• MATURITA 2024

   • Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2023/2024 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov bola od 1. marca 2014 zrušená.


    Termíny maturitnej skúšky 2024

    Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2023/2024 uskutoční:

    • 12. marca 2024 (utorok): slovenský jazyk a literatúra
    • 13. marca 2024 (streda): cudzí jazyk (ANJ, NEJ)
    • 14. marca 2024 (štvrtok): matematika

    Riadny termín internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční  od 20. mája do 7. júna 2024.

    Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční 9. apríla – 12. apríla 2024.  (Dni pre jednotlivé predmety stanoví  NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2024)

    Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční 3. – 6. septembra 2024.

    Časti maturitnej skúšky:


    1. Externá časť - EČ MS = test z predmetov:
    • Slovenský jazyk a literatúra – SJL
    • Cudzí jazyk – ANJ, NEJ – úroveň B2
    • Matematika – MAT
     
    Písomná forma internej časti - PFIČ MS = slohová práca z predmetov:
    • Slovenský jazyk a literatúra -  žiak si vyberá jednu zo 4 centrálne zadaných tém
    • Cudzí jazyk – centrálne jedna téma
     
    2. Ústna forma internej časti - ÚFIČ MS = ústna odpoveď zo 4 zvolených predmetov:
    • Slovenský jazyk a literatúra
    • Cudzí jazyk (ANJ, NEJ) na úrovni B2
    • Voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov, pričom hodinová dotácia z tohto predmetu počas štúdia na gymnáziu musí byť aspoň 6 hodín
    • Ďalší voliteľný predmet, pričom výber predmetu nie je podmienený hodinovou dotáciou a úrovňou.
     

    Okrem povinných predmetov si žiak môže zvoliť najviac dva dobrovoľné maturitné predmety. Ak si zvolí ako dobrovoľný predmet cudzí jazyk, vykoná iba ústnu časť MS na zvolenej úrovni B1 alebo B2.

    Ústnu formu internej časti MS tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturanta z príslušného predmetu, ktoré je možné nájsť na stránke Štátneho pedagogického ústavu:

    Základné informácie o maturite >>>

    Cieľové požiadavky platné od školského roka 2018/2019 >>>

    Špecifikácie testov a názvy tém slohových prác z minulých rokov nájdete na webovej stránke maturitné testy >>>.