• KRÚŽKY pre žiakov 5. - 9.ročníka EZŠ

   • názov krúžku vyučujúci cieľová skupina
    Športový krúžok FLORBAL Mgr. Martin Joščák EZŠ 2, EKG
    Nemecký jazyk Mgr. Alexandra Kamenická EZŠ 1, EZŠ 2
    Krúžková činnosť v rámci projektu Gramotnosť
    Mladí novinári Mgr. Zuzana Martausová 5 - 9. ročník
    Pútavá história PhDr. Júlia Poljaková 5 - 9. ročník
    Mladí herci Mgr. Mária Čurlíková 5 - 9. ročník
    Človek a príroda Mgr. Lucia Beňová 5 - 9. ročník
    Môj kamarát počítač  RNDr. Iveta Germanová 5 - 9. ročník
    Interaktívna matematika PaedDr. Adriana Pancuríková 5 - 9. ročník