• Okresné kolo súťaže Anglická olympiáda

     • Dňa 13. januára 2021 sa konalo online formou okresné kolo súťaže Anglická olympiáda. V jednotlivých kategóriách súťažili žiaci, ktorí zvíťazili v školských kolách. Vo veľmi silnej konkurencii sa podarilo našim dvom žiakom postúpiť do krajského kola.-  Michalovi Drotárovi z II.O v kategórii 1.A /mladší študenti/ Jaroslavovi Hlibokému z II.A v kategórii 2.A /starší študenti/. Veľmi sa tešíme z tohto úspechu, obom chlapcom blahoželáme a želáme veľa úspechov aj v krajskom kole.

      Mgr. Miriama Voľanská

     • Školské kolo súťaže Anglické eseje


     • V decembri sa 36 žiakov EKG, zapojilo do školského kola súťaže Anglické eseje/English Essay Competition, ktorú organizuje Leaf Academy, medzinárodná stredná internátna škola v Bratislave.

      Témy esejí boli veľmi zaujímavé. 

      Category A 

      • What does it mean to be cool in a modern world?
      • What has influenced the course of your life the most and why?
      • The year 2021: a time for action or panic?

      Category B 

      • What is your understanding of freedom?
      • Immigration is not a positive social phenomenon
      • To ensure democracy, should voting be a requirement as it is in some other countries, such as Australia or Latin American countries?

      Mladší žiaci (mladší žiaci) sa mali vyjadriť k tomu, čo pre nich v modernom svete znamená pojem cool, čo ovplyvnilo ich život a či bude rok 2021 rokom časom činov alebo časom paniky.

      Starší žiaci (starší žiaci) mohli písať o slobode, imigrácii a povinných voľbách. Sme radi, že všetci využili zručnosti kritického myslenia, ktoré nadobúdajú aj na iných predmetoch.

      Mená víťazov:

      Kategória A

      1. miesto: Jaroslav Hliboký, II. A
      2. miesto: Aneta Štofaňáková, II. A
      3. miesto: Veronika Wieleková, 9. A, Alexander Hrabovský, II. A

      Kategória B

      1. miesto: Kristína Kmeciková, Jakub Kmec, III. A
      2. miesto: Lenka Brozmanová, VIII.O, Soňa Židová, III.A
      3. miesto: Isabell Sumilas, Šimon Kolarčík, III.A

      Práce hodnotila porota v zložení:

      Susan Lawrence, M. A., St. Mark’s Episcopal School, Houston, Texas, USA

      Jonathan Gresty, M. A., PhD., Inštitút anglistiky a amerikanistiky, Prešovská univerzita

      Mgr. Soňa Grestyová, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov

      Víťazné práce za obe kategórie:

      Jaroslav Hliboký >>>

      Kristína Kmecikova >>>

      Jakub Kmec >>>

      Mgr. Soňa Grestyová


     • Cena rodičovskej verejnosti

     • Milí rodičia,

      aj v tomto školskom roku prebieha na našej EZŠ žiacka súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe. Touto cestou Vás chceme pozvať do rodičovskej poroty, kedy máte možnosť svojím hlasom rozhodnúť, kto získa cenu rodičovskej verejnosti. Stačí ak na web stránke: https://pisatelskebrcko.webnode.sk/ v termíne od 12. (utorok) do 14.1. (štvrtok) zahlasujete za jednen text, ktorý Vás čo najviac oslovil. Koncom januára zverejníme výhercov.

      Tešíme sa na Vašu spoluprácu!

     • Plán na návrat žiakov do škôl zo dňa 4. 1. 2021

     • ! Od 4. januára 2021 materské školy pokračujú v aktuálnom režime, v ktorom sú buď uzatvorené alebo fungujú pre kritickú infraštruktúru či rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. Pre základné a stredné školy pokračujú do 10. januára prázdniny.

      ! Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby.

      Situácia by mohla podľa plánu od 18. januára vyzerať nasledovne:

      ! Otvorené budú materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň ZŠ a špeciálne školy. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne. Otvoriť sa môžu aj končiace ročníky stredných škôl, a to za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti na príslušnej vyhláške ÚVZ SR.

      ! Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pre materské školy a prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov.

      ! Druhý stupeň základnej školy by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.

      ! Otvorené budú aj stredné školy, taktiež za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR v dňoch 22. – 24. januára 2021.

      Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

      KLASIFIKÁCIA

      Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca 2021.

      TESTOVANIE PRE 5. A 9. ROČNÍK

      Testovanie sa pre žiakov 5. ročníka sa ruší. Pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční v termíne 9. – 10. júna 2021 s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna 2021.

      PRIJÍMACIE KONANIE

      Štandardné prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája 2021 (podľa potreby aj 4. mája 2021). V druhom termíne sa uskutočnia 10. mája 2021 (alebo podľa potreby 11. mája).

      Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 5. mája 2021 (podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021). V druhom termíne 12. mája 2021 (prípadne 13. a 14. mája).

      MATURITY

      Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021.

      Viac informácii >>>

     • Školské kolo Pytagoriády - 2. stupeň EZŠ

     • V dňoch 9. a 10. decembra 2020 sa online formou konalo školské kolo 42. ročníka  matematickej súťaže  PYTAGORIÁDA žiakov 2. stupňa EZŠ.

      V kategórii P5 – súťažilo 39 žiakov,  8 žiaci boli úspešní - J. Klimko, N Fiľakovská, B.Šimočko, A. Majernik, S. Spišáková, N. Mižišinová, A. Čintala a V. Nemčíková.

      V kategórii P6 - súťažilo 23 žiakov, 3 žiaci boli úspešní - L. Mihaľová, M. Potočnák a N. Ondičová (6.A).

      V kategórii P7 – súťažili 4 žiaci, 2 žiaci boli úspešní - S. Klimko a D. Marcin (7.A).

      V kategórii P8 - súťažili 2 žiaci, 1 žiačka bola úspešná - K. Petrušová (8.A).

      Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom gratulujeme!

     • Príkaz riaditeľa školy

     • Príkaz riaditeľa školy č. 38/2020

       na prerušenie prezenčného vzdelávania žiakov Evanjelickej základnej školy   v Evanjelickej spojenej škole, Námestie legionárov 3 v Prešove  s platnosťou od 17.12.2020

        V súlade s Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia vydaným Ministerstvom školstva, telesnej výchovy a športu SR  zo dňa 23.10.2020 a na základe informácií o potvrdenom pozitívnom testovaní viacerých žiakov a zamestnancov školy na ochorenie COVID_19, po konzultácií s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove a v súlade s ustanovením §150 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) 

      prerušujem prezenčné vzdelávanie žiakov prvého stupňa Evanjelickej základnej školy vo všetkých triedach vo štvrtok 17.12.2020 a piatok 18.12.2020 a nariaďujem dištančné vzdelávanie z dôvodu prechodu do karantény.  

      Zároveň vydávam nasledujúce pokyny k výchovnovzdelávaciemu procesu v Evanjelickej spojenej škole v Prešove: 

      • Evanjelická materská škola: Prevádzka prerušená do odvolania.
      • Evanjelická základná škola – prvý stupeň a Školský klub detí: Dištančné vzdelávanie v dňoch 17.- 18.12.2020 vo všetkých triedach v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní v súlade s Dodatkom č. 1 Školského poriadku EZŠ..
      • Evanjelická základná škola – druhý stupeňod 26.10.2020 pokračuje dištančné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní v súlade s Dodatkom č. 1 Školského poriadku EZŠ. 
      • Evanjelické kolegiálne gymnázium – Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta: od 19.10.2020 pokračuje dištančné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní v súlade s Dodatkom č. 1 Školského poriadku EKG. 
      • Evanjelické kolegiálne gymnázium – Kvinta, Sexta, Septima, Oktáva, I.A, II.A, III.A, IV.A:  od 12.10.2020 pokračuje dištančné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní v súlade s Dodatkom č. 1 Školského poriadku EKG.

                                                               PhDr. Marián Damankoš, PhD., riaditeľ školy

     • Vianočný príhovor duchovného správcu nášmu spoločenstvu

     • Vzhľadom na epidemiologické okolnosti sa naši žiaci 2. stupňa EZŠ, študenti EKG a naši vyučujúci nemohli stretnúť pred odchodom na vianočné prázdniny tradične v kostole. Tohtoročná rozlúčka sa konala spolu pri Božom slove, ktoré si pre nás pripravil duchovný správca školy ThDr. Matej Oráč, PhD., na posledných online triednických hodinách v tomto kalendárnom roku. Prajeme vám všetkým veľa Božieho požehnania!

     • Školské kolo Pytagoriády v EZŠ

     • Dňa 9. decembra 2020 sa žiaci 3. a 4. ročníkov našej základnej školy zúčastnili matematickej súťaže Pytagoriáda.
      Úspešní riešitelia v kategórii P3:

      1. miesto:

      • Lenka Šimočková - 23 bodov (14 za úlohy, 9 za čas)
      • Gregor Čorba - 23 bodov (12 za úlohy, 11 za čas)

      2. miesto:

      • Pavol Švajda - 21 bodov (11 za úlohy, 10 za čas)
      • Kristína Kolárová - 21 bodov (10 za úlohy. 11 za čas)

      3. miesto:

      • Martin Damankoš - 20 bodov ( 11 za úlohy, 9 za čas)
      • Matej Kovalčík - 20 bodov ( 10 za úlohy, 10 za čas)

      4. miesto:

      • Tadeáš Kups - 19 bodov (11 za úlohy, 8 za čas)
      • Matúš Gdovin - 18 bodov (10 za úlohy, 8 za čas)

      Úspešní riešitelia v kategórii P4:
      1. miesto:

      • Daniel Drotár - 21 bodov (11 za úlohy, 10 za čas)

      2. miesto:

      • Samuel Kupský - 19 bodov (13 za úlohy, 6 za čas)
      • Samuel Ferenc - 19 bodov (11 za úlohy, 8 za čas)

      3. miesto:

      • Ema Macejová - 16 bodov ( 13 za úlohy, 3 za čas)

      Všetkým ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom blahoželáme!

      Mgr. Marianna Kuchariková

     • Dejepisná olympiáda v EKG

     • 10. decembra 2020 sa v EKG uskutočnilo aj  školské kolo olympiády z dejepisu online formou (kategória E).

      Výsledky:

      1. miesto: Ela Majerníková (II.O)

      2. miesto: Michal Drotár (II.O)

      3. miesto: Ján Molitoris (II.O)

      Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole!

      Mgr. Z. Kmeciková

     • Olympiáda ľudských práv v EKG

     • 10. decembra 2020sa v EKG uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv, prvýkrát online formou.
      Výsledky:

      1. miesto: Jakub Kmec (III.A)

      2. miesto: Lenka Brozmanová (VIII.O)

      3. miesto: Kristína Demjanovičová (VII.O)

      Jakubovi blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!

      Mgr. Z. Kmeciková

     • Školské kolo geografickej olympiády kategóre E a F v EKG

     • Dňa 4. decembra 2020 sa v EKG uskutočnilo online školské kolo geografickej olympiády v kategórii F a E (I.O - IV.O). Žiaci mali možnosť v súťaži preveriť svoje vedomosti z teoretickej a praktickej geografie.
      Kategória F:

      • 1.miesto - Ela Majerníková (II.O)
      • 2.miesto - Radka Damankošová (I.O)
      • 3.miesto - Damián Kmec (II.O)

      Kategória E:

      • 1.miesto - Katarína Sučková (III.O)
      • 2.miesto - Rastislav Birčák (IV.O)
      • 3.miesto - Martin Šepeľák (IV.O)

      Víťazom srdečne blahoželáme, diplomy na nich čakajú v škole a veríme, že sa im bude dariť aj v okresnom kole súťaže, ktoré bude prebiehať vo februári 2021.

      Mgr. Čurlíková

     • Školské kolo Pytagoriády v EKG

     • Vo štvrtok 10. decembra 2020 sa konalo školské kola 42. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda žiakov EKG v troch kategóriach  P6, P7 a P8 online formou.

      Kategória P6 (žiaci prímy): - súťažilo 14 žiakov, 8 žiakov bolo úspešných

      1. miesto: Michal Biroš – 21 bodov (12 bodov za príklady + 9 bodov za čas)
      2. miesto: David Pancurák – 20 bodov (11  + 9)
      3. miesto: Radka Damankošová - 19 bodov  (12 + 7)
      4. miesto: Adriana Šarlota Jaššová, Lucia Benková– 18 bodov (11 + 7)
      5. miesto: Jakub Adam – 17 bodov (13 + 4)
      6. miesto: Matej Čurlík – 14 bodov (12 + 2), Tomáš Beňa (11 +3)

      Kategória P7 (žiaci sekundy): - súťažilo 15 žiakov, 5 žiakov bolo úspešných

      1. miesto: Michal Drotár – 22 bodov (14 bodov za príklady + 8 bodov za čas)
      2. miesto: Ján Molitoris – 18  bodov (10  + 8)
      3. miesto: Šimon Hrubčo –  17 bodov  (10 + 7)
      4. miesto: Filip Turák –  16  bodov (13  + 3), Šimon Polák (12  + 4)

      Kategória P8 (žiaci tercie): - súťažilo 22 žiakov, 5 žiakov bolo úspešných

      1. miesto: Daniel Macej – 19 bodov (11 bodov za príklady + 8 bodov za čas)
      2. miesto: Stanislava Kacvinská – 15  bodov (13  + 2)
      3. miesto: Filip Iľko –  14bodov  (10 + 4)
      4. miesto: Katarína Sučková –  13  bodov (10 + 3)
      5. miesto: Elena Hanzová –  11  bodov (10 + 1).

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom blahoželáme!

      RNDr. I. Germanová

     • Školské kolo Olympiády z dejepisu - kategória C

     • 10. decembra 2020 sa v EKG realizovalo školské kolo olympiády z dejepisu online formou. V C kategórii, ktorú pripravila PhDr. Ľ. Kónyová, dominovali chlapci z kvarty, ktorí sa stali aj úspešnými riešiteľmi. 1.miesto: Tomáš Berta, 2.miesto: Tomáš Pabiš, 3. miesto: Martin Šepeľák. Víťazom srdečne blahoželáme! Víťazom srdečne blahoželáme! V okresnom kole nás budú reprezentovať obaja Tomášovia, ktorým držíme palce.

      PhDr. Ľ. Kónyová

     • Úspech Lukáša Lišku z III.O

     • V rámci Dňa počítačovej bezpečnosti, ktorý si každoročne pripomíname 30. novembra, sa žiaci prímy, sekundy a tercie EKG zapojili do súťaže o autorský článok na tému "Informatická bezpečnosť, ja a moja škola", ktorú vyhlásiilo OZ PREVENTISTA - združenie pre bezpečnosť a prevenciu. Do súťaže bolo za vybraných 10 autorských  článkov týchto žiakov - T. Beňa, M. Čurlík (I.O), N. Oráčová, M. Brehuvová, Z. Petričová (II.O), E. Beňová, K. Bakaľarová, M. Demjan, D. Macej a L. Liška (III.O).  Práve článok Lukáša Lišku sa umiestnil v TOP 5! Lukáš získal vecnú cenu a jeho článok bude zverejnený na stránke organizátora súťaže preventista.sk. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a Lukášovi srdečne blahoželáme!

      RNDr. I. Germanová

     • Školské kolo ONEJ - online - kategória 2B

     • Okrem mladších žiakov si 8.decembra 2020 zmerali svoje sily v nemeckom jazyku aj naši maturanti EKG v kategórii 2B. Víťazkou sa stala Soňa Zekuciová z oktávy, na 2. mieste sa umiestnili žiačky oktávy Lenka Brozmanová a Zuzka Gállová, 3. miesto patrí Natálii Lukáčovej (oktáva). Srdečne blahoželáme! Soni a Lenke želáme mnoho úspechov v reprezentácii na okresnom kole .

      Mgr. I.Birošová

    • Školské kolo ONEJ - online - kategórie 1B, 2A
     • Školské kolo ONEJ - online - kategórie 1B, 2A

     • 8. decembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku, prvýkrát online formou. Srdečne blahoželáme umiestneným žiakom:  

      Kategória 1B:

      • 1.miesto: Rastislav Birčák (IV.O),
      • 2.miesto: Martin Šepeľák (IV.O),
      • 3.miesto: Tomáš Pabiš, Liana Velebírová a Damián ingeľ (IV.O),

      Kategória 2A:

      • 1. miesto: Marcela Šuščáková (V.O)

      Ďakujeme za organizáciu pani profesorkám nemeckého jazyka Mgr. K. Kopčák a Mgr. G. Kundríkovej, postupujúcim držíme palce v okresnom kole!

      Mgr. I. Birošová

    • Celoslovenská online informatická súťaž iBOBOR
     • Celoslovenská online informatická súťaž iBOBOR

     • V dňoch 10. až 16. novembra 2020  prebehol ďalší ročník informatickej online súťaže iBOBOR. Hlavným cieľom tejto súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      V tomto školskom roku súťažili naši žiaci vo všetkých kategóriách:

      DROBCI (žiaci 2. – 3. ročníka EZŠ) – súťažilo 66 žiakov, úspešných bolo 29 žiakov

      • 2.A – 18 žiakov / 7 úspešných riešiteľov: J. Poljak, A.Huba, M. Petrík, M. Uhriňáková, M. Nemčík,  J. Molitoris, A. Bašistová
      • 2.B – 19 žiakov / 7 úspešných riešiteľov: J. Gajdoš (100%), I. Marinica  (100%), N. Lešková, B. Bendík, T. Roháčková, N. Žigová
      • 3.A – 9 žiakov / 8 úspešných riešiteľov: M. Kovalčík (100%), L. Hajduk (100%),  K. Gavliaková (100%), M. Gdovin, F. Lehocký, P. Švajda, K. Olejník, D. Smolinský
      • 3.B – 20 žiakov / 7 úspešných riešiteľov: L. Šimočková, T. Kupský, S. Stancel, U. Libezňuk, L. Majerníková, P. Kvašňák, J. Alexovič

      BOBRÍCI (žiaci 4. ročníka EZŠ) –  1 žiačka

      BENJAMÍNI (žiaci 6. ročníka EZŠ, prímy, sekundy EKG)  – súťažilo 19 žiakov, úspešných bolo 9 žiakov

      • 6.A  –  1 žiačka / 1 úspešný riešiteľ: T. Tutoky
      • I.O  – 7 žiakov / 4 úspešní riešitelia: N. Imrichová, A. Š. Jaššová, R. Damankošová, A. Alexovič
      • II.O – 11 žiakov / 4 úspešní riešitelia: A. Mojžiš, J. Molitoris, M. Sýkorová, D. Uhriňák

      KADETI (tercie, kvarty EKG) – súťažilo 29 žiakov, úspešných bolo 16 žiakov

      • III.O – 18 žiakov / 9 úspešných riešiteľov: D. Macej, E. Hanzová, D. Damankoš,  F. Iľko, E. Beňová, D. Bačo, K. Kundrátová, S. Kacvinská, L. Liška
      • IV.O – 11 žiakov / 7 úspešných riešiteľov: B. Frankovská, A. A. Jaššová, D. Škarupová, T. Berta, D. Cingeľ, A. Mihaľová, R. Birčák,

      JUNIORI (II.A EKG) – súťažil 4 žiaci, úspešná bola 1 žiačka – J. Štofanová

      SENIORI (maturanti EKG) – súťažil 7 žiaci, úspešná bola 1 žiačka – A. Lenhardtová (IV.A)

      Víťazom srdečne blahoželáme  a všetkým, zapojeným žiakom ďakujeme za účasť!

      Ďakujem za spoluprácu kolegyniam Mgr. J. Vassovej, Mgr. I. Majerníkovej, Mgr. L. Tutoky a Mgr. M. Kucharikovej.

      RNDr. Iveta Germanová