• Školské kolo Olympiády ľudských práv v EKG
     • Školské kolo Olympiády ľudských práv v EKG

     • Dňa 7. decembra 2023 sa v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu konalo školské kolo Olympiády ľudských práv. 
      Výsledky:
      1. miesto: Dominik Uhriňák (V.O)
      2. miesto: Zuzana Chalupková (III.A), Milan Sisák (VI.O)
      3. miesto: Tatiana Balúchová (II.A)).

      Dominikovi blahoželáme a držíme prsty na krajskom kole, kde nás bude dňa 8. 2. 2024 reprezentovať.

      Mgr. Zuzana Kmeciková

     • MIKULÁŠ V EMŠ

     • V stredu do našej škôlky zavítal Mikuláš, čert a anjel. Deti ho netrpezlivo očakávali a privítali ho pesničkou a básničkou. Mikuláš ich odmenil balíčkami, ktoré si osobne prevzali s radostnými detskými očkami.

     • Anglická olympiáda

     • V mesiaci november sme na škole uskutočnili školské kolo tejto súťaže a na spoločných Službách Božích sme vyhlásili výsledky súťaže. Záujem zo strany žiakov bol obrovský, čo nás veľmi teší.
      Evanjelická základná škola:
      Kategória 1A:

      1.miesto – Daniel Drotár,
      2.miesto - Andrea Lešková,
      3.miesto – Slavomíra Harčárová.
      Kategória 1B:
      1. miesto – Barbora Blaščáková,
      2. miesto - Laura Šarišská,
      3.miesto – Nina Ondičová.
      Kategória 1C:
      1.miesto – Rudolf Jakubík,
      2.miesto – Dominik Kaleja.
      Evvanjelickom kolegiálnom gymnázium
      Kategória 1A:
      1.miesto – Kristína Kollárová,
      2.miesto – Róber Kucharský,
      3.miesto – Lilien Šimková.
      Kategória 1.B:
      1.miesto – Lýdia Andruščáková,
      2.miesto – Veronika Janková,
      3.miesto – Radka Damankošová.
      Kategória 2A:
      1.miesto – Soňa Ivanová,
      2.miesto – Emma Demčáková,
      3. miesto – Michal Drotár.
      Kategória 2B:
      1. miesto – Dorota Juricová,
      2.miesto – Peter Ščerbák,
      3.miesto – Martin Molitoris.
      Kategória 2C2:
      1. miesto – Roman Šimko.
      Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcim z prvého miesta želáme veľa úspechov v okresnom kole.

      Za tím ANJ – Mgr. M. Voľanská, Z. Kováčová

     • Global 16 days campaign /26. november -10. december/

     • Global 16 days campaign /26. november -10.december/ – v rámci  hodín ANJ sa počas týchto 16 dní intenzívnejšie venujeme témam, na ktoré je zameraná táto kampaň /násilie na ženách, násilie v akejkoľvek forme, šikana,  AIDS, vojna, obchodovanie s ľuďmi, ľudské práva.../  Spolu so študentmi sme pripravili prezentácie, projekty, diskusie,  počas ktorých sme sa viac oboznámili s danými témami a zároveň si uvedomili dôležitosť rozprávať sa a informovať o rôznych javoch, ktoré sa objavujú v našej spoločnosti.

      Za tím ANJ-Mgr. M. Voľanská 

     • Kam po základnej škole?

     • Dnes prebieha akcia "Kam po základnej škole... " v priestoroch Spojenej školy, Ľudmily Podjavorinskej 22 v Prešove. Naše dievčatá Ema Beňová a Zuzana Chalupková prezentujú naše Evanjelické kolegiálne gymnázium.  

    • NÁDEJ PRE TROSKY? (ADVENTNÝ PRÍHOVOR)
     • NÁDEJ PRE TROSKY? (ADVENTNÝ PRÍHOVOR)

     • Každý človek si nosí v srdci spomienky na detstvo. Príjemné i nepríjemné. Advent a s ním spojené očakávanie Vianoc v nás väčšinou oživujú pocity spojené s teplom domova, rodinnou atmosférou a rôznymi stretnutiami.
      Súčasťou mojich spomienok je obraz, visiaci dlhé roky v obývačke mojich starých rodičov. Obraz kamenného mosta v Mostare (Bosna a Hercegovina) nad riekou Neretva, ktorý bol počas storočí symbolom etnickej rôznorodosti Bosny. Keď ho v roku 1993 chorvátski vojaci zničili ostreľovaním, stal sa symbolom nezmyselnej brutality bosnianskej vojny. Práce na rekonštrukcii mosta spustili v roku 1997, samotná rekonštrukcia sa však začala až v júni 2001, keď z dna rieky vyzdvihli jeho roztrúsené trosky. Most obnovili s použitím pôvodných aj nových kameňov a kombinácie pôvodnej a novej technológie za 15 miliónov dolárov.

      Áno, trosky sú väčšinou spojené s vojnou alebo prírodnou katastrofou. Troskou sa však môže stať aj človek, ktorý podľahne závislosti, chorobe, nenávisti... Koľko rôznych trosiek je v našom vnútri, v našich životoch? Navonok dokážeme prezentovať svoj imidž, ale vo svojom vnútri sme neraz... Zažívame ostreľovanie Božieho nepriateľa diabla, ktorý na nás sype svoje ohnivé šípy. A často nás to ostreľovanie ochromí, rozloží, zoberie chuť do bežného života, ale aj do života viery. V týchto dňoch však prichádza dobrá správa. Je tu niekto, kto chce nanovo spojiť mostom dva svety: tvoj a ten Boží. Boží svet je ten pôvodný, do ktorého sme boli  stvorení. Svet, v ktorom Boh a človek chodili ruka v ruke. Svet jednoty a symbiózy.

      Advent je o príprave. Príprave na príchod Toho, ktorý most vybudoval a o ktorom evanjelista Ján vyznáva v 1. kapitole 6 – 12 verši: „Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. Tento prišiel na svedectvo: svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle. Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete a svet Ním povstal, ale svet Ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel a Jeho vlastní Ho neprijali. Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno...“

      Jeho meno je Ježiš Kristus. V Jeho rukách sa ľudské trosky opäť môžu zmeniť na katedrály, lebo im dal moc stať sa Božími deťmi. Advent a s ním spojené očakávanie Vianoc nie je len o krásnych spomienkach na minulosť. Je to o tvojej budúcnosti, o tvojej budúcnosti života s úžasným Bohom...

      ThDr. Matej Oráč, PhD., duchovný správca ESŠ

     • Školská súťaž SUDOKU v EKG

     • V dňoch 14. - 16. novembra 2023 sa konala školská súťaž SUDOKU. Žiaci prímy až kvarty riešili v dvojiciach (príp. trojiciach) SUDOKU počas 45 minút. Súťaže sa zúčastnilo 60 žiakov. 
      Najlepší z tried boli: 
      I.O – Maximilián Hudý, Matej Šperka a Ján Štofaňák 
      II.O – Kamila Futášová, Sofia Abigail Platková, Zeo Semančíková
      III.O – Nela Fiľakovská, Lucia Plocarová 
      IV.O – Lucia Benková, Nikola Imrichová, Adriana Šarlota Jaššová 
      Víťazom blahoželáme, všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník. 

     • Divadlo SARUS v EMŠ

     • Vo štvrtok sa naša trieda v EMŠ premenila na divadelnú scénu. Prišlo nás navštíviť divadlo Sarus s vtipným predstavením s názvom: ,,Domček, domček, kto v tebe býva?“ Deti spoznali, čo znamená byť empatický a ako spolupracovať a pomáhať iným.Humorné situácie ich potešili a rozveselili, za čo im zo srdca ďakujeme.

     • Lomihlav a naši žiaci

     • V piatok 1. decembra 2023 sa konala matematická súťaž štvorčlenných družstiev žiakov 7. - 9. ročníka základných škôl a sekundy až kvarty LOMIHLAV na gymnáziu Alejová v Košiciach. Ich úlohou je správne vyriešiť čo najviac matematických úloh a bonusov vo forme hádaniek a hlavolamov, ktoré v priebehu súťaže postupne získavajú. Žiaci majú možnosť sa naučiť niečo nové zábavnou formou a porovnať svoje sily s ostatnými rovesníkmi. EKG reprezentovalo družstvo EKGčko v zložení Radka Damankošová, Michal Biroš, Adam Alexovič a Jakub Adam z kvarty, ktoré v silnej konkurencii 50 tímov (súťažili aj žiaci matematických tried) získalo pekné 18. miesto. Rovnako úspešne si počínalo aj družstvo z EZŠ Počtári v zložení Daniel Drotár, Samuel Ferenc (7.A), Laura Šarišská, Branislav Šimočko (8.A),  ktoré obsadilo 22. miesto. 
      Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!

      RNDr. I. Germanová, PaedDr. A. Pancuráková

     • 1. december – Svetový deň boja proti AIDS

     • Aj naša škola sa aktívne zapája do medzinárodnej kampane s názvom Global 16 days campaign zameranej na boj proti násiliu v akejkoľvek podobe. 1. december je venovaný boju proti AIDS. Ako vyjadrenie našej podpory sme sa dnes obliekli do červenej farby. Zároveň je tento deň aj prvým dňom nášho Antistresového týždňa. V pondelok pokračujeme témou: Pracovný pohovor.  

      Mgr. M. Voľanská

     • 30. november - Computer Security Day

     • Každým dňom odovzdávame svojmu počítaču stále viac a viac svojich „tajomstiev“. Robíme na ňom úlohy pre školu, či zamestnanie, spravujeme nim bankové účty, komunikujeme na sociálnych sieťach. Ako však chránime informácie vo svojich počítačoch? Túto vážnu tému nám pripomína Deň počítačovej bezpečnosti (Computer Security Day), ktorý každý rok pripadá na 30. november. Pripomína nám, že potrebujeme dôsledne chrániť svoje počítače a informácie v nich uložené. Žiaci EKG preto v tomto týždni na hodinách informatiky absolvovali aktivitu „Bezpečné heslo“. Počas nej si vyskúšali prelomenie slabého hesla crackovacím programom, diskutovali o pravidlách pre silné heslo a vytvorili plagát na tému „Bezpečné heslo“. Počas DOD, ktorý pripadol práve na 30. novembra mali naši hostia aj žiaci možnosť hlasovať o najlepší plagát vytvorený na túto tému.
      Tu sú výsledky hlasovania:
      1.miesto Anna Šálková, Ema Demčáková, VI.O - 88 bodov (B)
      2.miesto Michaela Gregorová, II. O - 69 bodov
      3.miesto Viktória Švirková, Frederika Baranová, I.A - 41 bodov

      Mgr. Martin German

     • Návšteva divadelného predstavenia Zbabraná hra v DJZ

     • V stredu 15. novembra 2023 sme na EKG zažili iné vyučovanie ako v bežné dni. Bolo to preto, lebo 17. november je Deň boja za slobodu a demokraciu, ale aj Deň študentstva a my sme si to chceli pripomenúť. Podarilo sa nám spojiť všetkých gymnazistov a spolu navštíviť DJZ, aby sme si pozreli bláznivú komédiu Zbabraná hra. Pobavili sme sa na popletenej premiére detektívky Vražda na Havershamskom panstve, počas ktorej nič nešlo podľa plánu. Divadelné predstavenie sa nám páčilo a tešíme sa na ďalšie, ktoré si budeme môcť spoločne pozrieť.

     • 🍂🍁Jesenný projektový týždeň na 1.stupni EZŠ🍂🍁

     • V týždni od 13. – 16. novembra 2023 sme so žiakmi 1. stupňa EZŠ spoznávali svoj región – Šariš. Počas jednotlivých dní žiaci nakukli do tajomstiev nášho východoslovenského regiónu prostredníctvom piesní, tancov, zvykov a tradícií. V pondelok sme si zaspievali ľudové piesne v školskej klubovni, kde nám rovesníckym vzdelávaním krásu slovenského folklóru predstavili starší žiaci. V utorok sme si vyskúšali prácu ľudových remeselníkov, no predtým sme navštívili oddelenie etnografie v Krajskom múzeu v Prešove. V stredu v DAD počas rozprávky Soľ nad zlato zaznel rusínsky jazyk, no a vo štvrtok si pre nás starší žiaci pripravili tanečnú školu. Čerešničkou na torte bolo tradičné oblečenie a vynikajúce ľudové jedlá v školskej jedálni. Školou rozvoniavali pirohi, kvašna kapusta, holupki, raškova poľivka, bandurki, či iné dobroty. Žiaci aj učitelia si počas týždňa obliekli nádherné kroje a pripravili výstavku potrieb, ktoré naši predkovia v minulosti bežne používali. Touto cestou veľmi pekne ďakujeme našim žiakom: Lenke Lazoríkovej zEKG (II.A), Tamare Tutoky zo ZŠ Kúpeľná, Adele Ondrejovej zo ZŠ Sabinov, Michalovi Petríkovi (5.A), Matejovi Nemčíkovi (5.A) a Dávidovi Kacvinskému (8.A) zEZŠ, za perfektný program. 

      (ľd) 

     • Žiaci EKG a iBOBOR

     • V dňoch 6. až 9. novembra 2023 sa konala celoslovenská informatická súťaž iBOBOR, v ktorej súťažilo 129 965 žiakov. Z EKG sa zapojilo 171 žiakov, z ktorých 45 bolo úspešných (26, 32%). Súťažili v kategóriách BENJAMÍN (príma, sekunda) – 42 žiakov, JUNIOR (tercia, kvarta) – 30 žiakov, KADET (kvinta, sexta, I. a II. ročník) - 63 žiakov a SENIOR (septima, III. ročník) – 36 žiakov.

      Výsledky:
      BENJAMIN -  20 úspešných riešiteľov
      Príma: 7 úspešných riešiteľov
      L. Šimočková
      (73,33% úspešnosť - 97,69% precentil),
      G. Čorba  (70,67%  - 97,09%),
      M. Hudý (64%  - 92,51%),
      M. Kovalčík (63%  - 92,38%),
      M. Surima (61,33%  - 89,69%),
      T. Kupský (58,67%  - 87,81%),
      L. Majerníková (54,66%  - 82,17%).

      Sekunda: 13 úspešných riešiteľov
      S. Kupský, E. Macejová (80% úspešnosť – 99,42% precentil) – 1. miesto v rámci SR
      K. Poloha (73,33%  - 97,69%),
      V. Nemšáková (65,33%  - 93,86%),
      K. Futášová (62,67%  - 91,67%),
      D. Odvody (61,33%  - 89,69%),
      T.A. Stancel (61,33%  - 89,69%),
      A. Drabik (58,66%  - 87,59%),
      P. Mžigod (57,33%  - 85,46%),
      M. Gregorová (55,99%  - 83,68%),
      R. Kucharský (54,67%  - 83,04%),
      L. Šimková (52%  - 78,08%),
      B. Segedyová (50,67%  - 77,02%).


      KADET -  16 úspešných riešiteľov
      Tercia: 5 úspešných riešiteľov
      A. Čintala
      (57,33% úspešnosť – 82,82% precentil),
      V. Janková (55,99%  - 83,05%),
      L. Plocarová (53,32%  - 73,95%),
      A. Bakaľarová (52%  - 72,44%),
      N. Fiľakovská (50,66%  - 69,14%).

      Kvarta: 11 úspešných riešiteľov
      R. Damankošová
      (73,33% úspešnosť - 97,47% precentil),
      A. Alexovič (69,33%  - 96,91%),
      A. Š. Jaššová (61,33%  - 87,89%),
      J.H.Stancel (56%  - 80,89%),
      M. Čurlík (54,66%  - 76,43%),
      D. Pancurák (53,32%  - 73,95%),
      T. Beňa (52%  - 72,44%),
      L. Benková (52%  - 72,44%),
      V. Havír (52%  - 72,44%),
      J. Adam (51,99%  - 72,25%),
      N. Imrichová (50,66%  - 69,14%).

      JUNIOR -  9 úspešných riešiteľov
      Kvinta: 4 úspešní riešitelia
      A. Mojžiš (94,86 % precentil),

      M. Drotár  (83,49 %),
      Ch. Chovancová (82,27 %),
      D.  Kmec (82,27 %).

      Sexta:  5 úspešní riešitelia
      D. Bačo
      (90,86 % precentil),
      M. Sisák  (90,86 %),
      F. Iľko  (89,6 %),
      M. Havrila 83,49 %),
      A. Šálková (83,49 %).

      SENIOR 36 žiakov/  0 úspešných riešiteľov

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

     • Školský parlament EKG v akcii

     • Školskému parlamentu EKG sa cez projekt ,,Zlepšime to" podarilo zakúpiť do našej školskej klubovne podlahové vankúše, vďaka ktorým pohodlnejšie realizujeme rôzne aktivity, či bežné vyučovacie hodiny v uvoľnenejšej atmosfére. Projekt bol podporený z finančných prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja v rámci grantového programu #zlepšimeto, ktorý administruje Rada mládeže Prešovského kraja. Za ich podporu ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu 🙂  

     • 👧🏻🧒🏻🍃🍂Šarkaniáda v ŠKD👧🏻🧒🏻🍃🍂

     • Nakoľko nám prialo počasie Šarkaniáda v ŠKD tohto roku trvala celý týždeň. Deti boli šťastné, nadšené a odhodlané púšťať šarkanov každý deň. Ako odmenu za svoju snahu dostali za Šarkaniádu medailu a malú sladkú odmenu. Všetkým deťom ďakujeme za krásny spoločný čas.

     • 📜✒📖Príbeh Biblie - Od tabuľky ku knihe📜✒📖

     • Naši prvostupniari sa zúčastnili veľmi zaujímavej výstavy Príbeh Biblie: Od tabuľky ku knihe“, ktorá sa konala počas týždňa v Dvorane Starého evanjelického kolégia. Táto jedinečná výstava, ktorá ukazuje ako Biblia vznikla a vyvíjala sa až do súčasnej podoby nás sprevádzal lektor a majiteľ súkromnej zbierky Michal Lapčák. Deti si mohli dozvedieť veľa zaujímavých informácií od počiatkov písania po modernú knihu – Bibliu, s množstvom historických artefaktov, reprodukcií a originálov.