• Olympiáda z ANJ na EZŠ

     • Olympiáda z anglického jazyka  sa tradične konala aj na EZŠ, kde si v dvoch súťažných kategóriách zasúťažili šikovní žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. V kategórii 1A si prvé a druhé miesto medzi sebou rozdelili siedmaci, Daniel Marcin a Samuel Klimko. V kategórii 1B získala víťazstvo Zuzka Hermanovská z 9.A, na druhom a treťom mieste sa umiestnili žiačky 8.A, Karolína Spišáková a Ema Fiľakovská. Všetkým srdečne blahoželáme a Danielovi so Zuzkou držíme palce na okresnom kole.

      Mgr. Ľudmila Martičková

    • Príkaz riaditeľa školy č. 36/2020 zo dňa 26.11.2020
     • Príkaz riaditeľa školy č. 36/2020 zo dňa 26.11.2020

     • Príkaz riaditeľa školy č. 36/2020

      na prerušenie prevádzky v triede Evanjelickej materskej školy v Evanjelickej spojenej škole, Námestie legionárov 3 v Prešove 

      s platnosťou od 27.11.2020

      V súlade s Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia vydaným Ministerstvom školstva, telesnej výchovy a športu SR  zo dňa 23.10.2020 a na základe informácií o potvrdenom pozitívnom testovaní dieťaťa v triede II. (45 ročné deti) na  ochorenie COVID_19, po konzultácií s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove a v súlade s ustanovením §150 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) 

      prerušujem prevádzku Evanjelickej materskej školy 

      v triede II. (4-5 ročné deti) 

      v piatok 27.11.2020 z dôvodu prechodu do karantény.  

      Zároveň vydávam nasledujúce pokyny k výchovnovzdelávaciemu procesu v Evanjelickej spojenej škole v Prešove: 

      Evanjelická materská škola:  

      Triedy I. (3-4 ročné deti) a III. (5-6 ročné deti) pokračujú v riadnej prevádzke v čase od 07.00 do 16.00.

      Trieda II. (4-5 ročné deti): 

      • 27.11.2020 prevádzka prerušená z dôvody karantény
      • od 30.11.2020 riadna prevádzka v triede II. (4-5 ročné deti) v prípade pre všetky triedy v prípade negatívnych výsledkov testov vyučujúcich. Definitívne rozhodnutie v nedeľu, 29.11.2020 do 18.00 cez edupage a webstránku školy – www.esspo.sk .

      Evanjelická základná škola – prvý stupeň a Školský klub detí:  

      Pokračuje prezenčné vzdelávanie v čase od 07.00 do 16.00 podľa platného rozvrhu hodín. 

      Evanjelická základná škola – druhý stupeň: 

      od 26.10.2020 - pokračuje dištančné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní v súlade s Dodatkom č. 1 Školského poriadku EZŠ. 

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta: 

      od 19.10.2020 - pokračuje dištančné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní v súlade s Dodatkom č. 1 Školského poriadku EKG. 

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Kvinta, Sexta, Septima, Oktáva, I.A, II.A, III.A, IV.A: 

      od 12.10.2020 - pokračuje dištančné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní v súlade s Dodatkom č. 1 Školského poriadku EKG. 

      PhDr. Marián Damankoš, PhD.

      riaditeľ školy

     • Nemecká jazyková skúška DSD II

     • Napriek zatvoreným školám sa 10 študentom VIII.O a IV.A triedy EKG podarilo v utorok 24. novembra 2020 napísať písomnú skúšku z nemeckého jazyka DSD II  (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz) na úrovni B2/C1. Argumentačnú prácu tento rok písali k  aktuálnej téme: Sollte Deutschland verpflichtende Maßnahmen zur Gesundheitsprävention  höhere Krankenkassenbeiträge für Risikogruppen, Impfpflicht...) einführen?

      Malo by Nemecko zaviesť povinné opatrenia na prevenciu ochrany zdravia (napr. zvýšené príspevky do zdravotnej poisťovne pre rizikové skupiny, očkovacia povinnosť...)?

      Prajeme dobré výsledky a veľa úspechov pri ústnej skúške .

      Mgr. Iveta Birošová

     • Školské kolo olympiády z anglického jazyka

     • Aj tento rok si naši šikovní žiaci merali svoje sily, teda, presnejšie povedané, vedomosti  na školskom kole olympiády z anglického jazyka. V kategórii 1A sa na stupienky víťazov postavili žiaci II.O: Michal Drotár, Soňa Ivanová a Dominik Uhriňák. K mimoriadne vyrovnanému súboju" došlo v kategórii 1B, v ktorom o jednotlivých víťazných priečkach rozhodovali doslova desatiny bodov! Celkové víťazstvo v tejto kategórii si aj tento rok vybojoval Rastislav Birčák (IV.O), tesne za ním sa umiestnili Lukáš Liška a Elenka Hanzová z III.O. Tento rok s veľkou radosťou a hrdosťou konštatujeme, že v kategórii 1B sa všetci účastníci olympiády stali úspešnými riešiteľmi. Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich odhodlanie zabojovať, úspešným riešiteľom a víťazom srdečne blahoželáme a Mišovi s Rasťom držíme palce na okresnom kole! 

      Mgr. Ľudmila Martičková

    • Týždeň boja proti stresu – Farebný týždeň 2020
     • Týždeň boja proti stresu – Farebný týždeň 2020

     • „Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata ...“ Je to tak, jesenná príroda je najbohatšia na farby. Od 16. do 20. novembra 2020 sme sa na 1.stupňa EZŠ „vyfarbili“ do pekných jesenných farieb. V pondelok sme boli žltí, v utorok bol sviatočný deň. V stredu sme sa rozlúčili so zelenou farbou, ktorá nám bude celú zimu v prírode chýbať. Vo štvrtok sme doslova zažiarili v červenej farbe a v piatok sme sa prostredníctvom oranžovej a hnedej rozlúčili s jesennou prírodou. Touto aktivitou sme chceli poukázať na to, ako málo niekedy stačí na zlepšenie nálady, zbadať kamaráta v oblečení rovnakej farby. Ďakujeme všetkým rodičom za spoluprácu a už teraz sa tešíme na budúci rok.

      Mgr. Mária Imrichová

    • Školské kolo OSJL
     • Školské kolo OSJL

     • 19. novembra 2020 sa v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu konalo pod vedením našich slovenčinárov školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre kategóriu C. Vzhľadom k situácii, ktorá neumožňuje stretávať sa so žiakmi v škole, konala sa súťaž online formou s využitím ZOOM-u a Edupage – online testovanie a transformácia textu počas 7. – 8. hodiny. Súťaže sa zúčastnilo 16 žiakov tercie a kvarty. Všetkým ďakujeme za ochotu a vynikajúce výsledky. Teší nás, že väčšina súťažiacich sa stala úspešnými riešiteľmi. Ako to celé nakoniec po spočítaní bodov dopadlo?

      1. miesto: Barbara Frankovská (kvarta),

      2. miesto: Tomáš Pabiš a Tomáš Berta (kvarta),

      3. miesto: Dorotka Škarupová (kvarta) a Emma Pelecová (tercia).

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za skvelé výkony a Barbarke, ktorá bude našu školu reprezentovať už  27. novembra v okresnom kole, držíme palce!

      PhDr. Ľudmila Kónyová

    • Výhra žiačok EZŠ v celoslovenskom kole
     • Výhra žiačok EZŠ v celoslovenskom kole

     • V celoslovenskej súťaži v love slov SLOVO, uspeli naše žiačky Lucia Goliášová, Natália Harčárová (5.B) a Eva Demčáková  (4.B) ešte minulý školský rok. Keďže školský rok výrazne poznačila pandémia, nebolo možné zo strany organizátora súťaže vydavateľstva Orbis Pictus uskutočniť slávnostné oceňovanie, tak ako doposiaľ v Bratislave. Dievčatá si pre svoju výhru prišli do školy. Sme veľmi radi, že ich literárne práce sú súčasťou zborníka víťazov piateho ročníka súťaže. Výhra v podobe hodnotnej nákupnej poukážky do kníhkupectva vždy poteší. Prajeme veľa dobrých nápadov v ďalšej vlastnej literárnej tvorbe!

      Všetci tí, ktorí radi píšte nezabudnite, že školské kolo súťaže Pisateľské BrČkO má termín uzávierky 30.11.2020.

      PaedDr. Ľubica Demčáková

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Blíži sa advent, a tak ako každý rok sa všetci tešíme na chvíle pohody, pokoja radosti a lásky, ktoré sa nám spájajú s Vianocami. Deti z našej školy sa aj tento rok rozhodli prejaviť vďačnosť Pánu Bohu za Jeho dar tým, že obdarujú iných. Balíčky z projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ poputujú tento rok do Kovačice k deťom z náhradných, ohrozených a sociálne slabých rodín. Ďakujeme rodičom, že otvorili svoje srdce i dlane a darovali radosť tam, kde by bez nich nebola prišla. Spoločne tak učíme naše deti, aké obohacujúce je dávať.

      Mgr. Ivana Majerníková

    • Logická olympiáda
     • Logická olympiáda

     • Celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov základných škôl sa uskutočnilo tentokrát online, 11. novembra 2020. Naša žiačka, Camila Ema Ciglar zo 4.A postúpila medzi súťažiacich na základe výhry v školskom kole, v máji tohto roku. Organizátorom súťaže je Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Okresným úradom - Odbor školstva v Prešove a mestom Prešov. Camilka, držíme palce!

      PaedDr. Ľubica Demčáková

    • Príkaz riaditeľa školy s platnosťou od 9.11.2020
     • Príkaz riaditeľa školy s platnosťou od 9.11.2020

     • Príkaz riaditeľa školy č. 33/2020

      na obnovenie prevádzky niektorých organizačných zložiek  

      v Evanjelickej spojenej škole, Námestie legionárov 3 v Prešove

      s platnosťou od 09.11.2020

      V súlade s Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia vydaným Ministerstvom školstva, telesnej výchovy a športu SR  zo dňa 237.10.2020, v súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2020/17949:1-A1810 z 23.10.2020 v znení rozhodnutia ministra školstva č. 2020/18259:1-A1810 z 02.11.2020, na základe informácií o potvrdenom negatívnych výsledkoch testov zamestnancov na ochorenie COVID_19 a po konzultácií s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove

      obnovujem prevádzku Evanjelickej materskej školy

      od pondelka 09.11.2020 v čase od 07.00 do 16.00 hod. a

      obnovujem prezenčný spôsob vzdelávania na prvom stupni

      Evanjelickej základnej školy

      a v Školskom klube detí od utorka 10.11.2020 v čase od 07.00 do 16.00.

      Zároveň vydávam nasledujúce pokyny k výchovnovzdelávaciemu procesu v Evanjelickej spojenej škole v Prešove:

      Evanjelická materská škola:  

      od 09.11.20200 - obnovená riadna prevádzka v súlade s preventívnymi opatrenia proti šírenia ochorenia CVID_19.

      Zákonný zástupca je povinný pri vstupe do budovy predložiť službukonajúcemu zamestnancovi doklad potvrdzujúci negatívny výsledok jeho testu na COVID_19 a odovzdať triednej učiteľke vyplnené a podpísané prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (nižšie).

      Zamestnanec je povinný pri nástupe na pracovisko predložiť priamemu nadriadenému doklad potvrdzujúci negatívny výsledok jeho testu na COVID_19.

      Evanjelická základná škola – prvý stupeň a Školský klub detí: 

      09.11.2020 - jesenné prázdniny

      od 10.11.2020 - prezenčné vzdelávanie v škole podľa platného rozvrhu (EDUPAGE) v súlade s preventívnymi opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID_19.

      Zákonný zástupca je povinný pri vstupe do budovy predložiť službukonajúcemu zamestnancovi doklad potvrdzujúci negatívny výsledok jeho testu na COVID_19 a odovzdať triednej učiteľke vyplnené a podpísané prehlásenie o bezinfekčnosti žiaka (nižšie).

      Zamestnanec je povinný pri nástupe na pracovisko predložiť priamemu nadriadenému doklad potvrdzujúci negatívny výsledok jeho testu na COVID_19.

      Evanjelická základná škola – druhý stupeň:

      od 26.10.2020 - pokračuje dištančné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní v súlade s Dodatkom č. 1 Školského poriadku EZŠ do 27.11.2020.

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta:

      od 19.10.2020 - pokračuje dištančné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní v súlade s Dodatkom č. 1 Školského poriadku EKG do 27.11.2020.

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Kvinta, Sexta, Septima, Oktáva, I.A, II.A, III.A, IV.A:

      od 12.10.2020 - dištančné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní v súlade s Dodatkom č. 1 Školského poriadku EKG do 27.11.2020.

                                                                                                                    PhDr. Marián Damankoš, PhD.

                                                                                                                                 riaditeľ školy

      Vyhlásenie zákonného zástupcu >>>

      Vyhlásenie návštevníka o bezinfekčnosti >>>

      Vyhlásenie zamestnanca >>>

      Spoločná zodpovednosť >>>

      Podrobnejšie informácie tu >>>

    • Aj takto vyzerá online vzdelávanie v EKG
     • Aj takto vyzerá online vzdelávanie v EKG

     • Zážitkové vyučovanie s Post Bellum

      Posledný októbrový  týždeň sme mali jedinečnú možnosť zapojiť do nášho vzdelávacieho procesu neziskovú organizáciu POST BELLUM, ktorá  online  formou  sprostredkovala pre študentov VII. O a III.A  EKG workshop s názvom „Iba sme sa narodili“ - zameranou na  tematiku slovenskej spoločnosti v medzivojnovom období, v období tesne pred vypuknutím II. svetovej vojny, ale i počas existencie „Slovenského štátu“.  S touto formou vzdelávania  sa  študenti síce už oboznámili počas dištančného vzdelávania, no na zážitkovom workshope sa zúčastnili po prvýkrát. Študenti si v jeho  úvode s dvoma lektorkami vysvetlili naštudované pojmy  a následne boli rozdelení na dve skupiny – tzv.  pamätníkov, novinárov a obyčajných ľudí. Každý „pamätník“ mal pridelené meno Žida, ktorý prežil toto skúmané obdobie a  každý „novinár“  si mal zistiť potrebné  z dostupných zdrojov. Títo novinári boli následne rozdelení na novinárov „dobových“, teda píšucich články o historickej dobe, ktorí mali popísať históriu  z historických zdrojov a „súčasných“ novinárov, ktorí mali urobiť interview s tzv. pamätníkom. V týchto rolách študenti  následne spoločne prešli vývojom spoločnosti až do súčasnosti a svoje postoje mohli prezentovať cez rôzne médiá. Všetky súvisiace študijné dokumenty dostali študenti v priebehu workshopu. Počas workshopu, ktorý všetkých zaujal nielen témou, terminológiou, ale aj jeho formou, sa študenti dozvedeli množstvo nových zaujímavých informácií.  Cieľ, spočívajúci v zvýšení informovanosti mladšej generácie o tomto úseku dejín, bol týmto workshopom  splnený v celom rozsahu. Týmto spôsobom sa  našim študentom  podarilo simulovane prežiť  našu históriu, získať inú optiku nazerania na našu minulosť, pochopiť historické súvislosti i následky ľudského konania a stať sa  vnímavejšími voči tomu, čo sa deje aj v súčasnosti.

      Maturanti sa v rámci seminára z DEJ a OBN zasa zapojili do workshopu „Nežná zmena“. Jeho témou boli mýty a fakty o socializme, život v časoch socializmu, Nežná revolúcia 1989 a zmeny, ktoré priniesla.

      Prostredníctvom zážitkového učenia sme sa pokúsili študentom načrtnúť dobu, v ktorej žili ich rodičia, starí rodičia. Ponúknuť tieto témy je nutné vzhľadom na  idealizáciu totalitného systému, poukazujúc na jeho výhody a zabúdajúc, alebo vynechávajúc skutočné nebezpečenstvá, neprávosti, nerešpektovanie ľudských práv a mnohé obmedzenia, ktoré systém prinášal. Táto aktivita pomohla utužiť aj vzťahy v rodinách, lebo študenti sa mali za úlohu porozprávať so svojimi blízkymi, (rodičmi, starými rodičmi) o časoch socializmu (čo robili, ako sa mali, čo im chýbalo, kde cestovali, ako bývali, ako boli organizovaní, či boli členmi KSČ, prečo, ...) a nájsť 1 retro vec spred r. 1989 a doniesť ju na hodinu. Žiaci aktivity, ktoré trvali 150 minút, vnímali veľmi pozitívne, ďakovali za možnosť zúčastniť sa týchto akcií, boli radi za zmenu online hodín. Páčila sa im atmosféra, zážitková forma vyučovania a nové poznatky, ktoré získali.

      Poďakovanie patrí vyučujúcim SJL, DEJ a OBN: PhDr. Ľ. Kónyovej, PhDr. M. Damankošovi, PhD. a Mgr. Z. Kmecikovej, ktorí nám hodiny sprostredkovali, neziskovej organizácii Post Bellum, ich príjemným lektorkám, za celú prípravu online workshopov, ako aj žiakom VII.O, III.A a maturantom za ich aktívny prístup k učeniu sa a spôsob prezentácie seba i našej školy.   

      PhDr. Ľ. Kónyová a A.O. Mikuš

    • Príkaz riaditeľa školy zo dňa 28.10. 2020
     • Príkaz riaditeľa školy zo dňa 28.10. 2020

     • Príkaz riaditeľa školy č. 32/2020

      na zmenu organizácie vzdelávania

      v Evanjelickej spojenej škole, Námestie legionárov 3 v Prešove

      s platnosťou od 29.10.2020

      V súlade s Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia vydaným Ministerstvom školstva, telesnej výchovy a športu SR  zo dňa 23.10.2020 a na základe informácií o potvrdenom pozitívnom testovaní zamestnankyne na  ochorenie COVID_19 u jednej zamestnankyne Školskej jedálne pri ESŠ, po rozhodnutí zriaďovateľa školy Východný dištrikt ECAV č. 983/2020 z 28.10.2020, po konzultácií s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove a v súlade s ustanovením §150 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon)

      prerušujem prevádzku Evanjelickej materskej školy

      prerušujem prezenčný spôsob vzdelávania na prvom stupni Evanjelickej základnej školy

      od štvrtku 29.10.2020 (vrátane) do odvolania.

      Zároveň vydávam nasledujúce pokyny k výchovnovzdelávaciemu procesu v Evanjelickej spojenej škole v Prešove:

      Evanjelická materská škola:  

      od 29.10.2020     prerušená prevádzka do odvolania (do doručenia výsledkov COVID testov zo ŠJ), potom prezenčná prevádzka.

      Evanjelická základná škola – prvý stupeň a Školský klub detí: 

      29.10.2020 - prerušená prevádzka (riaditeľské voľno pre žiakov)

      30.10.2020 -  jesenné prázdniny

      02.11.2020  - jesenné prázdniny

      03.11.2020 - dištančné vzdelávanie do odvolania (do doručenia výsledkov COVID testov zo ŠJ), potom prezenčná prevádzka.

      Evanjelická základná škola – druhý stupeň:

      od 26.10.2020 - dištančné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní v súlade s Dodatkom č. 1 Školského poriadku EZŠ.

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta:

      od 19.10.2020 - dištančné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní v súlade s Dodatkom č. 1 Školského poriadku EKG.

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Kvinta, Sexta, Septima, Oktáva, I.A, II.A, III.A, IV.A:

      od 12.10.2020 - dištančné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní v súlade s Dodatkom č. 1 Školského poriadku EKG.

       

      Podrobnejšie informácie tu >>>

     • Príhovor k Pamiatke reformácie

     • Milí žiaci, pedagógovia, bratia a sestry vo viere!

      28. októbra by sme za normálnych okolností boli v kostole, pristupovali k Večeri Pánovej, k požehnaniu a tešili sa na jesenné prázdniny. Žiaľ, dnes to nie je možné.

      Prijmite preto aspoň takúto formu reformačného povzbudenia cez biblické zamyslenie, ktoré pre nás pripravili Mgr. Marek Cingeľ – tajomník biskupa VD a duchovný správca školy ThDr. Matej Oráč, PhD.

    • Adaptácia našich piatakov
     • Adaptácia našich piatakov

     • Dňa 21.októbra 2020 na našej škole školská psychologička Mgr. Anna Polohová v spolupráci s  výchovnou poradkyňou Mgr. Zuzanou Martausovou uskutočnili prieskum adaptácie našich piatakov pri prechode na II. stupeň, a to formou skupinovej diskusie, aktivít a dotazníka. Veľmi sa z našich piatakov tešíme a myslíme, že aktuálne sa na II stupni cítia dobre. Napokon, nahliadnite sami :-). "

      adaptácia piatakov >>>

      Mgr. Anna Polohová

    • Chcem (sa) učiť nemčinu - workshop pre stredoškolákov
     • Chcem (sa) učiť nemčinu - workshop pre stredoškolákov

     • V utorok 20. októbra 2020 popoludní zorganizovala Nadácia Volkswagen Slovakia, Univerzita Komenského v Bratislave a Goethe – Institut Slowakei online workshop Chcem (sa) učiť nemčinu pre 75 študentov stredných škôl  z celého Slovenska. Naša žiačka EKG Júlia Ondriová z V.O využila túto príležitosť a navštívila spolu s pani profesorkou Mgr. Ivetou Birošovou tri virtuálne stanovištia s množstvom interaktívnych aktivít zameraných na nemecký jazyk, jeho kultúru a využitie digitálnych médií pri učení sa nemčiny. Ďakujeme Julke za výbornú reprezentáciu EKG!

      Mgr. Iveta Birošová

    • Jabĺčkový deň v 2.B
     • Jabĺčkový deň v 2.B

     • Dvakrát do mesiaca, vždy v piatok si s deťmi v 2.B robíme Daltonský deň na určitú tému.Tento piatok to bola téma o Jablku. Prečítali sme si rozprávku o hviezdičke, ktorá sa v jabĺčku ukrýva a napísali, čo nám pri slove jablko napadne ako prvé. Potom sa už deti pustili do riešenia úloh z čítania, matematiky a slovneského jazyka, ktoré zvládli perfektne. Väčšina z detí si urobila aj dobrovľné pracovné listy jabĺčkový tangam či sudoku. Na výtvarnej výchove sa nám podarili nádherné obrázky. Zahrali sme si aj ovocný košík a pozreli rozprávku o jabĺčku. Mali sme spolu naozaj pekný jabĺčkový deň. :)

      Mgr. Ivana Majerníková

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Do aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov sa v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu pod vedením vyučujúcich Mgr. Gabriely Kundríkovej a Mgr. Kataríny Kopčak zapojila aj trieda lV.O. 

      Témou hodín nemčiny bolo Švajčiarsko, teda krajina, kde je jazyková situácia veľmi špecifická - 4 úradné jazyky, pričom zastúpenie najmenšej jazykovej skupiny t. j. rétorománčiny je len 0,5%.  

      Žiaci spoznávali jazyky, ktorými sa vo Švajčiarsku hovorí, získavali nové informácie o krajine, vytvorili kvíz v aplikácii Kahoot a na záver prezentovali získané poznatky pred svojimi spolužiakmi. Touto interaktívnou formou výučby si efektívne osvojili nielen nové vedomosti, ale aj mnohé praktické zručnosti presahujúce rámec bežného vyučovania.

      Mgr. Gabriela Kundríková