• Evanjelické kolegiálne gymnázium

   • PEDAGOGICKÝ PRINCÍP ŠKOLY
     

    Škola umožní všetkým študentom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch s možnosťou ich prehĺbenia vo voliteľných predmetoch.

    Zabezpečujeme kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.

    Naším cieľom je pripraviť do života tvorivých absolventov, pripravených k štúdiu na vysokých školách. Preto výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na život, ktorá od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.

    Pripravujeme človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.

    Formujeme u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a kresťanskú hodnotovú orientáciu.

     

    ZAMERANIE ŠKOLY

     

    V súčasnosti ponúkame úplné stredoškolské gymnaziálne vzdelanie s maturitou s dôrazom na cudzie jazyky (najmä anglický a nemecký jazyk).

    V škole sú vybudovaná jazykové učebne, učebňa pre spoločenskovedné predmety, náboženskú výchovu.

    Kvalitu vzdelávania plánujeme zvyšovať systematickou podporou vzdelávania pedagógov a ďalšieho zvyšovania kvalifikovanosti v zmysle pripravovaného kariérneho rastu učiteľov. 

    Najdôležitejšou prioritou školy je jej postavenie dištriktuálneho evanjelického gymnázia s cieľom poskytovať stredoškolské vzdelávanie všetkým záujemcom, najmä však členom ECAV na Slovensku. V tomto smere je škola zameraná na okolitý región tvoriaci najmä územie Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, prípadne okolitých seniorátov (Košického a Tatranského). Dôraz preto kladieme aj na vyučovanie nemeckého jazyka – jazyka luterskej refomácie. Tento pohľad je dôležitý aj pri ďalšom rozvoji školy,  plánujeme zintenzívniť kontakty so zahraničnými anglosaskými a nemeckými luteránskymi cirkvami a kresťanskými organizáciami.

    Štvorročná forma štúdia predstavuje na anglický jazyk zameranú alternatívu voči nemecky orientovanej osemročnej forme.

    Zároveň je naša škola otvorenou inštitúciou pre príslušníkov ostatných cirkví, či pre žiakov bez vierovyznania, a to v zmysle ekumenického dialógu, kresťanskej lásky a vytvárania tvorivého a priateľského prostredia pre budovanie otvorenej občianskej spoločnosti na kresťanských základoch a bez rozdielu vierovyznania.

    V ostatných predmetoch poskytujeme všeobecné gymnaziálne vzdelanie, a to na základe približne rovnakého zastúpenia predmetov humanitných a prírodovedných.