• MOJA DEDINA , ako ju vidím ja...

     • Posledná výtvarná súťaž, do ktorej za zapájame, je vyhlásená Spolkom pre obnovu dediny a obcou Miklušovce.
      Cieľom súťaže bolo dať deťom priestor výtvarne stvárniť miesta, kde vyrastajú, ich tajné zákutia, kde sa chodia hrávať...aby svojimi kresbami poukázali, prečo je život na dedine zaujímavý, kam ich kroky vedú na prechádzkach so svojimi rodičmi, starými rodičmi i kamarátmi.
      Za našu školu sa zo všetkých zapojených prác do užšieho výberu dostalo 5, ktoré putujú do obce Miklušovce na vyhodnotenie.
      Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí tento školský rok obohatili náš svet svojím výtvarným vnímaním! Nech počas prázdnin tiež objavíte tajné zákutia našich dedín a miest.
      Prajeme krásny prázdninový čas! Prežite ho v Božej ochrane!

      Mgr. Jana Vassová

     • Služby Božie 30. júna 2021

     • Milí priatelia, bratia a sestry. Služby Božie pre žiakov Evanjelickej spojenej školy v Prešove sa 30. júna (streda) o 8:30 (EZŠ 1. stupeň), 9:30 (EZŠ 2. stupeň) a 11:00 (EKG) budú konať s vylúčením verejnosti. Výnimkou sú rodičia žiakov 9. ročníka Evanjelickej základnej školy. Ďakujeme za pochopenie.

     • Úspešná reprezentácia EKG v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Okresné kolo súťaže HK sa uskutočnilo v prvej polovici mesiaca jún, a to prezenčnou formou. Veľmi sa tešíme z úspechu našich žiakov. Všetci víťazi školského kola totiž získali umiestnenie aj v okresnom kole. Adriána Šarlota Jaššová (poézia) a Adam Alexovič (próza) z prímy obsadili 2. miesto. Amália Anna Jaššová (poézia) a Dorota (próza) z kvarty získali 3. miesto. Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

      PhDr. Ľ. Kónyová

     • „Summer session“ EKG

     • Pozývame žiakov na „Summer session“ EKG, ktorá sa uskutoční v piatok 25. júna 2021 v čase 14, 30 – 17,00 hod. v priestoroch školského dvora ESŠ.
      Informovaný súhlas >>>
      Prihláška v printovej podobe bude k dispozícii na stole pred sekretariátom v pondelok 21. júna.  

     • Čarovné jablko

     • Je názov okresnej výtvarnej súťaže, ktorú organizuje Súkromná základná umelecká škola v Bardejove. V Prešove má svoje elokované pracovisko.Tohtoročná téma „V kruhu rodiny“ získala pozornosť a inšpirovala mnohých žiakov k pekným výkonom. Svedčí o tom aj ich úspech v každej kategórii!
      Užší výber tvorilo 32 prác, ktoré si opäť môžete pozrieť vo videogalérii.
      Víťazom srdečne gratulujeme!
      Sú nimi:
      2. kategória: 2. miesto: Melánia Šintalová 2.B
      3. kategória: 1. miesto: Tirzah Anna Stancel 4.A
      4. kategória: 3. miesto: Branislav Šimočko 5.B
      Nech Pán Boh dá, aby kruh Vašich rodín bol bezpečným miestom plným lásky, porozumenia a odpúšťania....

      Mgr. Jana Vassová

     • Metodický deň učiteľov 1. stupňa EZŠ

     • Kvalitné školstvo stojí na kvalitných ľuďoch, a preto v pondelok 7. júna, kým si žiaci počas riaditeľského voľna oddýchli, pedagógovia vyučujúci na prvom stupni EZŠ mali metodický deň. Od ranného zamyslenia, cez workshopy, otvorené hodiny až po záverečné ukončenie, sa celý deň niesol vo vzájomnej inšpirácii a vo vytváraní silnej pedagogickej komunity.

      PaedDr. Ľubica Demčáková

     • Úspech našej žiačky S. Gregovej v celoslovenskom kole Duchovnej piesne

     • 7. mája 2021 nás na celoslovenskom kole speváckej súťaže Duchovná pieseň, ktoré sa tento raz nekonalo v Martine, ako zvyčajne, ale pri obrazovkách počítačov, úspešne reprezentovala žiačka V. O EKG Soňa Gregová. Umiestnila sa v krásnom striebornom pásme, k čomu jej srdečne blahoželáme. Soňa spieva okrem známych piesní aj zatiaľ úplne neznáme – je totiž ich autorkou. 

      Mgr. Soňa Grestyová

     • KOMPARO v školskom roku 2020/21

     • Dňa 27. mája 2021 sa uskutočnilo na našej škole výstupné testovanie žiakov 4. ročníka základných škôl Komparo - modul ZŠ-T4 – 4. ročník ZŠ. Žiaci si preverili svoje vedomosti z predmetov: matematika, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda, vlastiveda a zo všeobecných študijných predpokladov. Základné výsledky budú dostupné od 14. júna.

      PaedDr. Ľubica Demčáková

     • Zber papiera

     • Vážení rodičia,
      v dňoch 24.5 – 26.5. 2021 bude prebiehať zber papiera. Papier doneste zviazaný a vložte ho do pristaveného kontajnera na papier v priestore pri telocvični. Množstvo papiera nahláste triednej učiteľke Vášho dieťaťa.                                                                                                                                                       Ďakujeme za spoluprácu.

     • Činnostné učenie žiakov 4. ročníka EZŠ

     • Dnešné deti majú v súčasnosti k dispozícií množstvo informačných zdrojov, a preto poskytovanie informácii verbálnou formou nie je pre nich záživné a atraktívne. Či sa žiaci vzdelávajú prezenčne v škole alebo dištančnou formou z domu, je dôležité myslieť na to, aby bolo vyučovanie zábavné, hravé a tvorivé. Aj vďaka KOMENSKÉHO INŠTITÚTU sa naši štvrtáci stali súčasťou pedagogického projektu ČINNOSTNÉ UČENIE, a to na hodinách matematiky a slovenského jazyka. Atmosféra na hodinách pri týchto aktivitách je úplne iná. Žiaci tvorili, hľadali, skúmali či objavovali nepoznané. Pracovali buď samostatne, vo dvojiciach alebo v skupinách. Vychádzajúc z metódy objavovania žiaci postupne, krátko, často a hlavne samostatne všetkými zmyslami objavovali svet okolo seba a učili sa kriticky myslieť. Základným princípom projektu bolo prebudenie záujmu žiakov o získavanie nových poznatkov názorným spôsobom, vlastnou činnosťou a skúsenosťou. Pevne veríme, že činnostné učenie má obrovský potenciál v škole 21. storočia.

      PaedDr. Ľubica Demčáková

     • VÝTVARNÁ SÚŤAŽ „DÚHA“ žiakov EZŠ

     • Táto literárna a výtvarná súťaž organizovaná Ľubovnianskym osvetovým strediskom má celoslovenský charakter. Tohtoročné témy boli:
      1. OVOCIE A ZELENINA – MOJI KAŽDODENNÍ KAMARÁTI
      2. JEDEN DEŇ S MOJOU OBĽÚBENOU ROZPRÁVKOVOU POSTAVIČKOU

      Z užšieho výberu mohlo postúpiť maximálne 10 prác za kategóriu. Súťaž bola vyhlásená počas dištančnej výučby, čo malo za následok individuálnejší charakter zapojenia sa. Sme vďační tým, ktorí sa do výzvy napriek podmienkam zapojili. Nepodarilo sa nám tentokrát získať žiadne umiestnenie, no radosť z tvorby je našou odmenou! Celkové výsledky a Zborník prác sú k nahliadnutiu na tomto linku. Výtvarníci, ale aj milovníci literárnej tvorby nenechajte si ich ujsť a inšpirovať sa víťaznými prácami. O rok to skúsime znova! 
      Na chvíľu sa s nami preneste do rozprávkového sveta obľúbených postavičiek a ovocno-zeleninových kamarátov.

      Mgr. Jana Vassová

     • Prví držitelia ECDL certifikátov z radu študentov EKG

     • Certifikát systému ICDL/ECDL (European Computer Driving Licence = Európsky vodičský preukaz na počítače) je medzinárodne rešpektovaným dokladom o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky. Pri testovaní je potrebné vybrať si 4 moduly (M2 až M12). Každý modul má samostatný test, ktorý trvá maximálne 45 minút a obsahuje 30 až 40 otázok alebo úloh (teoretických aj praktických). Ak všetky štyri testy testovaný urobí úspešne (každý test nad 75% všetkých bodov), získava certifikát ECDL. Ten sa podarilo zdarma získať 12. mája 2021 prvým jedenástim študentom EKG, ktorí sa prihlásili a absolvovali konzultácie v rámci projektu IT Akadémie, do ktorého je naša škola zapojená. Srdečne blahoželáme! 

      RNDr. Iveta Germanová

     • Príkaz riaditeľa školy č. 25/2021 s platnosťou od 17. mája 2021

     • Príkaz riaditeľa školy
      č. 25/2021

      na spôsob prevádzky a vzdelávací proces v zložkách  v Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3 
      v Prešove s
      platnosťou od 17. 05. 2021.

      V súlade s rozhodnutím ministra školstva telesnej výchovy a športu SR č. 2021/13405:1-A1810 z 13.05.2021 a v súlade s Vyhláškou č. 200 Úradu verejného zdravotníctva SR z 30.04.2021 vydávam nasledujúce pokyny k prevádzke a vzdelávaniu v organizačných zložkách Evanjelickej spojenej školy v Prešove:

      Evanjelická materská škola: 
      od 17.05. .2021 prezenčná prevádzka pre deti všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 hod.                 Bez povinnosti zasielať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a testovať dieťa. Pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie (edupage). 
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Evanjelická základná škola – prvý stupeň + Školský klub detí:
      od 17.05. 2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 hod.
      Bez povinnosti zasielať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a testovať žiaka. Pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie (edupage). 
      V prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní. Nad 5 dní vyžaduje škola lekárske potvrdenie.  
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Evanjelická základná škola – druhý stupeň:
      od 17.05. 2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 hod.
      Bez povinnosti zasielať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a testovať žiaka. Pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie (edupage). 
      V prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní. Nad 5 dní vyžaduje škola lekárske potvrdenie.  
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta: 
      od  17.05. 2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 hod.
      Bez povinnosti zasielať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a testovať žiaka. Pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie (edupage). 
      V prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní. Nad 5 dní vyžaduje škola lekárske potvrdenie.  
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Kvinta, Sexta, Septima, I.A, II.A, III.A:
      od  17.05. 2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 hod.

      Bez povinnosti zasielať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a testovať žiaka. Pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie (edupage). 
      V prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní. Nad 5 dní vyžaduje škola lekárske potvrdenie.  
      Zákonný zástupca pošle vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredníctvom elektronickej triednej knihy (edupage) do nedele 16.05.2021. Ďalšie vyhlásenia iba po vymeškaní viac ako 3 troch dní.  
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.
      Prezenčné vzdelávanie v období od 17.05.2021 do 21.05.2021 bude realizované v rámci adaptačného procesu žiakov po návrate z dištančného vzdelávania v súlade s nasledujúcimi pokynmi:  
      1. Triedni učitelia sa budú venovať žiakom vo zvýšenej miere počas triednických hodín (po dohode so ZRS) zameraných na adaptáciu, sociálno-psychologické poradenstvo, výchovné a vzdelávacie aktivity. 
      2. Klasifikácia a hodnotenie žiakov nebude realizované formou známok, ale vo forme ústneho hodnotenia, poradenstva, couchingu a podpory obnovovania vzdelávacích návykov. 

      Rozhodnutie o spôsobe vzdelávania sa môže meniť
      v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie
      v okrese Prešov a v súlade s pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

      PhDr. Marián Damankoš, PhD.
                        riaditeľ školy

     • Zber SABI viečok a tetrapakov

     • Vážení rodičia, 
      končí sa zber SABI viečok  a tetrapakov - donáška do školy 19. - 20.5.2021. Viečka aj tetrapaky je potrebné spočítať a odovzdať triednej učiteľke. V prípade väčšieho množstva kontaktujte imrichova@esspo.sk Prosím Vás, aby ste aj po odovzdaní surovín pokračovali v zbere, ktorým pomáhate šetriť životné prostredie. Zber papiera bude 24. - 26.5. 2021Podrobnosti dodatočne.
      Mgr. Mária Imrichová    

     • Pošli dobro

     • Niektorí zo žiakov 3. a 4. ročníka EZŠ sa zúčastnili projektu s názvom Pošli dobro a niekoľkým seniorom DSS poslali listy s malými prekvapeniami a darčekmi. 
      Projekt vznikol z iniciatívy mladých ľudí, ktorí chcú listami či darčekmi potešiť seniorov po celkom Slovensku najmä v dobe pandémie. Naši žiaci sa s radosťou vrhli do výroby darčekov a písania listov, ktoré už poputovali konkrétnym dôchodcom, tentokrát do DSS v Myjave a Košiciach. Ďakujeme pani učiteľke a vychovávateľkám za koordináciu a pomoc.