• PREDMETOVÉ KOMISIE EZŠ 2. stupeň

   • PK SPOLOČENSKOVEDNÝCH PREDMETOV
    vedúci PK: Mgr. Mária Čurlíková
    členovia:
    • Mgr. Lucia Beňová
    • Mgr. Katarína Podhájecká
    • PhDr. Júlia Poljaková
    • Mgr. Ivana Bečkeiová
    PK CUDZÍCH JAZYKOV
    vedúci PK: Mgr. Zuzana Martausová
    členovia:
    • Mgr. Zuzana Kováčová
    • Mgr. Katarína Kašparová
    • Mgr. Mária Kožičová
    • Bc. Gabriela Platková
    PK VÝCHOVNÝCH PREDMETOV                                                 
    vedúci PK: ThDr. Matej Oráč, PhD.                                           
    členovia:                                                                                   
    • Mgr. Lucia Beňová
    • Mgr. Anna Fabuľová
    • Mgr. Katarína Podhájecká
    • Mgr. Martin Chalupka
    • Mgr. Miroslav Bilek
    • Mgr. Jarmila Kočová
    PK PRÍRODOVEDNÝCH  PREDMETOV
    vedúci PK: PaedDr. Adriana Pancuráková
    členovia:
    • Mgr. Lucia Beňová
    • Mgr. Miroslav Bílek
    • RNDr. Bibiana Ferencová
    • Mgr. Andrea Kovaliková
    • Ing. Juraj Luščák
    • PaedDr. Marián Molčan