• VÝTVARNÁ SÚŤAŽ „VESMÍR OČAMI DETÍ“

     • Každý je jedinečný, a teda aj svet vidí jedinečne. Svedčia o tom aj výtvarné práce našich žiakov. Mnohí ukázali svoj pohľad na vesmír. Zo všetkých žiackych prác, sme museli urobiť užší výber a z tohto užšieho výberu vybrať iba 10 prác. Nebolo to ľahké rozhodovanie! Tie, ktoré nepostúpili zdobili aspoň triedne nástenky. 10 postupujúcich prác putovalo na posúdenie do Hvezdárne a planetária v Prešove.
      VEĽMI SA TEŠÍME, ŽE MÁME POSTUPUJÚCU PRÁCU DO CELOSLOVENSKÉHO KOLA V HURBANOVE. SRDEČNE GRATULUJEME LUCII VARGOVEJ Z 3.B.                       
      Keďže zaslané práce sa späť neposielajú, ponúkame Vám aspoň ich virtuálnu prehliadku.  

      Okresnú virtuálnu galériu postupujúcich prác si môžete pozrieť tu: >>>

      Mgr. Jana Vassová

     • Príkaz riaditeľa s platnosťou od 19. apríla 2021

     • Príkaz riaditeľa školy
      č. 18/2021

      na spôsob prevádzky a vzdelávací proces v zložkách  v Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3 
      v Prešove s
      platnosťou od 19. 04. 2021.

      V súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021, rozhodnutím ministra školstva telesnej výchovy a športu SR č. 2021/12811:1-A1810 z 12.04.2021 vydávam nasledujúce pokyny k prevádzke a vzdelávaniu v organizačných zložkách Evanjelickej spojenej školy v Prešove:

      Evanjelická materská škola: 
      od 19.04.2021 riadna (prezenčná) prevádzka pre deti všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 po testovaní zamestnancov školy a rodičov.
      Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré pôjde do školy odošle cez EDUPAGE v časti „žiadosti“ nasledujúce prehlásenia (všetko v jednom):
      Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa. V prílohe tohto vyhlásenia dokladuje negatívny výsledok PCR alebo AG testu (nie starší ako 7 dní), alebo že spadá pod niektorú z výnimiek. Odoslaním vyhlásenia rodič súhlasí so spracovaním osobných údajov v súvislosti s COVIDOom.
      Čestné vyhlásenie je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke vždy do nedele predchádzajúcej novému pracovnému týždňu do 18.00 kópie negatívnych PCR, resp. AG testov každých 7 dní.  Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Evanjelická základná škola – prvý stupeň + Školský klub detí:
      od 19.04.2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 po testovaní zamestnancov školy a rodičov.
      Zákonný zástupca žiaka, ktorý pôjde do školy odošle cez EDUPAGE v časti „žiadosti“ nasledujúce prehlásenia (všetko v jednom):
      Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa. V prílohe tohto vyhlásenia dokladuje negatívny výsledok PCR alebo AG testu (nie starší ako 7 dní), alebo že spadá pod niektorú z výnimiek. Odoslaním vyhlásenia rodič súhlasí so spracovaním osobných údajov v súvislosti s COVIDOom. Čestné vyhlásenie je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke do nedele predchádzajúcej novému pracovnému týždňu do 18.00kópie negatívnych PCR, resp. AG testov každých 7 dní. 
      Žiaci 3. a 4. ročníka majú možnosť (nie povinnosť) sa testovať kloktacími testami priamo v škole v rámci vyučovania. Toto testovanie je podmienené prejavením záujmu zákonného zástupcu po výzve školy.
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Evanjelická základná škola – druhý stupeň 8.-9. ročník:
      od 19.04.2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 po testovaní zamestnancov školy, rodičov a žiakov.
      Zákonný zástupca žiaka, ktorý pôjde do školy odošle cez EDUPAGE v časti „žiadosti“ nasledujúce prehlásenia (všetko v jednom):
      Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa. V prílohe tohto vyhlásenia dokladuje negatívny výsledok PCR alebo AG testu (nie starší ako 7 dní) žiaka (AG alebo kloktací PCR) a rodiča (AG), alebo že spadá pod niektorú z výnimiek.
      Žiaci 8. a 9. ročníka majú možnosť (nie povinnosť) sa testovať kloktacími testami priamo v škole v rámci vyučovania (najbližšie v piatok 16. 04. 2021). Toto testovanie je podmienené prejavením záujmu zákonného zástupcu po výzve školy. V prípade nezáujmu o kloktacie testy, žiaci musia predložiť negatívny výsledok iného typu testu na COVID (AG alebo PCR).
      Odoslaním vyhlásenia rodič súhlasí so spracovaním osobných údajov v súvislosti s COVIDOom. Čestné vyhlásenie je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke do nedele predchádzajúcej novému pracovnému týždňu do 18.00kópie negatívnych PCR, resp. AG testov každých 7 dní. 
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.                  Prezenčné vzdelávanie v období od 19.04.2021 do 23.04.2021 bude realizované v rámci adaptačného procesu žiakov po návrate z dištančného vzdelávania v súlade s nasledujúcimi pokynmi:

      1. Žiakom bude vytvorený mimoriadny rozvrh hodín s prevahou triednických hodín zameraných na adaptáciu, sociálno-psychologické poradenstvo, výchovné a vzdelávacie aktivity.
      2. Klasifikácia a hodnotenie žiakov nebude realizované formou známok, ale vo forme ústneho hodnotenia, poradenstva, couchingu a podpory obnovovania vzdelávacích návykov.
      3. Prechod na prezenčné vzdelávanie a celkový adaptačný proces sa bude riadiť Metodickým pokynom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, odporúčaniami školskej psychologičky a školskej špeciálnej pedagogičky.

      Evanjelická základná škola – druhý stupeň 5.-7. ročník:
      pokračuje dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EZŠ v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET. 
      Prezenčné vzdelávanie v škole, v malých skupinách do 5 žiakov pre tých, ktorí sa nezúčastňujú dištančného vzdelávania. O žiakoch zaradených do tejto skupiny rozhodne riaditeľ školy v piatok do 12.00 s platnosťou na nasledujúci týždeň na základe návrhu triedneho učiteľa žiaka. V prípade zaradenia žiaka do prezenčného vzdelávania sa tento typ vzdelávania stáva pre žiaka povinným.

      V súvislosti s predpokladaným otvorením prevádzky celého druhého stupňa základnej školy od 26.04.2021, bude žiakom 5. - 7. ročníka bude ponúknutá možnosť (nie povinnosť) testovania kloktacími testami priamo v škole v rámci vyučovania (najbližšie v piatok 23. 04. 2021). Toto testovanie je podmienené prejavením záujmu zákonného zástupcu po výzve školy. V prípade nezáujmu o kloktacie testy, žiaci musia predložiť negatívny výsledok iného typu testu na COVID (AG alebo PCR).

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta: 
      pokračuje  dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a  rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET.
      V súvislosti s predpokladaným otvorením prevádzky nižších ročníkov osemročného gymnaziálneho programu od 26. 04. 2021, bude žiakom Primy, Sekundy, Tercie a Kvarty ponúknutá možnosť (nie povinnosť) testovania kloktacími testami priamo v škole v rámci vyučovania (najbližšie v piatok 23. 04. 2021). Toto testovanie je podmienené prejavením záujmu zákonného zástupcu po výzve školy. V prípade nezáujmu o kloktacie testy, žiaci musia predložiť negatívny výsledok iného typu testu na COVID (AG alebo PCR).

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Kvinta, Sexta, Septima, I.A, II.A, III.A: pokračuje dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a  rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET. 

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Oktáva, IV.A: 
      od 19. 04. 2021 prezenčné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín po testovaní zamestnancov školy a žiakov. 
      Do budovy môžu vstúpiť iba žiaci, ktorí predložia čestné Vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukážu sa negatívnym AG alebo PCR testom na ochorenie COVID-19, ktorý si zabezpečuje samostatne alebo dokladuje, že spadá pod niektorú z výnimiek.  
      Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a výsledok negatívneho testu je potrebné zaslať elektronicky triednemu učiteľovi vždy hneď po skončení platnosti posledného 7-dňové potvrdenia o negativite cez EDUPAGE. 
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Rozhodnutie o spôsobe vzdelávania sa môže meniť
      v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie
      v okrese Prešov a v súlade s pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

      PhDr. Marián Damankoš, PhD.
                        riaditeľ školy

     • Škola pre budúcnosť – hodina s Danielom Hevierom

     • Dnes mala naša kvarta EKG veľmi zaujímavú hodinu slovenského jazyka. Aj keď sa učíme dištančne, prišiel medzi nás slovenský spisovateľ Daniel Hevier. Možno na prekvapenie mnohých s veľmi zaujímavou témou - Ako sa učiť pre život a ako sa naučiť učiť sa. Pánovi Hevierovi, ktorý pre nás pripravuje knihu – neučebnicu života: Škola pre tvoju budúcnosť s podtitulom Nauč sa učiť sa pre seba, sa podarilo rozprúdiť na túto tému živú diskusiu. A bolo vážne, ale aj veselo. Na čo sa učiť? Kde sa na Slovensku vyrábajú klince? Žiť pre minulosť, prítomnosť, či budúcnosť? Kto vlastne som? Bude mať v blízkej budúcnosti prácu len ten, kto si ju vymyslí? Čo by sme sa mali učiť v škole?... Múdre otázky a múdre odpovede či riešenia. Hodina zbehla ani nevieme ako, ešte sme si ju aj predĺžili. V diskusii budeme určite pokračovať na hodinách SJL s p. prof. Ľudmilou Kónyovou a radi prijmeme hodenú rukavicu na ďalšiu možnú spoluprácu. Pánovi Hevierovi, ďakujeme, bolo super. Štatisticky vzaté - na konci stretnutia dostal od žiakov nasledovné hodnoteniie. 10x SUPER, 7x LIKE,1x ÚŽAS a 1x OSLAVA. A to hovorí za všetko.

      PhDr.Ľudmila Kónyová

     • Príkaz riaditeľa školy s platnosťou od 12. 4. 2021

     • Príkaz riaditeľa školy
      č. 17/2021

      na spôsob prevádzky a vzdelávací proces v zložkách   v Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3 
      v Prešove s platnosťou od 12. 04. 2021.


      V súlade s uznesením Vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021, rozhodnutím ministra školstva telesnej výchovy a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 z 02.03.2021 a rozhodnutím ministra školstva telesnej výchovy a športu SR č. 2021/11929:1-A1810 z 08.04.2021 vydávam nasledujúce pokyny k prevádzke a vzdelávaniu v organizačných zložkách Evanjelickej spojenej školy v Prešove:

      Evanjelická materská škola: od 12. 04 .2021 riadna (prezenčná) prevádzka pre deti všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 po testovaní zamestnancov školy a rodičov. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré pôjde do školy odošle cez EDUPAGE v časti „žiadosti“ nasledujúce prehlásenia (všetko v jednom): 
      Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa. V prílohe tohto vyhlásenia dokladuje negatívny výsledok PCR alebo AG testu (nie starší ako 7 dní), alebo že spadá pod niektorú z výnimiek. Odoslaním vyhlásenia rodič súhlasí so spracovaním osobných údajov v súvislosti s COVIDOom. 
      Čestné vyhlásenie je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke vždy do nedele predchádzajúcej novému pracovnému týždňu do 18.00 a kópie negatívnych PCR, resp. AG testov každých 7 dní.   
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: respirátory-dezinfekcia-odstupy.
      Príloha: Vyhlásenie zákonného zástupcu.

      Evanjelická základná škola – prvý stupeň + Školský klub detí: od 12. 04. 2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 po testovaní zamestnancov školy a rodičov. Zákonný zástupca žiaka, ktoré pôjde do školy odošle cez EDUPAGE v časti „žiadosti“ nasledujúce prehlásenia (všetko v jednom): 
      Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa. V prílohe tohto vyhlásenia dokladuje negatívny výsledok PCR alebo AG testu (nie starší ako 7 dní), alebo že spadá pod niektorú z výnimiek. Odoslaním vyhlásenia rodič súhlasí so spracovaním osobných údajov v súvislosti s COVIDOom. Čestné vyhlásenie je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke do nedele predchádzajúcej novému pracovnému týždňu do 18.00 a kópie negatívnych PCR, resp. AG testov každých 7 dní.   
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: respirátory-dezinfekcia-odstupy.

      Evanjelická základná škola – druhý stupeň: pokračuje dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EZŠ v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET. 
      Prezenčné vzdelávanie v škole, v malých skupinách do 5 žiakov pre tých, ktorí sa nezúčastňujú dištančného vzdelávania. O žiakoch zaradených do tejto skupiny rozhodne riaditeľ školy v piatok do 12.00 s platnosťou na nasledujúci týždeň na základe návrhu triedneho učiteľa žiaka. V prípade zaradenia žiaka do prezenčného vzdelávania sa tento typ vzdelávania stáva pre žiaka povinným.  

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta:  pokračuje  dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a  rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET.

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Kvinta, Sexta, Septima, I.A, II.A, III.A: pokračuje dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a  rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET. 

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Oktáva, IV.A:  od 12. 04. 2021 prezenčné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín po testovaní zamestnancov školy a žiakov. Do budovy môžu vstúpiť iba žiaci, ktorí predložia čestné Vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukážu sa negatívnym AG alebo PCR testom na ochorenie COVID-19, ktorý si zabezpečuje samostatne alebo dokladuje, že spadá pod niektorú z výnimiek.  
      Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a výsledok negatívneho testu je potrebné zaslať elektronicky triednemu učiteľovi vždy hneď po skončení platnosti posledného 7-dňové potvrdenia o negativite cez EDUPAGE. 
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: respirátory-dezinfekcia-odstupy.

      Rozhodnutie o spôsobe vzdelávania sa môže meniť
      v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie
      v okrese Prešov a v súlade s pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

      PhDr. Marián Damankoš, PhD.
                        riaditeľ školy

     • Okresné kolo matematickej olympiády kategórií Z6, Z7 a Z8

     • V stredu 31. marca 2021 sa konalo okresné kolo 70.ročníka matematickej olympiády online v kategóriách Z6, Z7 a Z8. Našu školu reprezentovali v každej kategórií traja žiaci EKG. V kategórii Z6 (6.ročník, príma) sa úspešnými riešiteľmi stali Radka Damankošová (obsadila 7.miesto) a Michal Biroš (8. miesto) z prímy. V kategórii Z7 (siedmaci, sekunda) boli úspešnými riešiteľmi Michal Drotár (4. miesto) a Dominik Uhriňák (5.miesto) zo sekundy. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme, všetkým riešiteľom (J. Adam, J. Molitoris, L. Liška, L. Mikušová, D. Macej) ďakujeme za reprezentáciu našej školy a prajeme veľa radosti pri spoznávaní čarov matematiky :)

      RNDr. Iveta Germanová

     • Okresné kolo vedomostnej súťaže „ČVOH 2021“

     • Hvezdáreň a planetárium v Prešove v dňoch 23. - 25. marca 2021 zrealizovala okresné kolo celoštátnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“, ktorej vyhlasovateľom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Súťaž prebehla v troch vekových kategóriách on-line formou v popoludňajších hodinách. Naši štvrtáci (C. E. Ciglar, P.Mžigod, E.Demčáková, B. Segedyová zo 4.A, 4.B) síce nezískali najvyššie priečky, ale boli skvelými najmladšími bojovníkmi vo svojej kategórii a zároveň reprezentantmi svojej školy. Srdečne blahoželáme!

      PaedDr. Ľubica Demčáková

     • Úspech v celoslovenskom kole súťaže Pisateľské BrČkO

     • S veľkou radosťou sa na známosť dáva,

      že na našej EZŠ zas úspech v literárnej súťaži,

      až v ďalekej Bratislave žiačka získava!

      Nuž veru, je to tak

      - školské Pisateľské BrČkO

      nie je tu len tak,

      ale múdre deti,

      píšu múdre veci :).

      Tentokrát Kristínka Gavliaková z 3.A

      1. miesto vyhrala,

      a dokonca aj cenu verejnosti získala.

      Chcete si jej príbeh prečítať?

      Stačí len trochu v počítači poklikať

      a o psíkovi Šarykovi si môžete prečítať.

      https://pisatelskebrcko.webnode.sk/

     • Staň sa žiakom prímy EKG

     • Milý piatak, milá piatačka! 
      Máš rád cudzie jazyky? Rád cestuješ? Chceš sa stať členom našej veľkej rodiny? Staň sa žiakom prímy nášho 8-ročného gymnázia. Stačí, keď s rodičmi vyplníš online prihlášku v EduPage do 8. apríla 2021 a úspešne vykonáš prijímacie pohovory :) TEŠÍME SA NA TEBA!

     • Čo ti EKG ako škola ponúka?

     • Evanjelické kolegiálne ponúka:

      • kvalitné vzdelávanie v 2 odboroch: 4-ročné (pre deviatakov) a 8-ročné (pre piatakov);
      • kvalifikovaných pedagógov, pre ktorých nie si len ČÍSLO!;
      • rôzne pedagogické stratégie, ktoré ti pomôžu v tvojom štúdiu;
      • blokové vyučovanie v rámci projektových týždňov;
      • možnosť výmenných pobytov v zahraničí;
      • útulné priestory plné nových kamarátov;
      • skvelú spoluprácu vyučujúcich s tvojimi rodičmi;
      • a ešte omnoho viac ....
     • Prijímacie konania na školský rok 2021/2022

     • Milí rodičia, milí žiaci,
      na stránke našej školy sú zverejnené informácie k prijímaniu žiakov do našej školy.

      Informácie pre záujemcov o štúdium v EKGtu >>>

      Informácie pre záujemcov o štúdium v EZŠ: tu >>>

      Informácie pre záujemcov o štúdium v EMŠ: tu >>>

      Na všetkých nových žiakov sa tešíme!

     • A čo na našu EZŠ hovoria rodičia?

     • Najlepšie hodnotenie, je hodnotenie tých, ktorí majú s našou školou reálne skúsenosti. Nie len deti, učitelia, ale samozrejme aj rodičia tvoria komunitu každej školy. A čo si na našej škole cenia rodičia detí, ktoré ju navštevujú?

     • Inklúzia v našej EZŠ

     • Každý žiak má právo na vzdelanie, no ak chceme každému žiakovi poskytovať kvalitné vzdelávanie, je potrebné mať vytvorené podmienky materiálne aj personálne. Na našej  škole máme inkluzívny tím zložený zo školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a asistentov učiteľa. Tento tím poskytuje odbornú a kompenzačnú pomoc žiakom, rodičom a učiteľom. Aj vďaka nim  má naša škola možnosť poskytnúť lepšie príležitosti vo vzdelávaní žiakom so špecifikami a zároveň skvalitniť vzdelávanie aj ostatných žiakov našej školy.