• V pondelok začíname ...

     • Milí žiaci, 
      veríme, že ste si počas vianočných sviatkov dostatočne oddýchli v kruhu svojich najbližších. Teším sa na Vás už v pondelok 08. 01. 2024. Pre tých, ktorí majú záujem o spoločnú športovú aktivitu, dávame do pozornosti spoločné korčuľovanie, ktoré organizuje duchovný správca školy v nedeľu 07. 01. 2024 (oznam je v EduPage). 

      riaditeľ školy

     • Vianočné služby Božie EKG a 2.stupňa EZŠ

     • V piatok 22. decembra o 11.00 hod. sme sa spolu stretli  na slávnostných službách Božích v Chráme Sv. Trojice – žiaci EKG a 2. stupňa EZŠ, učitelia, ale aj naši absolventi. Službami nás sprevádzal duchovný správca školy M. Oráč. Kázeň Božieho Slova predniesol Mgr. Peter Mihoč, biskup VD ECAV. V úvode kázne vyzval spoločenstvo k minúte ticha z úcty k obetiam nezmysleného vraždenia v Prahe a obetiam vojny na Ukrajine. V kázni sme sa zamýšľali nad vianočným posolstvom verša „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľudom dobrej vôle.“

      Služby Božie hudbou a piesňami doprevádzala školská kapela pod vedením J. Poliakovej.

      Interiér kostola skrášlil nádherný originálny betlehem, ktorý vyrobili žiaci l.O počas blokového vyučovania výtvarnej výchovy pod vedením triednej učiteľky M. Chalupkovej.

      Na záver sa prítomným prihovoril riaditeľ školy M. Damankoš, ktorý všetkým poprial pokojné a požehnané vianočné sviatky.

      Gabriela Kundríková

     • Vianočný príhovor

     • Milí žiaci, kolegovia, priatelia, bratia a sestry,
      v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole v 31. až 36. verši čítame: 31 „Kto prichádza zhora, je nad všetkými; a kto je zo zeme, je zemský a zemsky hovorí; kto prichádza z neba, je nad všetkými 32 a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nikto neprijíma Jeho svedectvo. 33 Kto prijal Jeho svedectvo, potvrdil, že Boh je pravdivý. 34 Lebo koho Boh poslal, ten hovorí reči Božie. (Boh) Mu totiž dáva Ducha v plnosti. 35 Otec miluje Syna a všetko dal Mu do ruky. 36 Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom.“

      Saturnálie boli sviatky v starovekom Ríme na počesť boha Saturna, ktoré sa konali 17. decembra buď jeden deň, v neskorších dobách sa predlžovali a najneskôr končili až 30. decembra. Počas týchto sviatkov sa nepracovalo, úrady a školy boli zatvorené a všetci ľudia (vrátane otrokov) sa oddávali hostinám a veseliciam. Ľudia sa zvykli obdarúvať najmä sviečkami, ktoré symbolizovali svetlo a teplo do nadchádzajúcich zimných dní. Otroci sa v tento deň stávali rovnými so svojimi pánmi alebo si dokonca roly vymenili a boli svojimi pánmi obsluhovaní. Pre otroka muselo byť úžasnou skúsenosťou, keď zažil pocit slobody. Keď si mohol vyskúšať pozíciu „obsluhovaného“. Žiaľ, v Ríme to trvalo počas Saturnálií maximálne pár hodín. Som však presvedčený, že táto zámena rol otrokovi vlievala nádej, že to v jeho živote môže byť aj inak. Existovali totiž rôzne spôsoby, ako sa stať slobodným. Podľa niektorých názorov sa v časoch pokresťančovania Ríma Saturnálie premenili na Vianoce, kedy sa tiež ľudia obdarúvajú a oslavujú. Dnes sa Saturnálie slávia na niektorých nemeckých vysokých školách, kedy si študenti vymenia svoje roly so svojimi profesormi.

      Vianoce sú demonštráciu toho, že Boh sa stal a stále chce stať jedným z nás. Zobral na seba našu rolu. Prichádza v ľudskom tele do „Betlehema sveta a ľudských sŕdc“. Je to zvláštne. Väčšinou je to naopak. Ľudia sa chcú stať bohmi. A my vieme, ako to väčšinou dopadne... Biblický text hovorí, že: „Kto prichádza zhora, je nad všetkými... kto prichádza z neba, je nad všetkými.” Boh v narodenom Mesiášovi prináša „sebazjavenie do nášho životného priestoru”. Z tohto Božieho sebazjavenia v Ježišovi prichádza život. Život, ktorý nemôže dať žiadny človek ani inštitúcia, ktorá je na zemi. Ježiš totiž prináša zjavenie (P)pravdy (sám je Pravdou), ktorá presahuje všetky obmedzené pravdy tohto sveta, aj „zaručené“ pravdy súčasnosti. V Ňom sa spája niečo, čo je nášmu rozumu ťažko predstaviteľné. Reformační otcovia to vyjadrili v 3. článku Augsburského vyznania: „Ďalej učíme, že Boh Syn sa stal človekom, narodil sa z čistej panny Márie. Dve prirodzenosti, božská a ľudská, sú teda v jednej osobe nerozdeliteľne spojené: jeden Kristus, pravý Boh a pravý človek, ktorý sa skutočne narodil, trpel, bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný; je obeťou nielen za dedičný hriech, ale aj za všetky ostatné hriechy a zmieril Boží hnev.“ Realita Vianoc nás vyzýva k vyriešeniu existenciálnej dilemy – nevyhnutnej voľby. Jednoducho sa musíme rozhodnúť: Ježiš áno alebo nie! „Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom“.

      Prečítaný text nasleduje po jednom z najúžasnejších príbehov stretnutia ustráchaného, ale aj hľadajúceho človeka s Mesiášom. Stretnutie Ježiša a Nikodéma. Akoby nám chcel Nikodémov príbeh povedať, že v našich otázkach života sme si pri Ježišovi všetci rovní: jednoduchí rybári, intelektuáli, farizeji, colníci... Lebo všetci potrebujeme, aby sa Ježiš narodil v našom vnútri. On sa chce narodiť v tvojom/mojom srdci. Z biblických opisov vieme, že miesto Jeho narodenia nebol „žiadny hotel Hilton“. Naše vnútro tiež neraz pripomína smetisko, či Augiášov chliev... Do tejto reality Ježiš prichádza, lebo ho Otec poslal. „Lebo koho Boh poslal, ten hovorí reči Božie. (Boh) Mu totiž dáva Ducha v plnosti. Otec miluje Syna a všetko dal Mu do ruky. A to Slovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami...“

      Možno si myslíš, že to všetko v sebe dokážeš upratať sám, sama... Máš na to právo. Niet nad slobodnú vôľu... A možno sú také úvahy len mrhaním času... Pán sveta zostupuje a chce ťa oslobodiť z otroctva. Nie je to oslobodenie len pre sviatočné dni. Nie je to dočasný, falošný pocit nádeje, ktorý opäť skončí sklamaním a zatrpknutosťou... On nám prináša slobodu z otroctva pre dnešok, zajtrajšok aj pre večnosť, ktorá je trvalá. Nemusíme byť otrokmi, ale dedičmi, občanmi so všetkými právami slobodných Božích detí. Som presvedčený, že o tejto vízii života sa oplatí uvažovať. Amen.

      Modlitba: Drahý Pane Ježiši, Ty prichádzaš dnes do našich Betlehemov. Do rozbúrených sŕdc, vzťahov, chorôb, zatrpknutosti. Ty nie si placebo – neúčinné liečivo, ktoré nás fiktívne lieči. TY si skutočný Boh a skutočný človek. Amen.

      ThDr. Matej Oráč, PhD., duchovný správca ESŠ

     • Vianočný volejbalový turnaj

     • Aj tento rok sme záver kalendárneho roka 2023  zavŕšili tradičným školským volejbalovým turnajom. Gratulujeme žiakom VII.O triedy k víťazstvu a ďakujeme našim milým učiteľom  za ich čas, odvahu a hlavne radosť postaviť sa proti víťaznému družstvu študentov EKG . 

     • DSD II skúška našich maturantov

     • Dňa 29. novembra absolvovalo 13 žiakov VIII.O písomnú časť nemeckej jazykovej skúšky DSD II na úrovni B2/C1. Svoju argumentačnú slohovú prácu písali k téme „Sociálna dobrovoľnícka angažovanosť“. Následne sa konala v dňoch 14. a 19. decembra ústna skúška, na ktorej prezentovali a obhajovali študenti svoje projekty. Tešíme sa z ich úspechov v ústnej skúške a veríme, že aj výsledky v písomnej časti budú pozitívne. V tomto roku pracovali žiaci na týchto témach:
      M. Fedor- Sollten die Atomkraftwerke abgeschafft werden? – Mali by sa zrušiť atómové elektrárne? – C1
      E.M. Čurlíková – Resozialisierung der Gefangenen im Gefängnis – Chancen und Risiken – Resocializácia väzňov vo väzení – Šance a riziká – C1
      K. Birošová – Sollen die Fastfashionketten abgeschafft werden? – Mali by byť Fastfashion- reťazce zrušené? – C1
      T. Gajdošová – Autoritativer Erziehungsstil – Autoritatívny výchovný štýl – C1
      K. Kozáková – Einfluss der soziaen Medien auf die  Menschen – Vplyv sociálnych médií na ľudí – C1
      S. Ferencová – Hausunterricht – Vyučovanie v domácom prostredí – C1
      E. Iľková – Kaffee und Kofein – Káva a kofeín – C1
      N. Nemcová – Sollen die Schusswaffen in Privatbesitz sein? – Mali by byť strelné zbrane v súkromnom vlastníctve? - C1
      M. Šuščáková – Sollte künstliche Intelligenz Menschen in der Arbeit ersetzt werden? – Mala by umelá inteligencia nahradiť ľudí v práci?  - C1)
      E. Valášeková – Digitale Medizin – Digitálne medicína – C1
      R. Juríková – Emigration der jungen Menschen – Emigrácia mladých ľudí – C1
      S. Talianová – Influencer – Ihre Stärken und Schwächen – Influenceri – Ich silné a slabé stránky – B2ň
      J.M. Ondriová – Die Pflegeroboter und ihre Rolle in der modernen Gesellschaft – Ošetrovateľské roboty a ich úloha v modernej spoločnosti – C1

      Mgr. I. Birošová, Mgr. G. Kundríková

     • 🎄🌟Vianočné vystúpenie prvákov🎄🌟

     • Naši prváci si pre rodičov pripravili vianočné vystúpenie. V ňom sme prepojili vianočné udalosti narodenia Pána Ježiša s projektom Lienka Školienka, ktorému sa venujeme počas celého školského roka. Čítame a rozoberáme príbehy z jej školského života, ktoré sú plné radostí, starostí aj poučenia. Pri narodení Pána Ježiša bol prítomný živočíšny svet, aj ten najmenší. Naši prváčikovia sú na základnej škole tiež najmenší, takí chrobáčikovia, ale napriek tomu, dokážu veľké veci.

     • VIANOČNÁ AKADÉMIA V EMŠ

     • Znovu sa blížia Vianoce a tento čas čakania sme si spríjemnili Vianočnou akadémiou. Už prvé decembrové dni patrili príprave kostýmov, rozdeleniu rolí, ale aj prvým tanečným krokom. Anjelikovia, ktorých stvárnili deti z triedy Lienok, zleteli z nebíčka zvestovať radostnú zvesť a zároveň zvolali zvieratká (stvárnili deti z triedy Mravčekov) zohrievať maličké dieťatko. Zohrejú však ,,DIEŤA" svojim  dychom pyšní, hrubí, alebo prefíkaní ? Aj v našich domoch, rodinách (stvárnili deti z triedy Včielok) klope na dvere a hľadá celé naše srdce. Záver vystúpenia patril spoločnej piesni, ktorá letí svetom a zvestuje radostnú zvesť.

     • Zimné korčuľovanie

     • Milí kolegovia v ESŠ, milí priatelia z BÚ VD ECAV, 
      srdečne vás pozývame aj s vašimi rodinami na zimné korčuľovanie v PSK ARÉNE na Sekčove 7. januára (nedeľa pred koncom vianočných prázdnin) 2024 v čase 14.35 – 15.35 hod. 

     • Školské kolo Pytagoriády malých gymnazistov

     • V stredu 13. decembra 2023 sa konalo školské kolo Pytagoriády v kategóriách P6, P7 a P8. Žiaci prímy, sekundy a trecie si zmerali sily pri riešení úloh online formou. 
      Výsledky: 
      Príma P6: 3 úspešní riešitelia: Lenka Šimočková - 20 bodov (11 + 9), Matej Kovalčík a Tadeáš Kupský - 18 bodov (10 + 8). 
      Sekunda P7: 2 úspešní riešitelia: Ema Macejová a Zoe Semančíková - 15 bodov (10 + 5).

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, úspešným riešiteľom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole!

      RNDr. I. Germanová

     • PYTAGORIÁDA na EZŠ

     • V dňoch 12. 12. a 13.12.2023 sa konalo školské kolo Pytagoriády. Do riešenia úloh sa zapojili žiaci piateho až ôsmeho ročníka. Žiaci riešili zaujímavé úlohy online formou.
      V kategórii P5 boli úspešnými riešiteľmi: J. Poljak, Z. Futašová, J. Gajdoš, E. Hanková, T. Šala.
      V kategórii P7 Miriam Verčimáková.
      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

      PaedDr. Adriana Pancuráková

     • 👍🎉Súťaž iBobor na EZŠ👍🎉

     • V celoslovenskej informatickej súťaži iBOBOR, v ktorej súťažilo 129 965 žiakov sme mali na EZŠ úspešných riešiteľov.

      Výsledky:
      kategória DROBEC
      Milan Majerník 3.A
      Nina Marhevská 2.B
      Richard Kováč 3.A
      Viktória Vassová 2.A
      Mário Mathia 2.A
      Tobiáš Martaus 3.B
      Tobiáš Matys 2.A
      Tadeáš Baloga 2.B
      Martin Poljak 3.A
      Tomáš Kožlej 2.B
      Matej Imrich 3.A
      Oliver Uhriňák 3.A
      Lujza Ernstová 3.A
      Timotej Baloga 3.B

      Kategória BOBRÍK
      Jakub Kušnír 5.B
      Filip Harčar 4.A
      Matias Semančík 5.A
      Juraj Gajdoš 5.B
      Alex Huba 5.A
      Alexandra Bašistová 5.A
      Dominik Mojžiš 5.B
      Karin Majerniková 4.A
      Elias Štoffa 4.B
      Michal Petrík 5.A
      Nikol Sotáková
      5.B
      Zara Futášová 5.A
      Krišpín Majirský 5.A
      Lea Vassová 5.B
      Peter Ján Wagner 5.A
      Tereza Roháčková 5.B
      Elizabet Hanková 5.B
      Juraj Poljak 5.A
      Lukáš Barej 4.B
      Lulu Molitoris 5.A
      Daniel Čelovský 4.A
      Michal Mižišin 5.B
      Olena Chernozub 4.A
      Dorota Zlatohlavá 5.A
      Michal Molitoris 4.B
      Adam Soltyš 5.A
      Teodor Šala 5.B
      Laura Valachová 4.B
      Jacob Juraj Mikovič 4.B
      Mia Uhriňáková 5.A

      Jasna Kešeláková 4.B

      Kategória BENJAMÍN
      Jakub Alexovič 6.A
      Adrián Jamnický 7.A
      Daniel Drotár 7.A
      Samuel Ferenc 7.A
      Kategória KADET
      Branislav Šimočko 8.A

      Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

     • ZÁCHRANÁR DRÁČIK V AKCII V EMŠ

     • V triede včielok deti postupne prinášali a prezentovali svoje knižky, ktoré si samé (s pomocou rodičov) vymysleli, nakreslili a zviazali. Hlavným hrdinom a záchrancom bol Dráčik. Vyskúšali si tak svoju odvahu rozprávať vlastný príbeh pred celou triedou. Po zvládnutej prvej časti sme projekt ukončili preoblečení za dráčikov. Spoločne deti zachraňovali svojich  hrdinov zdolávaním rôznych prekážok. Spev piesne Drak, odovzdanie diplomu a medaily boli záverom celého dvojmesačného  projektu.

    • Školské kolo Olympiády ľudských práv v EKG
     • Školské kolo Olympiády ľudských práv v EKG

     • Dňa 7. decembra 2023 sa v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu konalo školské kolo Olympiády ľudských práv. 
      Výsledky:
      1. miesto: Dominik Uhriňák (V.O)
      2. miesto: Zuzana Chalupková (III.A), Milan Sisák (VI.O)
      3. miesto: Tatiana Balúchová (II.A)).

      Dominikovi blahoželáme a držíme prsty na krajskom kole, kde nás bude dňa 8. 2. 2024 reprezentovať.

      Mgr. Zuzana Kmeciková

     • MIKULÁŠ V EMŠ

     • V stredu do našej škôlky zavítal Mikuláš, čert a anjel. Deti ho netrpezlivo očakávali a privítali ho pesničkou a básničkou. Mikuláš ich odmenil balíčkami, ktoré si osobne prevzali s radostnými detskými očkami.

     • Anglická olympiáda

     • V mesiaci november sme na škole uskutočnili školské kolo tejto súťaže a na spoločných Službách Božích sme vyhlásili výsledky súťaže. Záujem zo strany žiakov bol obrovský, čo nás veľmi teší.
      Evanjelická základná škola:
      Kategória 1A:

      1.miesto – Daniel Drotár,
      2.miesto - Andrea Lešková,
      3.miesto – Slavomíra Harčárová.
      Kategória 1B:
      1. miesto – Barbora Blaščáková,
      2. miesto - Laura Šarišská,
      3.miesto – Nina Ondičová.
      Kategória 1C:
      1.miesto – Rudolf Jakubík,
      2.miesto – Dominik Kaleja.
      Evvanjelickom kolegiálnom gymnázium
      Kategória 1A:
      1.miesto – Kristína Kollárová,
      2.miesto – Róber Kucharský,
      3.miesto – Lilien Šimková.
      Kategória 1.B:
      1.miesto – Lýdia Andruščáková,
      2.miesto – Veronika Janková,
      3.miesto – Radka Damankošová.
      Kategória 2A:
      1.miesto – Soňa Ivanová,
      2.miesto – Emma Demčáková,
      3. miesto – Michal Drotár.
      Kategória 2B:
      1. miesto – Dorota Juricová,
      2.miesto – Peter Ščerbák,
      3.miesto – Martin Molitoris.
      Kategória 2C2:
      1. miesto – Roman Šimko.
      Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcim z prvého miesta želáme veľa úspechov v okresnom kole.

      Za tím ANJ – Mgr. M. Voľanská, Z. Kováčová

     • Global 16 days campaign /26. november -10. december/

     • Global 16 days campaign /26. november -10.december/ – v rámci  hodín ANJ sa počas týchto 16 dní intenzívnejšie venujeme témam, na ktoré je zameraná táto kampaň /násilie na ženách, násilie v akejkoľvek forme, šikana,  AIDS, vojna, obchodovanie s ľuďmi, ľudské práva.../  Spolu so študentmi sme pripravili prezentácie, projekty, diskusie,  počas ktorých sme sa viac oboznámili s danými témami a zároveň si uvedomili dôležitosť rozprávať sa a informovať o rôznych javoch, ktoré sa objavujú v našej spoločnosti.

      Za tím ANJ-Mgr. M. Voľanská