je vždy super. A medaila či malá sladkosť poteší ešte viac :)

     • Športové aktivity žiakov EZŠ

     • Na EZŠ sa venujeme nie len rozvoju ducha a duše, ale  aj  zoceľovaniu tela. Okrem pravidelných hodín telesnej výchovy v zrenovovanej telocvični a na multifunkčnom ihrisku, každý rok realizujeme pre žiakov 3. a 5. ročníka plavecký výcvik a pre žiakov 8. ročníka lyžiarsky výcvik.

     • Projektové týždne EZŠ

     • Dvakrát do roka sa v našej základnej škole uskutočňujú projektové týždne. Počas nich sa  žiaci učia  netradičnými formami. Ako  ich to baví a aké zručnosti si  pri tom rozvíjajú zistíte v  ďalšom videu :).                 

     • CLIL v EZŠ

     • V našej škole sme sa rozhodli už od 1.ročníka ZŠ zaradiť do predmetov vyučovanie cudzieho jazyka v podobe metódy obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania CLIL (Content and Language Integrated Learning).
      Pri CLILe má materinský jazyk vo vyučovaní prvotné miesto. Vyučovacia hodina vedená pomocou metódy CLIL zahŕňa používanie dvoch jazykov a to materinského jazyka, ktorý dominuje a cudzieho jazyka. Hlavné informácie sú podávané v materinskom jazyku a niektoré vyučovacie aktivity prebiehajú v cudzom jazyku, v našom prípade anglickom.
      Na 1. stupni sa vyučuje metódou CLIL matematika, prvouka a prírodoveda.
      Na 2. stupni je CLIL je využívaná v predmetoch matematika, biológia, geografia, evanjelické náboženstvo, dejepis a občianska náuka.

     • Noc v škole

     • Súčasťou školského vzdelávacieho programu je aj obľúbená akcia Noc v škole.  Kto by si myslel, že deti majú dosť školy počas dňa, mýli sa. Prenocovať v škole a pred tým prežiť zaujímavý večer plný zábavy a súťaženia, prichádza každoročne čoraz viac našich žiakov :).

     • Školský klub detí EZŠ

     • Deti na 1. stupni EZŠ môžu v našej škole tráviť po vyučovaní kvalitný čas v ŠKD. Môžu využiť širokú paletu výchovno - vzdelávacích aktivít, ktoré pobyt v ŠKD ponúka. Učia sa fungovať podľa pravidiel, vedieme ich zdravej komunikácii, pomáhame im realizovať sa v činnostiach vychádzajúcich z ich záujmov, podporovať ich detskú tvorivosť.

     • Predstavujeme vám našu EZŠ

     • Každý deň Vám budeme na stránke našej školy prinášať videá zo života v našej EZŠ: Prvé video je Škola v prírode. Naša škola má 4 vlastné animačné programy: Evanjelická republika, Ekoškola, Autoškola a Športová olympiáda. Nech sa páči, pozrite si, ako to na nich vyzerá :)

     • Adaptácia na SŠ - beseda pre žiakov I.O

     • V piatok 19.3. sa uskutočnilo online stretnutie žiakov I.O s pani Štofaňákovou s CPPPaP na tému - Adaptácia žiakov na strednú školu, adaptačné mechanizmy a zvládanie záťažových situácii.  

     • EUROPEAN YOUTH SEMINAR

     • Veľmi sa tešíme, že nám ,,COVID doba“ prináša nové možnosti a príležitosti! Vďaka nim sa  mohli naši maturanti z občianskej náuky, dňa 15.3 marca 2021, zúčastniť  spoločne so študentmi z gymnázia Karviná (ČR) tzv. online Európskeho seminára pre mládež (European youth seminar), ktorý organizovali pracovníci Európskeho parlamentu v Bruseli. Študenti sa bližšie oboznámili s fungovaním európskej demokracie, jej benefitmi pre život občanov EÚ a v menších pracovných skupinách diskutovali na témy: DIGITALIZÁCIA (Akým smerom by sa mala uberať? Regulovať, či neregulovať online platformy?) a COVID 19 (Čo môžeme urobiť v budúcnosti? Ako lepšie cieliť zdravotnej kríze na Európskej úrovni?). V závere seminára nasledovala interaktívna diskusia s poslancami Európskeho parlamentu Ditou CHARANZOVOU (CZ) a Ivanom ŠTEFANECOM (SK).
      Našim maturantom ďakujeme za úspešnú a vzornú reprezentáciu!

      Mgr. Zuzana Kmeciková 

     • Príkaz riaditeľa školy zo 6.marca 2021

     • Príkaz riaditeľa školy 14/2021

      na spôsob prevádzky a vzdelávací proces v zložkách   v Evanjelickej spojenej školy,
      Námestie legionárov 3 v Prešove 
      s platnosťou
      od 08.03.2021.

      V súlade s uznesením Vláady SR č. 123/2021, rozhodnutím ministra školstva telesnej výchovy a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 z 02.03.2021 a  rozhodnutím ministra školstva telesnej výchovy a športu SR  č. 2021/10079:1-A1810 z 05.02.2021, v súlade s Manuálom Ministerstva ŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ aktualizovaným k 08.02.2021, so súhlasom zriaďovateľa školy  Východným dištriktom ECAV, Hlavná 137, Prešov vydaným pod číslo 113/2021 z 05.02.2021 vydávam nasledujúce pokyny k prevádzke a vzdelávaniu v organizačných zložkách Evanjelickej spojenej školy v Prešove: 

      Evanjelická materská škola: od 08.03.2021 riadna (prezenčná) prevádzka pre deti všetkých rodičov prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce v čase od 07.00 do 16.00 po testovaní zamestnancov školy a rodičov. 
      Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré pôjde do školy odošle cez EDUPAGE v časti „žiadosti“ nasledujúce prehlásenia (všetko v jednom):

      • Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa, ktorého súčasťou je prehlásenie o tom, že svoju prácu nemôže vykonávať z domu. V prílohe tohto vyhlásenia dokladuje negatívny výsledok PCR alebo AG testu (nie starší ako 7 dní), alebo že spadá pod niektorú z výnimiek. Odoslaním vyhlásenia rodič súhlasí so spracovaním osobných údajov v súvislosti s COVIDOom.  Čestné vyhlásenie je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke do nedele 07.03.2021 do 18.00 a kópie negatívnych PCR, resp. AG testov každých 7 dní.  
       Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Evanjelická základná škola – prvý stupeň + Školský klub detí: od 08.03.2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce v čase od 07.00 do 16.00 po testovaní zamestnancov školy a rodičov.
      Zákonný zástupca žiaka, ktoré pôjde do školy odošle cez EDUPAGE v časti „žiadosti“ nasledujúce prehlásenia (všetko v jednom): 

      • Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa, ktorého súčasťou je prehlásenie o tom, že svoju prácu nemôže vykonávať z domu. V prílohe tohto vyhlásenia dokladuje negatívny výsledok PCR alebo AG testu (nie starší ako 7 dní), alebo že spadá pod niektorú z výnimiek. Odoslaním vyhlásenia rodič súhlasí so spracovaním osobných údajov v súvislosti s COVIDOom. Čestné vyhlásenie je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke do nedele 07.03.2021 do 18.00 a kópie negatívnych PCR, resp. AG testov každých 7 dní.   
       Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Evanjelická základná škola – druhý stupeň: pokračuje dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EZŠ v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET. 

      Prezenčné vzdelávanie v škole, v malých skupinách do 5 žiakov pre tých, ktorí sa nezúčastňujú dištančného vzdelávania. O žiakoch zaradených do tejto skupiny rozhodne riaditeľ školy v piatok do 12.00 s platnosťou na nasledujúci týždeň na základe návrhu triedneho učiteľa žiaka. V prípade zaradenia žiaka do prezenčného vzdelávania sa tento typ vzdelávania stáva pre žiaka povinným. 

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta: pokračuje  dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a  rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET. 

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Kvinta, Sexta, Septima, I.A, II.A, III.A: pokračuje dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a  rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET. 

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Oktáva, IV.A: od 08.03.2021 dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a  rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET. Pre žiakov maturitných ročníkov sú všetky vyučovacie hodiny v rozvrhu hodín realizované dištančne. 

      Rozhodnutie o spôsobe vzdelávania sa môže meniť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie v okrese Prešov a v súlade s pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

                 PhDr. Marián Damankoš, PhD. 
      riaditeľ školy

     • Príkaz riaditeľa školy zo 4. marca 2021

     • Príkaz riaditeľa školy 13/2021

      na spôsob prevádzky a vzdelávací proces v zložkách   v Evanjelickej spojenej školy,
      Námestie legionárov 3 v Prešove 
      s platnosťou od 08.03.2021.

      V súlade s uznesením Vláady SR č. 123/2021, rozhodnutím ministra školstva telesnej výchovy a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 z 02.03.2021 a  rozhodnutím ministra školstva telesnej výchovy a športu SR  č. 2021/10079:1-A1810 z 05.02.2021, v súlade s Manuálom Ministerstva ŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ aktualizovaným k 08.02.2021, so súhlasom zriaďovateľa školy  Východným dištriktom ECAV, Hlavná 137, Prešov vydaným pod číslo 113/2021 z 05.02.2021 vydávam nasledujúce pokyny k prevádzke a vzdelávaniu v organizačných zložkách Evanjelickej spojenej školy v Prešove: 

      Evanjelická materská škola: od 08.03.2021 riadna (prezenčná) prevádzka pre deti všetkých rodičov prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce v čase od 07.00 do 16.00 po testovaní zamestnancov školy a rodičov. 
      Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré pôjde do školy odošle cez EDUPAGE v časti „žiadosti“ nasledujúce prehlásenia (všetko v jednom):

      • Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa, ktorého súčasťou je prehlásenie o tom, že svoju prácu nemôže vykonávať z domu. V prílohe tohto vyhlásenia dokladuje negatívny výsledok PCR alebo AG testu (nie starší ako 7 dní), alebo že spadá pod niektorú z výnimiek. Odoslaním vyhlásenia rodič súhlasí so spracovaním osobných údajov v súvislosti s COVIDOom.  Čestné vyhlásenie je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke do nedele 07.03.2021 do 18.00 a kópie negatívnych PCR, resp. AG testov každých 7 dní.  
       Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Evanjelická základná škola – prvý stupeň + Školský klub detí: od 08.03.2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce v čase od 07.00 do 16.00 po testovaní zamestnancov školy a rodičov.
      Zákonný zástupca žiaka, ktoré pôjde do školy odošle cez EDUPAGE v časti „žiadosti“ nasledujúce prehlásenia (všetko v jednom): 

      • Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa, ktorého súčasťou je prehlásenie o tom, že svoju prácu nemôže vykonávať z domu. V prílohe tohto vyhlásenia dokladuje negatívny výsledok PCR alebo AG testu (nie starší ako 7 dní), alebo že spadá pod niektorú z výnimiek. Odoslaním vyhlásenia rodič súhlasí so spracovaním osobných údajov v súvislosti s COVIDOom. Čestné vyhlásenie je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke do nedele 07.03.2021 do 18.00 a kópie negatívnych PCR, resp. AG testov každých 7 dní.   
       Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Evanjelická základná škola – druhý stupeň: pokračuje dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EZŠ v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET. 

      Prezenčné vzdelávanie v škole, v malých skupinách do 5 žiakov pre tých, ktorí sa nezúčastňujú dištančného vzdelávania. O žiakoch zaradených do tejto skupiny rozhodne riaditeľ školy v piatok do 12.00 s platnosťou na nasledujúci týždeň na základe návrhu triedneho učiteľa žiaka. V prípade zaradenia žiaka do prezenčného vzdelávania sa tento typ vzdelávania stáva pre žiaka povinným. 

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta: pokračuje  dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a  rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET. 

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Kvinta, Sexta, Septima, I.A, II.A, III.A: pokračuje dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a  rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET. 

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Oktáva, IV.A: od 08.03.2021 prezenčné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín po testovaní zamestnancov školy a žiakov. Do budovy môžu vstúpiť iba žiaci, ktorí predložia čestné Vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukážu sa negatívnym AG alebo PCR testom na ochorenie COVID-19, ktorý si zabezpečuje samostatne alebo dokladuje, že spadá pod niektorú z výnimiek. Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a výsledok negatívneho testu je potrebné zaslať elektronicky triednemu učiteľovi vždy hneď po skončení platnosti posledného 7-dňové potvrdenia o negativite cez EDUPAGE. 
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Rozhodnutie o spôsobe vzdelávania sa môže meniť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie v okrese Prešov a v súlade s pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

                 PhDr. Marián Damankoš, PhD. 
      riaditeľ školy