• Evanjelická základná škola 2.stupeň

   • PEDAGOGICKÝ PRINCÍP ŠKOLY
     
    Poslanie našej školy je založené na hodnotových princípoch:
    1. Vzťah k Ježišovi Kristovi a k Bohu je prioritnou hodnotou. Preto výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiaka na život, ktorá od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchle a účinne riešiť problémy.
    2. Škola umožňuje všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch.
    3. Škola zabezpečuje kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.
    4. Pripravujeme žiaka pre kooperatívnu prácu, pozitívne hodnotenie schopnosti iných a vlastné sebahodnotenie smerujúce k motivácii do ďalšieho sebazdokonaľovania.
    5. Gramotnosť žiakov v oblasti IKT zlepšujeme nielen na vyučovaní informatiky, ale najmä využitím IKT v jednotlivých vyučovacích predmetov s cieľom vyhľadávať, triediť, systematizovať a prezentovať získané informácie z rôznych zdrojov.
    6. Formujeme u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a kresťanskú hodnotovú orientáciu.
    7. Rozvíjame u žiakov duchovnú, duševnú a telesnú stránku.
    8. Vedieme žiakov k zodpovednosti za seba, svoje zdravie, fungovanie na pravidlách (globálne vyučovanie).
    9. Ďalším cieľom je prehĺbiť a skvalitniť spoluprácu s rodičmi, aktívne ich zapojiť do školských akcií, do realizácie projektov na škole, pripraviť otvorené hodiny.
     
    ZAMERANIE ŠKOLY
     
    Prioritou školy je poskytovať základné vzdelávanie všetkým záujemcom. Naša škola je otvorenou inštitúciou tak pre príslušníkov všetkých kresťanských cirkví, ako aj pre žiakov bez vierovyznania, a to v zmysle ekumenického dialógu, kresťanskej lásky a vytvárania tvorivého a priateľského prostredia pre budovanie otvorenej občianskej spoločnosti na kresťanských základoch.
    Tri piliere školy, ktoré sú základom nášho postoja k životu a jeho dôležitých častí ako sú výchova a vzdelanie:
    1. Kresťansko-evanjelický spôsob vnímania sveta
     1. Vyučovanie hodín evanjelického a. v. náboženstva v každom ročníku
     2. Služby Božie
     3. Modlitebný život
     4. Rozvoj sociálnych a personálnych kompetencií
     5. Ponuka pochopenia sveta cez vyučovanie predmetov v kresťanskom duchu
     6. Sociálne aktivity
    1. Integrácia anglického jazyka do vyučovacieho procesu
     1. Vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka  do 9. ročníka
     2. Integrované vyučovanie anglického jazyka do nejazykových predmetov / CLIL
    1. Komplexnosť poskytovaného vzdelania a rôznorodosť používaných foriem vyučovania
     1. Ročníkové projekty
     2. Noc v škole
     3. Plavecký výcvik
     4. Lyžiarsky výcvik
     5. Jesenný a jarný projektový týždeň
     6. Blokové vyučovanie vybraných predmetov (finančná gramotnosť, mediálna výchova, čitateľská gramotnosť)
     7. Ochrana života a zdravia
     8. Svet okolo nás
     9. Projekt ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj
     10. Exkurzie
     11. Projekt Civilizácia - „Poznanie neprichádza k človeku zvonka, ale rodí sa ňom.
     12. Projekt Zlepšenie vzdelávacích výsledkov pomocou inklúzie
     13. Vianočný koncert (večierok)
     14. Konštruktivistické vyučovanie
     15. Projekt Zlepšiť výsledky a gramotnosť žiakov