• Girl’s Day - celosvetový deň žien v IT
     • Girl’s Day - celosvetový deň žien v IT

     • Každoročne sa tento deň koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI. IT podniky, inštitúcie a univerzity otvárajú v tento deň svoje brány stredoškoláčkam, ktoré tak majú jedinečnú príležitosť nahliadnuť do čarovného sveta IT.

      Cieľom tejto aktivity je prezentovať sektor IT a svet moderných technológií dievčatám vo veku 15- 18 rokov a priblížiť im, aké možnosti štúdia alebo práce im tento sektor ponúka. Aj keď program Girl´s day sa líši v každej participujúcej IT organizácii, dievčatá si môžu okrem iného vyskúšať virtuálnu realitu a 3D hologramy či diskutovať na tému Ženy v IT.

      Jeho siedmy ročník sa uskutočnil vzhľadom na aktuálnu situáciu s COVID-19 v náhradnom termíne 8. októbra 2020.

      Tohto ročníka Girl´s day sa zúčastnili aj naše maturantky Anna Lenhardtová (IV.A), Veronika Gorecká (VIII.O) a Dominika Hrehová (IV.A), ktoré absolvovali podujatia - Siemens, Girl´s Day v ESETe a Naozaj na výške nezáleží? (Sygic).

      Z aktivít:

      Siemens

      Firma nám predstavila svoju prácu a odvetvia, v ktorých pracuje. Ukázala nám využitie informačných technológií v železničnej doprave a v zdravotníctve, čo zahŕňalo aj predstavenie nového röntgenového prístroja. Ďalej sme sa vydali na virtuálnu prehliadku inteligentnej budovy (smart building) v Rakúsku. Stretnutie sa nieslo v priateľskom a otvorenom duchu.

      ESET

      Slovenská spoločnosť, ktorá je zastúpená vo väščine štátov na svete, nám pripravila príjemný a zaujímavý program. Dozvedeli sme sa, že existujú na svete aj dobrí hackeri, ktorí prinášajú bezpečie, a že sa môžeme stať jedným z nich práve v ESETe. Skrze diskusiu s tromi pracovníčkami sme získali konkrétnu predstavu o tom, ako vyzerá výberové konanie aj každodenná práca zamestnancov tejto spoločnosti. 

      Sygic

      Páčilo sa nám, že toto podujatie bolo online a nemuseli sme nikam cestovať. Bolo zaujímavé vidieť, ako Sygic pracuje a kto stojí za jej jednotlivými časťami. Zistili sme, že nie je treba sa báť ísť študovať informatiku a jej technológie, aj napriek tomu, že väčší záujem o informatiku majú chlapci.

      Anna Lenhardtová, IV.A

    • OZNAM - nové opatrenia!
     • OZNAM - nové opatrenia!

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      práve skončila tlačová konferencia ministra školstva ohľadom zatvorenia stredných škôl od pondelka 12.10.2020.

      Predbežné pokyny pre Evanjelickú spojenú školu v Prešove:

      Od pondelka 12.10.2020 bude vzdelávanie v EKG realizované nasledujúcim spôsobom:

      • triedy Príma, Sekunda, Tercia, Kvarta - prezenčne v škole v režime tak, ako doposiaľ;
      • triedy Kvinta, Sexta, Septima, Oktáva, I.A, II.A, III.A a IV.A - dištančne podľa Dodatku č. 1 Školského poriadku EKG a podľa "online" rozvrhu, ktorý majú všetci vyučujúci.

      Žiaci EZŠ sa vzdelávajú tak, ako doposiaľ.

      ŠKD bude fungovať tak, ako doposiaľ.

      Deti EMŠ budú navštevovať MŠ tak, ako doposiaľ.

      Ďalšie podrobnosti zverejním dnes, v nedeľu, v podvečerných hodinách (cca 19.00) podľa toho, ako bude reagovať naše ministerstvo školstva.

      Marián Damankoš, riaditeľ školy

    • Rekonštrukcia telocvične ESŠ s podporou Prešovského samosprávneho kraja
     • Rekonštrukcia telocvične ESŠ s podporou Prešovského samosprávneho kraja

     • Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov č.3, Prešov,  má sídlo v budove Nového Kolégia na Námestí legionárov v Prešove. Budova vrátane telocvične je zároveň kultúrnou pamiatkou, registrovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 4103/1. Rekonštrukcia telocvične bola potrebná z dôvodu havarijného stavu strechy, konštrukčných častí budovy a interiéru budovy. V havarijnom stave bola konštrukcia strechy, krovu, na ktorom sa nachádzala pôvodná eternitová krytina Krov vykazoval  výrazné poškodenie nosných prvkov, strecha nebola zateplená. Drevená parketová podlaha telocvične bola  na mnohých miestach poškodená, vplyvom nadmernej vlhkosti došlo k jej deformácii vo forme vydúvania, došlo k odlepeniu parkiet od lepidla a parkety ostali uvoľnené. Plánovanou rekonštrukciou sa odstránili nielen mechanické a statické defekty budovy, ale zlepšili sa aj tepelno-technické vlastnosti strechy  a podlahy. Zmenšili sa tepelné straty týchto konštrukcií a tým sa zníži potreba tepla na dosiahnutie tepelnej pohody vnútorných priestorov, zlepší sa energetická efektivita budovy. Poškodené boli aj okná, ktoré ohrozujú bezpečnosť žiakov na hodinách telesnej výchovy. Elektroinštalácia bola v havarijnom stave a nebolo možné získať ani revíziu týchto rozvodov. Vykurovanie vykazovalo netesnosti a uvedený priestor telocvične, posilňovne a kabinetov so sociálnymi zariadeniami nebolo možné dostatočne vykúriť na minimálnu teplotu potrebnú výchovnovzdelávací proces. V neposlednom rade sa zlepšil aj architektonický vzhľad budovy a vytvorili sa nové priestory z pôvodných nevyužívaných priestorov podkrovia. Realizáciou projektu sa zlepší aj využiteľnosť telocvične pre iné subjekty poskytujúce voľno časovú športovú činnosť (tanečné štúdiá, cvičenia pre rôzne vekové skupiny, neformálne športové stretnutia) a využiteľnosť telocvične na organizovanie školských a ďalších športových súťaží (športové hry cirkevných škôl, učiteľský pohár - súťaž tímov, okresné a krajské kolá turnajov vo volejbale, či obvodné a okresné kolá vo florbale). Vzhľadom na svoju polohu v centre mesta má rekonštruovaná telocvičňa potenciál a ambíciu byť priestorom pre športové vyžitie žiakov školy a ich rovesníkov z mesta Prešov a okolia, čím sa podporí zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže. Výrazne rekonštrukcii telocvične napomohlo schválenie dotácie Prešovského samosprávneho kraja v rámci Výzvy pre región 2019, program 3- Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK vo výške 150 000,00 €.

      Priebeh rekonštrukcie a stav po rekonštrukcii

      Prípravné práce v rámci roka 2019 pozostávali z prípravy projektovej dokumentácie Ing. arch. Jánom Katuščákom AAK, autorizovaným architektom, následne bola podaná žiadosť o stavebné povolenie, ktoré bolo udelené 14.8.2019 mestom Prešov, SÚ/10232/140595/2019-Kč/111 s názvom stavby „Prešov, Nám. legionárov 3 – rekonštrukcia telocvične Evanjelickej spojenej školy“. Budova Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3, Prešov v vrátane telocvične je kultúrnou pamiatkou, registrovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 4103/1, na všetky činnosti rekonštrukcie boli vydané súhlasné stanoviská Krajského pamiatkového úradu, Hlavná 115, Prešov, čím došlo zároveň k rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky. Všetky podmienky stanovené Krajským pamiatkovým úradom boli dodržané, čo  navýšilo rozpočet a celkovú cenu diela, ktorú znášal investor. KPÚ Prešov požadoval vyhotovenie vonkajších omietok klasickým spôsobom, zamietol riešenie lepidlom, sklolaminátovou sieťkou a vonkajšou fasádnou stierkou, požadované bolo zachovanie vonkajších ornamentálnych prvkov na fasáde, zachovanie technických – konštrukčných prvkov krovu, ktoré už nemajú funkcionalitu, len vizuálne sú zachované. Všetky podmienky boli pri realizácii prác zachované.

      Predpokladaná hodnota zákazky predstavovala sumu 309 446,55 € s DPH bez ceny projektovej dokumentácie, nákladov na verejné obstarávanie, stavebný dozor a administratívne poplatky (stavebné povolenie, kolaudačné konanie). 

      Verejné obstarávanie bolo realizované podľa plateného zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Vysúťažená suma na realizáciu projektu „Rekonštrukcia telocvične Evanjelickej spojenej školy“ bola vo výške 300 162,19 € s DPH. Podpísaním zmluvy o dielo s firmou Grostav s.r.o. 9.3.2020 sa začala realizácia prác.

      Výsledný stav

      Samotnej obnove telocvične predchádzali demontážne a búracie práce strešnej krytiny(eternit), dreveného krovu a nespevneného muriva obvodových plášťov. Stavebné práce pokračovali vymurovaním zvýšených stien na potrebnú výšku z dôvodu zarovnania výšky strechy nad posilňovňou, telocvičňou a šatňami, teda nad celým objektom telocvične. Následne bol po obvode spevnený obvodový múr železobetónovým vencom. Po osadení strešnej konštrukcie, izolačných fólií a strešnej krytiny (určenej KPÚ) a strešných okien, bola zrealizovaná strecha vyhovujúca všetkým normám. Strešná konštrukcia bola vyplnená izolačným materiálom, čím sa zvýšila výrazne energetická úspornosť objektu. V interiéri bola odstránená nevyhovujúca palubovka, rozvody vykurovania, stará elektroinštalácia a nevyhovujúce osvetlenie. Výsledným stavom je, že rozvody vykurovania sú umiestnené v podlahe a stenách (zvýšila sa bezpečnosť a možnosť vyregulovania vykurovania). Elektroinštalácia a osvetlenie (LED technológia) spĺňa všetky hygienické a bezpečnostné normy, s výraznou úsporou elektrickej energie. Obnovila sa možnosť ventilácie vzduchu medzi vonkajším a vnútorným prostredím prostredníctvom účinnej ventilácie. V rámci rekonštrukcie došlo k výmene okien, ktoré ohrozovali prevádzkovanie objektu. Okná boli realizované po schválení KPÚ, čím musela byť doplnená (zmenená projektová dokumentácia), aby okná vizuálne a konštrukčne zodpovedali oknám na objekte školy. Nové okná však výrazne prispejú k bezpečnosti, tepelnej úspore a stali sa aj výrazným prvkom vonkajšieho exteriéru. Výraznou interiérovou zmenou je výmena cvičebnej plochy v telocvični, nová palubovka umožní prevádzkovať bezpečne všetky športy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu a voľno časových aktivít. Týmito stavebnými úpravami došlo k ukončeniu prác I. a II.etapy rekonštrukcie telocvične, v III.etape plánujeme zrealizovať rekonštrukciu šatní a sociálnych zariadení telocvične. Stavebný proces bol ukončený prebratím stavby, kolaudačným konaním 2.9.2020.

      V školskom roku 2020/2021 v jednotlivých organizačných zložkách má Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, Prešov 555 detí a žiakov. Obnovená budova telocvične poslúži pri výchovno-vzdelávacom procese, voľno časových aktivitách a zvýšila aj estetickú hodnotu školského areálu v centre mesta.

      Mgr. Miroslav Čurlík

    • EKO deň v tercii
     • EKO deň v tercii

     • 7. októbra 2020 žiaci III.O EKG v rámci hodiny slovenského jazyka diskutovali o tom, prečo má zmysel žiť ekologicky a o tom, ako sa v rámci zmeny svojho životného štýlu môžu podieľať na ochrane našej planéty. Z diskusie vyplynulo, že nestačí mať vedomosti z oblasti ekológie a ochrany životného prostredia, ale je nutné v tejto veci predovšetkým správne konať. Veľké zmeny môžu priniesť už malé kroky a rozhodnutia, ktoré urobí jednotlivec, a tak musí každý začať od seba. Preto sa v dnešný deň v III.O o ekológii nielen diskutovalo, ale každý sa snažil konať – v rámci triedneho eko dňa" si terciáni zvolili taký druh oblečenia, spôsob dopravy do školy či fľaše na vodu, ktorými by svojej planéte uškodili v čo najmenšej možnej miere.

      Mgr. Ľudmila Martičková  

    • Služby Božie online
     • Služby Božie online

     • V stredu 7.októbra 2020 sa konali pre žiakov EZŠ 2 a žiakov EKG ďalšie online Služby Božie, ktorých ústrednou témou bola ZÁBUDLIVOSŤ. S bratom farárom Mgr. Martinom Chalupkom sme uvažovali o tom, že je dôležité pamätať na Pána Boha v čase zdaru a nezabúdať na to, čo sme od Neho dostali darom. Uvedomili sme si, že tieto dary netreba považovať za samozrejmosť alebo za výsledok nášho snaženia. Aj v tomto jesennom období, keď sa zbiera úroda z polí, treba v pokore a s vďakou pamätať na Darcu všetkých dobrých darov. Nezabúdajme teda a spravme si uzol vďačnosti, pokory a poslušnosti.

     • Teambuilding žiakov I.A

     • Piatok 2. októbra 2020 strávili naši prváci z EKG celý vyučovací deň netradične na Fare CZ ECAV v Prešove. Ráno od ôsmej až do tretej popoludní absolvovali teambuilding spolu s duchovným správcom EKG ThDr. M. Oráčom, PhD. a externým lektorom Mgr. Františkom Korečkom. Pôvodne plánovaná 3-dňová víkendovka vo Veľkom Slavkove bola pod vplyvom pandemických okolností časovo, priestorovo i organizačne zmenená, ale nič to neubralo na intenzite a kvalite psychosociálneho výcviku našich nových žiakov, ktorí mali jedinečnú príležitosť spoznať sa aj mimo školských lavíc. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o realizáciu tejto netradičnej aktivity.

      triedna PhDr. Ľ. Kónyová

    • Služby Božie online
     • Služby Božie online

     • V stredu 30. septembra 2020 sme v EKG po prvýkrát začali Služby Božie online. Duchovný správca ThDr. Matej Oráč, PhD. sa nám prihovoril zo školskej knižnice v priamom prenose cez aplikáciu ZOOM. Vďaka  tomu si celá škola mohla vypočuť Božie slovo na tému "Dobrorečenie" a zaspievať piesne. Riaditeľ školy PhDr. Marián Damankoš, PhD. poďakoval po Službách Božích odchádzajúcej predsedníčke ŽŠR EKG Natálii Petrovej a menoval za novú predsedníčku Soňu Židovú z III.A. Ďakujeme obom za povzbudivé slová do týchto náročných dní.

    • Školská firma EKG
     • Školská firma EKG

     • Najúspešnejší absolventi vzdelávacích programov Ja Slovensko, n.o. mali možnosť zúčastniť sa skvelého podujatia Mladý líder 2020. Našu školu reprezentoval po minuloročnom úspechu v celoslovenskom kole Roman Sabo zo IV.A..

    • Učíme netradične aj na hodinách dejepisu
     • Učíme netradične aj na hodinách dejepisu

     • V stredu 23. septembra 2020. si boli žiaci I.A EKG v rámci vyučovania dejepisu s PhDr. J. Poljakovou "rozšíriť svoje obzory" vo Vedeckej knižnici v Prešove na výstave "Od rydla po brko, od tabuľky ku knihe". Súkromná zbierka teológa a kazateľa Michala Lapčáka nám prostredníctvom rozsiahlej súkromnej zbierky rôznych replík a vydaní Biblií rozpovedala príbeh vzniku a vývoja písma a kníh.

    • Prešov číta rád III – Beseda so spisovateľom Danielom Majlingom
     • Prešov číta rád III – Beseda so spisovateľom Danielom Majlingom

     • V piatok 25. septembra 2020 navštívil našu školu v rámci čitateľského festivalu Prešov číta rád spisovateľ, autor komixov, dramaturg SND Daniel Majling, ktorého na besede s našimi prvákmi a kvintou sprevádzala pracovníčka Krajskej knižnice v Prešove A. Sivaničová. D. Majling je absolventom Evanjelického gymnázia v Tisovci a jeho rozprávanie sa začalo spomienkami na stredoškolské štúdium, odpovedal na otázky, čo čítal ako stredoškolák, či to bola aj povinná literatúra, ktorí autori ho oslovili, či ovplyvnili. Oboznámili sme sa aj s jeho tvorbou komixov, ktoré vyšli i knižne, a prácou dramaturga v divadle. V besede sme neobišli ani jeho rodný Gemer, do ktorého zasadil niektoré svoje príbehy.

       školská knihovníčka PhDr. Ľ. Kónyová

    • Prešov číta rád II. – Beseda so spisovateľom Máriusom Kopcsayom
     • Prešov číta rád II. – Beseda so spisovateľom Máriusom Kopcsayom

     • Vo štvrtok 24. septembra 2020 k nám zavítali do školskej knižnice dvaja vzácni hostia čitateľského festivalu Prešov číta rád: spisovateľ, novinár Márius Kopcsay a moderátor besedy, popularizátor literatúry Dado Nagy. Študenti III. A a septimy sa dozvedeli mnoho o tvorbe spisovateľa, o písaní epických diel, ako aj práci žurnalistu. V otázkach študenti neobišli ani úlohu kultúry v dnešnej spoločnosti i význam médií v súčasnom živote. Zaujímavá diskusia nastala aj na tému šírenia informácií, dezinformácií či hoaxov. Spestrením bolo autorské čítanie poviedok v podaní M. Kopcsaya. Akcia bola zrealizovaná vďaka spolupráci našej školy s Krajskou knižnicou v Prešove.

      Školská knihovníčka PhDr. Ľ. Kónyová

    • Prešov číta rád I. – Beseda s Braňom Jobusom
     • Prešov číta rád I. – Beseda s Braňom Jobusom

     • V rámci čitateľského festivalu Prešov číta rád zavítal do našej školy 24. septembra 2020 na besedu s kvartou spisovateľ, hudobník Braňo Jobus. Autor 16 kníh pre deti a mládež nás zabavil slovom i hudbou. O tom, že  spisovateľ a jeho život i tvorba prítomných zaujal, nás presvedčili otázky žiakov, na ktoré ochotne odpovedal, ako aj reflexia žiakov kvarty. Besedu v spolupráci s Krajskou knižnicou v Prešove zorganizovala školská knihovníčka PhDr. Ľudmila Kónyová v priestoroch školskej knižnice.

      Dňa 24. septembra 2020 sme sa zúčastnili besedy so spisovateľom a hudobníkom Braňom Jobusom. Pán Jobus bol prívetivý a vtipný. Z jeho životných príbehov sme sa veľa naučili. Nadchlo nás, čo všetko v živote prežil, ako zvládol životné situácie. Pobavil nás svojimi piesňami a príbehmi, v ktorých sme sa veľakrát našli. Sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť na tejto besede a spoznať takého skvelého človeka, ako je Braňo Jobus.

      Inšpirovaní žiaci kvarty

     • Biela pastelka - zbierka pre nevidiacivch a slabozrakých

     • Občianske združenie „Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska“ organizuje každoročne celonárodnú verejnú dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom BIELA PASTELKA. Cieľom zbierky je získať finančné prostriedky na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života, aby mohli  žiť čo najkvalitnejší a samostatný život.

      V stredu 23. septembra 2020 zrealizovali dobročinnú zbierku na našej škole členovia ŽŠR pod vedením Mgr. Zuzany Kmecikovej. Zakúpením symbolickej pastelky, ľubovoľným príspevkom do zbierkovej pokladničky alebo svojou dobrovoľnou pomocou robíme veľkú vec – pomáhame niekomu zmeniť život k lepšiemu. Aj vďaka nášmu príspevku môžu sociálni pracovníci pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím zlepšiť a skvalitniť ich život. Vďaka nasadeniu a ochote dobrovoľníkov a darcov sa podarilo v Prešovskom kraji vyzbierať sumu 21 321,57

      Všetkým za príspevok ĎAKUJEME!

     • Účelové cvičenie OŽaZ

     • V piatok 11. septembra 2020 absolvovali žiaci prímy až kvarty EKG účelové cvičenie OŽaZ vo Veľkom Šariši a žiaci kvinty, I. a II.A výstupom na Kapušiansky hrad.